Sold Out

Hyfforddiant Ymlyniad a Thrawma/ Attachment and Trauma Training GwE

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Buckley

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Teitl yr Hyfforddiant: Problemau Ymlyniad a Thrawma mewn sefydliadau addysg.

Ar gyfer: Cyfnod Allweddol / Cynradd/ Uwchradd/ Unedau Cyfeirio

Cyfrwng: NODWCH FOD DEUNYDDIAU'R CYRSIAU CANLYNOL AR GAEL YN DDWYIEITHOG OND BYDD Y CYRSIAU'N CAEL EU CYFLWYNO DRWY GYFRWNG Y SAESNEG YN UNIG


Crynodeb o’r Cynnwys:

Nod – Bydd Braveheart Education yn cyflwyno Trawma Datblygiadol ac Ymlyniad, gyda gwaith ymchwil sy’n seiliedig ar dystiolaeth ymarferol, gan ganolbwyntio ar:

1. Ddeall taith a hanes y plentyn a’r effaith ar ddatblygiad a chyrhaeddiad addysgol.

2. Anhwylderau ymlyniad

3. Nodweddion ymddygiad allweddol yn y dosbarth, a goresgyn y rhwystrau

4. Sut i adnabod problemau ymlyniad mewn plant, a datrysiadau a strategaethau ymarferol.

Cynulleidfa: Dirprwy Benaethiaid sy’n gyfrifol am lesiant a chymorth bugeiliol, athro dynodedig ar gyfer plant sy’n derbyn gofal/staff ADY ysgolion.Training Title: Attachment and Trauma Issues in Educational Settings

For: Key Stage / Sector - Primary / Secondary/ PRU

Medium: English, however all materials with be available in Welsh with the opportunity to participate in small groups in your chosen language

Summary of Contents:

Aim – Braveheart Education will provide an introduction to Developmental Trauma and Attachment with practical evidence based research focus on:

1. Understanding the child’s journey and story and its impact on educational development and attainment.

2. Attachment disorders

3. Key behaviour traits within the classroom and overcoming the barriers

4. How to recognise attachment difficulties in children and practical solutions and strategies.

Audience: Deputy Head teachers responsible for wellbeing and pastoral support, designated teacher for looked after children/ ALN staff within schools.

Share with friends

Date and Time

Location

Beaufort Park Hotel

Mold Rd

Buckley

CH7 6RQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved