Free

Hyrwyddo ar y Cyfryngau Cymdeithasol | Promoting your Business on Socials

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Hyrwyddo ar y Cyfryngau Cymdeithasol |Promoting your Business on Social Media

About this Event

MI FYDD Y SESIWN HON YN CAEL EI GYNNAL YN SAESNEG AR-LEIN. Mae yna ddogfennau Cymraeg ar gael os oes angen.

THIS SESSION WILL BE DELIVERED IN ENGLISH ONLINE. Welsh documents are available upon request.

------------------------------------------------------

Y ffordd orau o gael mynediad at lwyfannau ar-lein i hyrwyddo eich busnes/sefydliad i gynulleidfa ehangach.

Beth fydd dan sylw yn y digwyddiad?

Bydd y gweithdy hwn yn edrych ar yr amrywiaeth o lwyfannau cyfryngau cymdeithasol y gallwch eu defnyddio i hyrwyddo eich hun a’ch busnes.

Bydd cyflwyniad i ddefnyddio Facebook, Instagram, Twitter a LinkedIn. Ni fydd pob busnes angen amlygiad ar bob un o’r llwyfannau hyn, ond erbyn diwedd y gweithdy hwn, byddwch yn deall yn well pa un/rai sy’n gweddu i’ch anghenion.

Byddwn hefyd yn mynd i’r afael â dulliau arbed amser ichi wneud y defnydd gorau o’r holl lwyfannau, fel paratoi cynnwys ymlaen llaw a’u dyblygu ar wahanol lwyfannau.

Ydych chi wedi ystyried pa mor aml y dylech bostio ar-lein? Ydych chi wedi ystyried pa amser o’r dydd sydd orau? A yw defnyddio cyfryngau cymdeithasol am ddim? Sut fath o gynnwys ddylwn i fod yn ei bostio? Bydd y cwestiynau hyn a mwy yn rhoi’r dechrau perffaith ichi ar daith cyfryngau cymdeithasol eich busnes.

Ar gyfer pwy mae'r gweithdy hwn?

Mae'r gweithdy hwn wedi ei anelu at unrhyw fusnes, bach neu fawr, sydd eisiau dechrau defnyddio neu ddatblygu eu defnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Cefndir y siaradwr

Jonathan Evans - Rwy'n Hyfforddwr Digidol, sef arbenigwr digidol sy'n cynnig cymorth i fusnesau newydd neu bresennol, ysgolion ac elusennau. Rwy'n ymdrin â phopeth digidol, o ddylunio graffig/gwefan, gweithio/cydweithio ar-lein, sefydlu dyfais a defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo eich busnes. Rwy'n darparu pecynnau hyfforddi unigryw sy'n cael eu darparu o bell i staff, ac yn darparu cymorth parhaus drwy gyfathrebu drwy fideos ac e-byst.

********

How best to access online platforms to promote your business/organisation to a wider audience.

What will the event cover?

This workshop will look at the various social media platforms that you can use to promote yourself and your business.

There will be an introduction to using Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn. Not every business will need exposure on all of these platforms, but by the end of this workshop, you will better understand which one(s) suit your needs.

We will also look at timesaving methods that can optimise your use of all platforms, such as preparing posts in advance and duplicating them across platforms.

Have you thought about how often you should post online? Have you thought about what time of day is best? Is using social media free? What content should I be posting? These questions and more will give you the perfect kick-start on your business’s social media journey.

Who is this workshop for?

This workshop is aimed at any business, small or large, looking to add and develop their use of social media.

About the speaker

Jonathan Evans - As the DigiCoach I am a digital expert offering support to new or existing businesses, schools and charities. I cover all things digital from graphic/web design, working/collaborating online, device setup and using social media to promote your business. I provide bespoke training packages that are delivered remotely to staff with ongoing support provided via video and email communications.


		Hyrwyddo ar y Cyfryngau Cymdeithasol | Promoting your Business on Socials image

Mae Hybiau Menter Ffocws yn darparu gofod arloesol i ddeori a sbarduno busnesau newydd a’r rhai sy'n ehangu. Mae Hwb Menter Ffocws y Drenewydd a Hwb Menter Ffocws Caerfyrddin yn cael eu hariannu'n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru

Mae'r digwyddiadau a ddarperir neu a gynhelir gan raglen Hybiau Menter Ffocws Llywodraeth Cymru am ddim ac yn agored i bobl o bob oedran, ond rhaid archebu lle ymlaen llaw. Mae'r niferoedd yn brin a disgwyliwn alw mawr am lefydd, felly archebwch yn gynnar i ddiogelu'ch lle.

Focus Enterprise Hubs are an innovative space to incubate and accelerate new, and growing businesses. Focus Newtown and Focus Carmarthen Enterprise Hubs are part funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government

Events delivered or hosted by the Focus Enterprise Hubs programme for the Welsh Government are free and open to all ages but must be booked in advance. Please be advised that numbers are limited and we expect high demand for places, so book early to secure your place.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved