Free

Improving Health Through Housing Investments Seminar - Seminar Gwella Iechy...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Main Building Council Chamber

Cardiff University

Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

What will the event cover?

Delegates will find out more about the latest research on housing quality in Wales and how investments in housing can help to improve health and wellbeing.

The event will cover a number of recent projects evaluating warm homes initiatives, such as Arbed and NEST schemes, and housing improvements by social housing providers to attain the Welsh Housing Quality Standard, as well as the Welsh Housing Condition Survey.

Following informative sessions from our four invited speakers, delegates will have the opportunity to participate in a 50 minute panel discussion.


Who are the speakers?

Speakers will include Dr Simon Nicol of the Building Research Establishment (BRE), Professor Sarah Rodgers from Health Data Research-UK at Swansea University, Professor Wouter Poortinga from the Welsh School of Architecture at Cardiff University and Sian Morrison-Rees from the Administrative Data Research Centre Wales (ADRC-W).

Panel members will include Dr Simon Nicol, Director, BRE Housing, Gaynor Toft, Community Wellbeing Manager Ceredigion County Council and Chair of the Wales Private Sector Housing Expert Panel, Carole Morgan-Jones, Director, NEA Cymru and Rhidian Jones, Head of Housing & Health, Welsh Government.


Who should attend?

The event is aimed at policy makers in housing and health, as well as academics and others interested in links between health and the built environment.


Delegate registration is from 12:15 where a light lunch will be provided prior to the event starting at 13:00. The event will finish at 15:30.


This seminar will be delivered in English.

FAQs

How can I contact the organiser with any questions?

Please contact Cathrine Richards with any questions on Cathrine.E.Richards@Swansea.ac.uk

Is parking available?

The Main Building car park is accessed from Park Place. There is public street parking along Park Place and Museum Avenue, where blue badge holders can park free of charge. Parking is very limited and there are 5 designated accessible parking bays. Visitors can reserve a parking space in advance by contacting: carparking@cardiff.ac.uk

There are 68 bicycle parking spaces shared between three locations around the building.


The seminar is organised by the Administrative Data Research Centre Wales (ADRC-W), the Welsh School of Architecture (WSA), and the UK Collaborative Centre for Housing Evidence (CaCHE).


-------------------------


Beth fydd y digwyddiad yn ei gynnwys?


Bydd y cynrychiolwyr yn darganfod mwy am yr ymchwil ddiweddaraf ar ansawdd tai yng Nghymru a sut gall buddsoddiadau mewn tai helpu i wella iechyd a lles.


Bydd y digwyddiad yn trafod nifer o brosiectau diweddar sy’n gwerthuso mentrau cartrefi cynnes, fel cynlluniau Arbed a NEST, a gwelliannau tai gan ddarparwyr tai cymdeithasol i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru, yn ogystal ag Arolwg Cyflwr Tai Cymru.


Yn dilyn sesiynau gwybodus gan ein pedwar siaradwr gwadd, bydd y cynrychiolwyr yn cael cyfle i gymryd rhan mewn trafodaeth banel 50 munud.


Pwy yw’r siaradwyr?


Ymhlith y siaradwyr fydd Dr Simon Nicol o’r Sefydliad Ymchwil Adeiladau (BRE), yr Athro Sarah Rodgers o Health Data Research-UK ym Mhrifysgol Abertawe, yr Athro Wouter Poortinga o Ysgol Pensaerniaeth Cymru ym Mhrifysgol Caerdydd, a Sian Morrison-Rees o Ganolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (ADRC-W).


Bydd aelodau’r panel yn cynnwys Dr Simon Nicol, Cyfarwyddwr, BRE Housing, Gaynor Toft, Rheolwr Lles Cymunedol Cyngor Ceredigion a Chadeirydd Panel Arbenigwyr Tai y Sector Preifat yng Nghymru, Carole Morgan-Jones, Cyfarwyddwr, NEA Cymru, a Rhidian Jones, Pennaeth Tai ac Iechyd, Llywodraeth Cymru.
Pwy ddylai fynychu?


Mae’r digwyddiad wedi cael ei anelu at wneuthurwyr polisi ym maes tai ac iechyd, yn ogystal ag academyddion a phobl eraill sydd â diddordeb mewn cysylltiadau rhwng iechyd a’r amgylchedd adeiledig.

Gall cynrychiolwyr gofrestru o 12:15, a darperir cinio ysgafn cyn i’r digwyddiad ddechrau am 13:00. Bydd y digwyddiad yn gorffen am 15:30.

Cynhelir y ddarlith yn Saesneg.


Cwestiynau Cyffredin


Sut galla’ i gysylltu â’r trefnydd gydag unrhyw gwestiynau?

Cysylltwch â Cathrine Richards gydag unrhyw gwestiynau, ar Cathrine.E.Richards@Swansea.ac.ukA oes lleoedd parcio ar gael?

Gallwch fynd i mewn i faes parcio’r Prif Adeilad o Plas y Parc. Mae lleoedd parcio ar hyd y stryd ar Plas y Parc a Rhodfa’r Amgueddfa, lle gall deiliaid bathodyn glas barcio am ddim. Mae lleoedd parcio yn brin iawn, ac mae 5 bae parcio hygyrch dynodedig. Gall ymwelwyr gadw lle parcio ymlaen llaw trwy gysylltu â: carparking@caerdydd.ac.uk


Mae 68 o leoedd parcio beiciau a rennir rhwng tri lleoliad o gwmpas yr adeilad.


Trefnir y seminar gan Ganolfan Ymchwil Data Gweinyddol Cymru (ADRC-W), Ysgol Pensaernïaeth Cymru (WSA), a’r UK Collaborative Centre for Housing Evidence (CaCHE).


Share with friends

Date and Time

Location

Main Building Council Chamber

Cardiff University

Park Place

Cardiff

CF10 3AT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved