Hyfforddi cynorthwywyr addysgu profiadol / Experienced teaching assistant t...

Hyfforddi cynorthwywyr addysgu profiadol / Experienced teaching assistant t...

by ERW

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Location

The Pavillion

Withybush Showground

Haverfordwest

SA62 4BW

United Kingdom

View map

Description


Hyfforddi cynorthwywyr addysgu profiadol

Mae consortia rhanbarthol yn cynnig hyfforddiant ar gyfer cynorthwywyr sydd wedi dal eu swydd am ddwy flynedd, o leiaf, ac sy'n awyddus i gael diweddariad ar gyd-destun y proffesiwn addysgu, sy'n prysur newid.

Cyflwynir y rhaglen genedlaethol hon yn rhanbarthol gan ERW.

Bydd y rhaglen yn cynnig gwybodaeth sy'n ymwneud â'r safonau proffesiynol, strategaethau presennol perthnasol i gefnogi eu harferion ac amrywiaeth o syniadau a strategaethau er mwyn ysbrydoli ymagwedd broffesiynol yn ôl yn yr ysgol.


Experienced teaching assistant training

Regional consortia are offering training for teaching assistants who have been in post for at least two years and who would welcome an update on the changing context of the profession.

This national programme will be delivered regionally by ERW.

The programme will provide information to do with the professional standards, current relevant strategies to support their practices and a range of ideas and strategies to inspire professionalism back in school.

Save This Event

Event Saved