Iechyd a Gofal Cymdeithasol – digwyddiadau cwricwlwm ac asesu (Pontypridd -...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

WJEC

Ffordd Gwaelod-y-garth

Treforest

Pontypridd

CF37 5XF

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Bwriedir y digwyddiad undydd hwn ar gyfer y rheini sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau Lefel 2 neu 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae'r digwyddiad yn un o gyfres o ddigwyddiadau sydd i'w cynnal i gefnogi canolfannau wrth iddyn nhw baratoi i gael eu cymeradwyo i ddarparu'r cymwysterau newydd.

Dilyniant ydyw i'r digwyddiadau lansio diweddar. Ei nod yw cynyddu hyder pawb sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau newydd. Bydd y digwyddiad yn canolbwyntio'n bennaf ar baratoi at y dulliau asesu newydd.

Gallwch gael budd o'r digwyddiad hwn os ydych yn gweithio mewn swydd addysgu uwch neu'n asesu'r cymwysterau hyn mewn cyd-destun dysgu seiliedig ar waith.

Canlyniadau ar gyfer cynrychiolwyr:

Gwella eich dealltwriaeth o'r cymwysterau canlynol a sut mae asesiadau pob un yn cysylltu â'i gilydd:

  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Craidd
  • Lefel 2 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Oedolion)
  • Lefel 3 Iechyd a Gofal Cymdeithasol: Ymarfer (Plant a Phobl Ifanc)

Bydd y diwrnod yn ymgorffori gweithgareddau gweithdy sy'n ymwneud â'r cymwysterau newydd. Cewch gyfle hefyd i ailedrych ar gynnwys a strwythur y cymwysterau, gan archwilio a thrafod y canlynol mewn mwy o fanylder:

  • Cymhwysiad ymarferol y strategaeth asesu a gytunwyd
  • Diweddariad am y prosesau cymeradwyo canolfannau a gwirio
  • Adnoddau
  • Digwyddiadau a chyfleoedd cefnogi yn y dyfodol

Bydd cyfle hefyd i chi rwydweithio â chydweithwyr o ganolfannau eraill sy'n ymwneud â darparu'r cymwysterau hyn.

Ewch i'n gwefan i gael gwybod mwy am ein digwyddiadau sicrhau ansawdd. Bydd y rhain ar gael yn fuan.

Gweinyddu'r digwyddiad

Gan ein bod yn rhagweld y bydd y digwyddiad hwn yn boblogaidd, dim ond lle i ddau gynrychiolydd o bob canolfan sydd ar gael.

Disgwylir y byddwch yn rhaeadru unrhyw wybodaeth sy'n cael ei rhannu yn y digwyddiad hwn i gydweithwyr eraill yn eich canolfan. Er mwyn cefnogi, byddwn yn darparu gweminar gan ddefnyddio cynnwys y cwrs hwn i'r rhai ohonoch sydd ddim yn gallu bod yn bresennol. Bydd mwy o wybodaeth i'w chael am y gyfres gweminarau cyn hir.

Ychydig cyn y digwyddiad byddwch yn derbyn neges e-bost yn cynnwys deunyddiau ar gyfer y digwyddiad. Bydd angen i chi argraffu'r rhain a dod â nhw gyda chi.

Noder: Nid oes sicrwydd y bydd lle parcio ar gael mewn unrhyw leoliad a chyfrifoldeb y cynrychiolydd yw unrhyw ffioedd parcio. (Ewch i wefan y safle i wirio trefniadau parcio a threfniadau trafnidiaeth gyhoeddus.)

Pan fyddwch yn cofrestru am y digwyddiad hwn byddwn yn ymdrin â'ch data personol yn gwbl ofalus a phreifat. Prosesir eich data personol yn unol â'n polisi preifatrwydd yn unig.


Date and Time

Location

WJEC

Ffordd Gwaelod-y-garth

Treforest

Pontypridd

CF37 5XF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved