Free

Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith GwE Pupil Language Ambassador Training

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ysgol Friars

Lon Y Bryn

Bangor

LL57 2LN

United Kingdom

View Map

Event description
Hyfforddiant Llysgenhadon Iaith GwE Pupil Language Ambassador Training

About this Event

Mae Llwybrau at Ieithoedd Cymru yn cynnal sesiynau hyfforddiant i Lysgenhadon Iaith mewn ysgolion i ddisgyblion blwyddyn 8 a 9 ar y cyd gyda’r consortia addysg ranbarthol yn flynyddol.

Yn ystod y diwrnod hwn, hyfforddir grŵp o 10 disgybl a bydd y disgyblion yma'n perchnogi'r cynllun ac yn chwarae rôl allweddol o fewn eu hysgol drwy hyrwyddo pwysigrwydd dysgu iaith fodern a chodi proffil yr adran ITM. Byddant yn trefnu gweithgareddau o fewn cymuned yr ysgol mewn partneriaeth gyda’u hathrawon, Llysgenhadon Iaith Llwybrau at Ieithoedd Cymru a phartneriaid eraill gyda’r bwriad o newid agweddau ac argraffiadau o ddysgu ieithoedd.

NODER: Mae’r digwyddiad am ddim i ysgolion a gynhelir gan Awdurdod Lleol yng Nghonsortiwm GwE ond codir ffi ar ysgolion annibynnol / preifat o £15 y disgybl a byddwch yn derbyn anfoneb wrth Llwybrau at Ieithoedd Cymru ar ôl y digwyddiad.

Gall athrawon archebu uchafswm o 11 tocyn (10 disgybl ac 1 athro)

******************************

Routes into Languages Cymru hold annual training sessions for year 8 and 9 pupils to become Pupil Language Ambassadors in collaboration with the Welsh Regional Education Consortia.

During this day, a group of 10 pupils will be trained to take ownership and play a key role within their school in promoting the value of foreign language learning in organising events and activities within the school community in partnership with their teachers, Routes Cymru Language Ambassadors and other stakeholders with a view of changing attitudes and perceptions.

PLEASE NOTE: This event is free for maintained LEA schools in the GwE consortium, but there will be a fee of £15 per pupil for independent/private schools. Routes Cymru will invoice schools after the event.

Teachers can reserve a maximum of 11 tickets (10 pupils and 1 teacher)

NOTE 1: catering will be provided for teachers and providers. Pupils should bring their own packed lunches.

NOTE 2: photos might be taken for our social media. Please, inform us about any pupils which have not provided parental consent at the beginning of the event.

Share with friends

Date and Time

Location

Ysgol Friars

Lon Y Bryn

Bangor

LL57 2LN

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved