Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

This is a 3 day course.

Day 1: 14 November 2016
Day 2: 15 November 2016
Day 3: 29 November 2016

 

Cwrs tridiau yw hwn.

Diwrnod 1: 14 Tachwedd 2016
Diwrnod 2: 15 Tachwedd 2016
Diwrnod 3: 29 Tachwedd 2016

Hyfforddi'r Hyfforddwr
Train The Trainer
Caerdydd/Cardiff (14, 15 & 29 /11/2016)

CULT Cymru

Monday, 14 November 2016 at 09:30 - Tuesday, 29 November 2016 at 17:00 (GMT)

Hyfforddi'r Hyfforddwr Train The Trainer...

Ticket Information

Ticket Type Remaining Sales End Price Fee Quantity
Aelod Undeb - Union Member
Tocynnau ar gyfer unigolion sy'n aelod o undeb // Tickets for individual union members
Sold Out 13 Nov 2016 £30.00 £0.00
GCU - URW
Tocynnau ar gyfer Gweithle sy'n Cydnabod Undebau // Tickets purchased by Union Recognised Workplaces
Sold Out 13 Nov 2016 £60.00 £0.00
Eraill - Others Sold Out 13 Nov 2016 £90.00 £0.00

Who's Going

Loading your connections...

Share Hyfforddi'r Hyfforddwr Train The Trainer Caerdydd/Cardiff (14, 15 & 29 /11/2016)

Event Details

Hyfforddi’r Hyfforddwr

Pris Masnachol = £450

(Iaith y cwrs = Saesneg)

Train The Trainer

Commercial Cost = £450

(Language of course = English)


Ydych chi’n gweithio yn y sector greadigol ac eisiau ychwanegu at eich set o sgiliau drwy gallu darparu hyfforddiant?

Do you work in the creative sector and would like to add to your skills by being able to deliver training?

Beth bynnag eich gwaith, bydd y cwrs tridiau achrededig (lefel 3) Hyfforddi'r Hyfforddwr yn eich galluogi i rannu eich gwybodaeth a'ch sgiliau mewn ffordd strwythuredig a phroffesiynol.

This practical 3 day (level 3, Agored) accredited Train The Trainer course will enable you to share your knowledge and skills in a structured and professional manner in your workplace and beyond.

Erbyn diwedd y cwrs hwn dylech allu:

 • Adnabod pwrpas a phroses o hyfforddiant
 • Disgrifio sut mae pobl yn dysgu a phwysigrwydd arddulliau dysgu unigol wrth gyflwyno hyfforddiant
 •  Dadansoddi dulliau ac asesiadau hyfforddiant
 • Cynlluniwch sesiwn hyfforddi strwythuredig
 • Cyflwyno hyfforddiant
 • Gwerthuso hyfforddiant


By the end of this workshop you should be able to: 

 • Identify the purpose and process of training
 • Describe how people learn and the importance of individual learning styles in the delivery of training
 • Analyse training methods and assessments
 • Plan a structured training session
 • Deliver training
 • Evaluate training

Rhedir fel cwrs 2 ddiwrnod o hyfforddiant (14 a 15 Tachwedd) ag 1 diwrnod (29 Tachwedd) yn darparu / asesu hyfforddiant, ble mae'r mynychwyr yn darparu sesiwn hyfforddi 30 munud.

Bydd rhaid i bob ymgeisydd gwblhau aseiniad ysgrifenedig er mwyn derbyn achrediad. Bydd gennych bythefnos rhwng y sesiwn cyntaf a'r olaf i gyflawni'r gwaith. Darparir canllawiau yn ystod y 2 diwrnod yn y dosbarth.

This is run as a 2 day taught programme (14 & 15 November) followed by a practical 1 day micro-teach / assessing training session (29 November) where participants deliver a 30 minute training session.

 

All candidates must complete a written assignment to achieve the accreditation. You will have 2 weeks between the first and last sessions to complete the work. Guidance is provided during the 2 day classroom session.

Cynhelir gweithdai CULT Cymru mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol. Mae'r adborth gan y cyrsiau blaenorol wedi bod yn bositif iawn.

All CULT Cymru workshops take place in a friendly and supportive environment and feedback from the previous course have been very positive.


Marilyn Thomas - Hyfforddwraig

Athrawes ac asesydd gyda dros 20ain mlynedd o brofiad mewn Addysg i Oedolion.

Mae hi'n dysgu Seicoleg, Y Gyfraith, Hyfforddi Athrawon, a Hanes Lleol.

 

Mae ganddi MA mewn Addysg a Rheolaeth, B.Add. mewn Addysg Galwedigaethol, TAR a chymwysterau Lefel 4 mewn gwirio mewnol ac asesu.

Trainer

Marilyn Thomas is a qualified teacher and assessor in Adult Education with over twenty years’ experience. 

She currently teaches Psychology, Law, teacher training, and local history. 

 

She has an MA in Education and Management, a B.Ed in Vocational Education, a PGCE and a Level 4 Internal verifiers and assessors awards.

Do you have questions about Hyfforddi'r Hyfforddwr Train The Trainer Caerdydd/Cardiff (14, 15 & 29 /11/2016)? Contact CULT Cymru

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ty Oldfield
Llantrisant Road
Llandaff
CF5 2YQ Cardiff
United Kingdom

Monday, 14 November 2016 at 09:30 - Tuesday, 29 November 2016 at 17:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CULT Cymru

Prosiect rhwng pedwar undeb o'r diwydiannau creadigol yw CULT Cymru.   Ariannir gan Gronfa Dysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.

Gan weithio gyda nifer o bartneriaid, rydym yn cefnogi datblygiad proffesiynol gweithwyr y diwydiant trwy trefnu gweithdai a dosbarthiadau meistr, cyfleoedd rhwydweithio, digwyddiadau ac yn darparu gwybodaeth a chymorth.

 

CULT Cymru is a project between four of the unions in the creative industries funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund.

Working with many partners, we support the professional development of industry workers by organising workshops and master classes, networking opportunities and events and through providing information and support.

  Contact the Organiser
Hyfforddi'r Hyfforddwr
Train The Trainer
Caerdydd/Cardiff (14, 15 & 29 /11/2016)
Things to do in Cardiff Course Film & Media

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.