Free

ICT teacher workshop (16-19) / Gweithdy TGCh i athrawon (16-19)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Maesmawr Hall Hotel

Long Length

Caersws

SY17 5SF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

QW banner

Qualifications Wales is currently reviewing GCSEs, A levels and vocational qualifications in ICT (and related subjects), taken by pupils in Wales, and the skills they develop from studying these before starting a career in ICT-related roles.

ICT is recognised as one of the fastest growing industries in Wales. It has been identified as a priority sector for growth by the Welsh Government and the Regional Skills Partnership. This means that in the future it’s likely that there will be more jobs available than qualified learners.

We need your help identifying whether the current ICT qualifications for 16-19 year olds in Wales are fit for purpose – and what they should look like in future. We would like to invite teachers and tutors of these qualifications to take part in a workshop to be held in Newtown, Powys on 27 February 2018 from 10:00am until 2:30pm. Places are free but limited, so will be allocated on a first-come, first-served basis. For more information and to book a place please refer to our website. Lunch will be provided.

The presentation will be delivered through the medium of English but all slides and written materials will be available bilingually.

For more information about the review, please visit our website.
Ar hyn o bryd, mae Cymwysterau Cymru yn adolygu cymwysterau TGAU a Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol mewn TGCh (a phynciau cysylltiedig) y mae disgyblion yng Nghymru yn astudio ar eu cyfer, yn ogystal â'r sgiliau maent yn eu datblygu drwy wneud hyn cyn dechrau gyrfa ym maes TGCh.

Caiff y diwydiant TGCh ei gydnabod fel un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru. Mae wedi cael ei nodi fel sector â blaenoriaeth ar gyfer twf gan Lywodraeth Cymru a'r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol. Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd mwy o swyddi ar gael nag ymgeiswyr cymwysedig yn y dyfodol.

Mae angen eich help chi arnom i nodi p'un a yw'r cymwysterau TGCh presennol ar gyfer pobl ifanc rhwng 16 ac 19 oed yng Nghymru, yn addas at y diben – ac ar ba ffurf y dylai'r cymwysterau hyn fod yn y dyfodol? Hoffem wahodd athrawon a thiwtoriaid y cymwysterau hyn i gymryd rhan mewn gweithdy a gynhelir yn y Drenewydd, Powys ar 27 Chwefror 2018 rhwng 10:00am a 2:30pm. Mae lleoedd yn rhad ac am ddim, ond dim ond nifer gyfyngedig ohonynt sydd ar gael, felly cânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. I gael rhagor o wybodaeth ac i drefnu lle, cyfeiriwch at ein gwefan. Darperir cinio.

Bydd y cyflwyniad drwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd yr holl sleidiau a'r deunyddiau ysgrifenedig ar gael yn ddwyieithog.

I gael rhagor o wybodaeth am yr adolygiad, ewch i'n gwefan.

Share with friends

Date and Time

Location

Maesmawr Hall Hotel

Long Length

Caersws

SY17 5SF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved