Free

Improving Diversity in the Workplace by Chwarae Teg | Gwella Amrywiaeth yn...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Cyfnewidfa PDC | USW Exchange

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description

Description


Improving diversity in the workforce has always been a recognised tool to improve competitiveness in the labour market yet organisations fail to capitalise on the opportunity due to the lack of resources and expertise available to them.

How we recruit in business is largely overlooked or taken for granted. It is sometimes not realised that gender bias and gender lensing can be an issue throughout the recruitment process; from advertising, right through to interview and offer stage. A study in 2017 revealed that even gender bias wording can be quite clearly identified in job adverts, with the study showing that social care and administrative job adverts carried more female-bias wording, whereas sales and management roles were far more likely to use male-bias language (Source: People Management/CIPD, 2017). This can be a big problem when companies are trying to attract the right pool of talent, appropriate for the role, and also it can be a ‘put-off’ for female applicants, particularly in traditionally male dominated industries. With this is mind, it could be said that gender bias can start even before a candidate is hired!


This masterclass will look at gender lensing and gender bias within recruitment, and give some key takeaways to support your business with gender inclusive recruitment.


Takeaways from today’s session:

  1. What is gender biased language and how to minimise this within recruitment
  2. How to encourage a more gender diverse talent pool when recruiting
  3. How to develop a more inclusive and appropriate process around advertising roles and throughout the recruitment cycle

At Chwarae Teg, through our Agile Nation & Fairplay Employer Programmes, we have worked with over 600 businesses to improve performance through effective recruitment, retention and the development of a diverse workforce. Join our session to find out more about how Chwarae Teg can support your business.

Mae gwella amrywiaeth yn y gweithlu wedi cael ei gydnabod erioed fel dull o wella’r gallu i gystadlu yn y farchnad lafur ond nid yw sefydliadau’n manteisio ar y cyfle oherwydd y diffyg adnoddau ac arbenigedd sydd ar gael iddynt.

Mae'r modd rydym ni’n recriwtio mewn busnes yn cael ei anwybyddu i raddau helaeth neu’n cael ei gymryd yn ganiataol. Weithiau, nid yw pobl yn sylweddoli bod gogwydd o ran rhyw a lens y rhywiau’n gallu bod yn broblem drwy gydol y broses recriwtio; o hysbysebu, hyd at gyfweliad a’r cam lle cynigir swydd. Datgelodd astudiaeth yn 2017 fod modd gweld geiriad gyda gogwydd o ran rhyw yn eithaf clir mewn hysbysebion swyddi, gyda'r astudiaeth yn dangos bod mwy o ogwydd benywaidd yng ngeiriad hysbysebion swyddi ym maes gofal cymdeithasol a swyddi gweinyddol, tra bod rolau gwerthu a rheoli yn llawer mwy tebygol o ddefnyddio iaith gogwydd gwrywaidd (Ffynhonnell: People Management/CIPD, 2017). Gall hyn fod yn broblem fawr pan fydd cwmnïau'n ceisio denu'r garfan gywir o dalent, sy'n briodol ar gyfer y rôl, a gall hefyd fod yn wrthanogaeth i ymgeiswyr benywaidd, yn enwedig mewn diwydiannau lle mae dynion yn draddodiadol yn flaenllaw. Gan ystyried hyn, gellid dweud y gall gogwydd o ran rhyw ddechrau hyd yn oed cyn penodi ymgeisydd!

Bydd y dosbarth meistr hwn yn edrych ar lens y rhywiau a gogwydd o ran rhyw wrth recriwtio, ac yn rhoi rhai cynigion allweddol i gefnogi'ch busnes gyda recriwtio cynhwysol o ran rhywedd.


Awgrymiadau o'r sesiwn heddiw:

  1. Beth yw iaith sydd â gogwydd o ran rhyw a sut i leihau hyn wrth recriwtio
  2. Sut i annog cronfa dalent sy'n fwy amrywiol o ran rhyw wrth recriwtio
  3. Sut i ddatblygu proses fwy cynhwysol a phriodol yng nghyswllt hysbysebu rolau a thrwy gydol y cylch recriwtio


Yn Chwarae Teg, drwy gyfrwng ein Rhaglenni Cenedl Hyblyg a Chyflogwr Chwarae Teg, rydym wedi gweithio gyda thros 600 o fusnesau i wella perfformiad drwy recriwtio a chadw staff yn effeithiol a datblygu gweithlu amrywiol. Ymunwch â'n sesiwn i ddysgu mwy am sut y gall Chwarae Teg gefnogi eich busnes.

Share with friends

Date and Time

Location

Cyfnewidfa PDC | USW Exchange

Llantwit Road

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved