Implementing a Healthier Wales - our learning thus far

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
An opportunity for transformation team members in RPBs across Wales to share their experiences of implementing 'A Healthier Wales'.

About this Event

The purpose of the event

The purpose of this event is to create the opportunity for leading transformation programmes in their regions to come together with peers and share their experiences of implementing ‘A Healthier Wales’.

During the morning, you will have the chance to:

  • Meet colleagues that are working on similar challenges in the different regions.
  • Discuss what has worked thus far and what hasn't worked so well.
  • Share your experiences in seeking to scale the implementation of your programmes across your regions.

What to expect

11 months into the pandemic, I’m sure you are all experiencing virtual meeting fatigue by this point. Basis are experts in online facilitation so the event will be interactive and hopefully fun. This will not be a ‘webinar’. We will be engaging in live conversations, sharing our learning and solving problems together in a safe environment.

Our hope in putting on this event is that we can stimulate a conversation across regions about what works in integrating health and social care in Wales, while at the same time creating a network of peers who can continue to support one another beyond the event.

How to sign up

To sign up for free, please book via Eventbrite or contact Alys.Cowdy@basis.co.uk. If you would like to contribute to the session a bit more formally through sharing a presentation or something of that nature, please let us know and we’ll involve you in the planning!

The event will be held on Microsoft teams, and a link to the event will follow shortly.

Looking forward to seeing you there!

Pwrpas y digwyddiad

Pwrpas y digwyddiad yw i roi’r cyfle i gyfoedion mewn rhaglenni trawsnewid mewn rhanbarthau ar draws Cymru, i ddod at eu gilydd a rhannu profiadau wrth weithredu ‘Cymru Iachach’.

Yn ystod y bore, fe gewch chi’r cyfle i:

· Gwrdd a chydweithwyr sy’n gweithio ar heriau tebyg yn y gwahanol ranbarthau.

· Drafod beth sydd wedi gweithio hyd yn hyn a beth sydd heb wedi gweithio cystal.

· Rannu eich profiadau wrth ceisio cynyddu graddfa eich rhaglenni ar draws eich rhanbarthoedd.

Beth i’w ddisgwyl

11 mis i mewn i’r pandemig, rwy’n siwr bod pawb yn profi ychydig o flinder o cyfarfodydd ar-lein erbyn hyn. Mae Basis yn arbenigwyr mewn hwyluso ar lein felly fydd yn ddigwyddiad rhyngweithiol (a hwyl gobeithio!). Nid ‘webinar’ yw hwn. Byddwch yn cymryd rhan mewn sgyrsiau byw, yn datrys problemau ac yn rhoi eich dysgu ar waith mewn amgylchedd diogel.

Ein gobaith ni wrth roi’r digwyddiad yma ymlaen yw i lwyddo i ysgogi sgwrs ynglun a beth sydd yn gweithio wrth ceisio integreiddio iechyd a gofal cymdeithasol yn Nghymru, ond hefyd ar yr un pryd i greu rwydwaith gefnogol o gyfoedion sy’n gallu parhau i gydweithio gyda’i gilydd ymhell ar ôl i'r digwyddiad ddod i ben.

Sut i gofrestru

I gofrestru am ddim, plis cofrestrwch ar Eventbrite neu cysylltwch â Alys.Cowdy@basis.co.uk. Os hoffech gyfrannu i’r sesiwn yn fwy ffurfiol drwy rannu cyflwyniad neu rywbeth o’r fath, rhowch wybod i ni a gnewn ni eich cynnwys yn ein gwaith cynllunio.

Fydd y digwyddiadau yn cael ei gynnal ar Microsoft Teams, mi fydd linc i’r digwyddiad yn cael ei ddanfon i chi yn fuan.

Edrych ymlaen i’ch gweld chi yna!

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved