Identifying and Tackling Discrimination in the Workplace Course - Wrexham
Sales Ended
Identifying and Tackling Discrimination in the Workplace Course - Wrexham

Identifying and Tackling Discrimination in the Workplace Course - Wrexham

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Catrin Finch Centre

Glyndwr University

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Rholiwch i lawr am y Gymraeg

This is a well-established course which has been independently evaluated, with 100% of past course participants agreeing that the course improved their knowledge in this field.

The aim of the course is to provide CAB advisers, Trade Union officials and other Equality Representatives with a free of charge introduction to Equality law.

The course runs for 1 day per month for 6 months between Oct 16 and Mar 17 and focuses on:

  • the concepts that underpin legislation
  • how advisers can support clients and members with discrimination claims
  • prepare them for Employment Tribunal if appropriate

The course will provide you with a safe and supportive learning environment in which you can improve your knowledge and practice your skills.

On successfully completing the entire course, you will receive 4 credits towards a nationally recognised qualification at level 3. Levels of learning are now considered to have broad parity across qualifications in the Qualification Credit Framework (QCF): GCE A levels also equate to level 3.

Disability Discrimination & Equal Opportunities

We are committed to the principles of the Equality Act 2010 Part VI which requires education providers to make reasonable adjustments for disabled participants. We would ask that you make us aware of your needs, preferably before the course starts, but this can be done at any time during your course.

Spaces are limited so please let us know if you want to attend as soon as possible.


Cwrs sydd wedi hen sefydlu yw hwn a gafodd ei werthuso’n annibynnol, gyda 100% o gyfranogwyr y cwrs yn y gorffennol yn gytûn bod y cwrs wedi gwella eu gwybodaeth yn y maes hwn.

Nod y cwrs yw darparu cyflwyniad rhad ac am ddim i Gyfraith Cydraddoldeb i gynghorwyr Cyngor ar Bopeth, swyddogion Undebau Llafur a Chynrychiolwyr Cydraddoldeb eraill.

Mae’r cwrs yn rhedeg am 1 diwrnod y mis am 6 mis rhwng mis Hydref 16 a mis Mawrth 17 ac mae’n canolbwyntio ar:

  • y cysyniadau sy’n tanategu deddfwriaeth
  • sut gall cynghorwyr gefnogi cleientiaid ac aelodau gyda hawliadau
  •  eu paratoi ar gyfer Tribiwnlys Cyflogaeth os yn briodol

Bydd y cwrs yn eich darparu ag amgylchedd dysgu cefnogol a diogel y gallwch wella eich gwybodaeth ynddi ac ymarfer eich sgiliau.

 Ar gwblhau’r cwrs cyfan yn llwyddiannus, byddwch yn cael 4 credyd tuag at gymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol ar lefel 3. Ystyrir lefelau dysgu bellach i fod â chydraddoldeb eang ar draws gymwysterau yn y Fframwaith Cymwysterau a Chredydau (QCF): mae lefelau TAG Safon Uwch hefyd yn  cyfateb i lefel 3.

Gwahaniaethu ar sail Anabledd a Chyfle Cyfartal

Rydym yn ymrwymedig i egwyddorion Rhan 6 Deddf Cydraddoldeb 2010 sy’n gofyn i ddarparwyr addysg wneud addasiadau rhesymol i gyfranogwyr anabl. Wnewch chi ddweud wrthym am eich anghenion cyn i’r cwrs ddechrau os yn bosib, ond gellir gwneud hyn unrhyw amser yn ystod eich cwrs.

Mae llefydd yn gyfyngedig, felly gadewch i ni wybod cyn gynted â phosibl os ydych am i ni neilltuo lle i chi ar y cwrs. 

Share with friends
Date and Time
Location

Catrin Finch Centre

Glyndwr University

Wrexham

LL11 2HS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved