Hyfforddiant ar Reoli Newid ar gyfer Penaethiaid Ysgolion ERW / Change Mana...

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Gwesty'r Metropole Hotel

Stryd Y Temple Street

Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

View Map

Event description

Description

Hyfforddiant ar Reoli Newid ar gyfer Penaethiaid Ysgolion ERW

Mae rhoi'r Cwricwlwm newydd ar waith yng Nghymru yn gofyn am newid mawr o ran y modd y datblygir ac y cyflwynir y cwricwlwm ym mhob ysgol. Mae'n bosibl y bydd y newid hwn yn cael effaith ar nifer o feysydd mewn ysgol, yn cynnwys y meysydd canlynol, ond heb fod yn gyfyngedig iddynt:

  • Dylunio a Chynllunio'r Cwricwlwm

  • Strategaethau Addysgu a Dysgu

  • Dysgu Proffesiynol a Datblygiad Proffesiynol Parhaus ar gyfer yr holl staff

  • Recriwtio a Chadw

I gydnabod cwmpas y newidiadau hyn, ac i gynorthwyo ysgolion i baratoi ar gyfer y cwricwlwm newydd, mae ERW wedi gweithio gydag Agile Change Management Ltd i greu cwrs datblygiad proffesiynol dosbarth meistr diwrnod o hyd ar Reoli Newid. Bydd yr hyfforddiant yn rhoi trosolwg i benaethiaid o reoli newid mewn perthynas â'r cwricwlwm newydd, ac yn darparu adnoddau y gallant fynd ati i'w defnyddio yn eu hysgolion er mwyn cynorthwyo gyda'r broses newid.

Lle bo hynny'n bosibl, bydd ERW yn ymdrechu i roi cyfle i benaethiaid hyfforddi gyda'u clystyrau er mwyn eu galluogi i ddatblygu a thrafod strategaethau ar y cyd.

Mae cynrychiolwyr o Ysgolion Arloesi ERW eisoes wedi dilyn yr hyfforddiant hwn, ond gallant anfon cynrychiolydd ychwanegol os dymunant.

Nodwch fod y cwrs hwn yn gyfyngedig i un aelod o staff o bob ysgol, un ai'r pennaeth neu gynrychiolydd enwebedig. Os bydd arnoch angen rhagor o gymorth o ran dilyn yr hyfforddiant hwn, cysylltwch â Dave Barry, Arweinydd Strategol ERW ar gyfer y cwricwlwm newydd, yn dave.barry@erw.org.uk

Nodwch mai dim ond lle i 30 o bobl sydd ar bob diwrnod hyfforddi, felly bydd y lleoedd hyn yn cael eu dyrannu yn ôl y cyntaf i’r felin.

Fe fydd cinio yn cael eu darparu.


Change Management Training for Headteachers of ERW Schools

The implementation of the new Curriculum in Wales requires a major change in the development and delivery of the curriculum in all schools. This change will potentially have a major impact in many areas within a school including but not limited to:

  • Curriculum Design and Planning

  • Teaching and Learning Strategies

  • Professional Learning and CPD for all staff

  • Recruitment and Retention

In recognition of the scope of these changes and to assist schools to prepare for the new curriculum, ERW have worked with Agile Change Management Ltd to create a 1-day professional development masterclass course on Change Management. This training will provide our Headteachers with an overview of change management for the new curriculum and will provide tools that they can take away and use within their schools to assist with the change process.

ERW will endeavour where possible to provide the opportunity for Headteachers to train with their clusters to enable them to develop and discuss strategies collaboratively.

Representatives from ERW Pioneer schools have already undertaken this training but may send a further representative if the wish.

Please note that this course is limited to one member of staff per school, either the Headteacher or a nominated representative. If you require further assistance following this training please contact Dave Barry, ERW Strategic Lead for the new curriculum, dave.barry@erw.org.uk

Please note each training day is limited to 30 people, therefore places will be allocated on a first come first serve basis.

Lunch will be provided.


Date and time

Location

Gwesty'r Metropole Hotel

Stryd Y Temple Street

Llandrindod Wells, Powys LD1 5DY

View Map

Organiser ERW

Organiser of Hyfforddiant ar Reoli Newid ar gyfer Penaethiaid Ysgolion ERW / Change Management Training for Headteachers of ERW Schools

Mae ERW yn gynghrair o 4 awdurdod lleol sy’n cael ei rheoli gan gyd-bwyllgor a gyfansoddwyd yn gyfreithiol. Ei nod yw gweithredu’r strategaeth ranbarthol a’r cynllun busnes a gytunwyd i gefnogi gwella ysgolion.

ERW is an alliance of 4 local authorities governed by a legally constituted joint committee. Its aim is to implement the agreed regional strategy and business plan to support school improvement.

 

Save This Event

Event Saved