Free

ICT teacher workshop (N.Wales) / Gweithdy TGCh i athrawon (Gogledd Cymru)

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Menai

Parc Menai

Bangor

LL57 4DE

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

QW banner

Qualifications Wales is currently reviewing GCSEs, A levels and vocational qualifications in ICT, taken by pupils in Wales, and the skills they develop from studying these before starting a career in ICT.

ICT is recognised as one of the fastest growing industries in Wales and spans areas such as cyber security, systems development, data centres, software development and IT support, among many others. It has been identified as a priority sector for growth by the Welsh Government and the Regional Skills Partnership. This means that in the future it’s likely that there will be more jobs available than qualified learners.

As part of our engagement with teachers in the sector, we are inviting you to attend one of our workshop-based events in North and South Wales. The events, which are free of charge, will cover the following:

  • A presentation of the review so far and an opportunity to discuss the emerging findings

  • A workshop to identify potential content for future ICT qualifications (for 14-16 year olds)

  • A workshop to identify potential assessment techniques for future ICT qualifications (for 14-16 year olds)

The full agenda can be found here.

The events will begin at 12pm, where lunch will be provided free of charge, before a 12.30pm presentation start. The event will finish at 4.30pm.

The presentation will be presented through the medium of English but all slides and written materials will be available bilingually. However, you are very welcome to participate in Welsh – if you’d like to do so, please let us know on the booking form.

Places are free but limited and operate on a first come, first serve basis. Please register before Friday 22 September for a ticket.

For more information about the review, please visit our website.


Ar hyn o bryd, mae Cymwysterau Cymru yn adolygu cymwysterau TGAU a Safon Uwch a chymwysterau galwedigaethol mewn TGCh y mae disgyblion yng Nghymru yn astudio ar eu cyfer, yn ogystal â'r sgiliau y maent yn eu datblygu drwy wneud hyn cyn dechrau gyrfa ym maes TGCh.

Caiff TGCh ei gydnabod fel un o'r diwydiannau sy'n tyfu gyflymaf yng Nghymru ac mae'n cwmpasu meysydd fel seiberddiogelwch, datblygu systemau, canolfannau data, datblygu meddalwedd a chymorth TG, ymysg eraill. Mae wedi cael ei nodi fel sector â blaenoriaeth ar gyfer twf gan Lywodraeth Cymru a'r Bartneriaeth Sgiliau Ranbarthol. Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd mwy o swyddi ar gael nag ymgeiswyr cymwysedig yn y dyfodol.

Fel rhan o'n gwaith ymgysylltu ag athrawon yn y sector, rydym yn eich gwahodd i ddod i un o'n digwyddiadau llawn gweithdai yn y gogledd a'r de. Bydd y digwyddiadau, sy'n rhad ac am ddim, yn cynnwys y canlynol:

  • Cyflwyniad o'r adolygiad hyd yma a chyfle i drafod y wybodaeth sy'n dod i'r amlwg

  • Gweithdy i nodi cynnwys posibl cymwysterau TGCh yn y dyfodol (i ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed)

  • Gweithdy i nodi technegau asesu posibl ar gyfer cymwysterau TGCh yn y dyfodol (i ddysgwyr rhwng 14 ac 16 oed)

Gellir gweld yr agenda llawn yma.

Bydd y digwyddiadau yn dechrau gyda chinio am ddim am 12pm, cyn i'r cyflwyniad gael ei roi am 12.30pm. Bydd y digwyddiad yn gorffen am 4.30pm.

Bydd y cyflwyniad drwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd yr holl sleidiau a'r deunyddiau ysgrifenedig ar gael yn ddwyieithog. Fodd bynnag, mae croeso i chi gyfrannu yn Gymraeg – os hoffech wneud hynny, rhowch wybod i ni ar y ffurflen i drefnu eich lle.

Mae lleoedd yn rhad ac am ddim, ond dim ond nifer gyfyngedig ohonynt sydd ar gael, felly cânt eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Cofrestrwch am docyn erbyn Dydd Gwener 22 Medi.

I gael rhagor o wybodaeth am yr adolygiad, ewch i'n gwefan.

Share with friends

Date and Time

Location

Ty Menai

Parc Menai

Bangor

LL57 4DE

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved