Free

Inaugural Professorial Lecture: Supporting Children To Get The Best Start I...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Michael Griffith Lecture Theatre

Heath Campus

Cardiff University

Cardiff

CF14 4YS

United Kingdom

View Map

Event description

Description

PUBLIC LECTURE - ALL WELCOME

Professor Mike Robling: Supporting Children To Get The Best Start In Life: How Do We Know What Works?

Early childhood experiences can have an enduring impact upon a child’s long-term health and well-being. However, the individual, social, and economic circumstances faced by some new families means that getting a good start in life can be particularly difficult. For example, children of teenage mothers are more likely to have a lower birthweight, not be breastfed, be at greater risk of accidents and early death, do worse educationally and have more emotional and behavioural problems.

Core support to all families through existing health and social services in the UK includes the work of community midwives and health visitors. Supporting families who may benefit from additional help is a priority for both national and local government. Such additional support can be costly but may be justified if children and families are found to benefit in the long run. The challenge for policy makers and professionals is identifying which families will benefit most, what programmes of support have the strongest evidence and which are of most relevance to families in the UK.

Professor Robling will review some recent innovations in the UK aimed at enhancing life chances for both mother and child and in doing so explore the methodological, ethical and policy challenges when trying to establish what works for families.

There will be a Q&A session with the speaker following his presentation.

Networking - A light buffet, refreshments and an opportunity for networking will be provided after the session.

Booking - Attendance at this event is free, but booking is required. Places will be allocated on a first come basis.

Registration - Registration begins at 5:15pm. The session will start promptly at 5.30pm.


DARLITH GYHOEDDUS - CROESO I BAWB

Darlith Athrawol Agoriadol: Cefnogi Plant i Gael y Dechrau Gorau Mewn Bywyd: Sut Ydym Yn Gwybod Beth Sy'n Gweithio?

Gall profiadau plentyndod cynnar gael effaith barhaus ar iechyd a lles hirdymor plentyn. Fodd bynnag, mae'r amgylchiadau unigol, cymdeithasol ac economaidd y mae rhai teuluoedd newydd yn eu hwynebu yn golygu bod cael dechrau da mewn bywyd yn gallu bod yn arbennig o anodd. Er enghraifft, mae plant mamau sydd yn eu harddegau yn fwy tebygol o gael pwysau geni isel, o beidio â bwydo o'r fron, o fod â risg uwch o ddamweiniau a marwolaeth gynnar, o wneud yn waeth yn addysgol, ac o gael problemau emosiynol ac ymddygiadol.

Mae cefnogaeth graidd i bob teulu drwy wasanaethau iechyd a chymdeithasol yn y DU yn cynnwys gwaith bydwragedd cymunedol ac ymwelwyr iechyd. Mae cefnogi teuluoedd a allai elwa ar gael cymorth ychwanegol yn flaenoriaeth ar gyfer y llywodraeth genedlaethol a'r rhai lleol. Gall cefnogaeth ychwanegol o'r fath fod yn ddrud, ond gellir ei chyfiawnhau os gwelir y bydd plant a theuluoedd yn elwa yn y tymor hir. Yr her i lunwyr polisïau a gweithwyr proffesiynol yw adnabod pa deuluoedd fydd yn elwa fwyaf, pa raglenni cefnogaeth sydd â'r dystiolaeth gryfaf ac sydd fwyaf perthnasol i deuluoedd yn y DU.

Bydd yr Athro Robling yn adolygu rhai o'r datblygiadau diweddar yn y DU sydd â'r nod o wella cyfleoedd bywyd mamau a phlant, gan archwilio rhai o'r heriau methodolegol, moesegol a pholisi sy'n codi wrth geisio canfod beth sy'n gweithio i deuluoedd.

Bydd sesiwn holi ac ateb gyda’r siaradwr ar ôl ei gyflwyniad.

Rhwydweithio - Bydd bwffe ysgafn, lluniaeth a chyfle i rwydweithio ar gael ar ôl y sesiwn.

Cadw lle - Cewch fynd i’r digwyddiad yn rhad ac am ddim, ond rhaid cadw lle. Caiff lleoedd eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin.

Cofrestru - Bydd cofrestru yn dechrau am 5.15pm. Bydd y sesiwn yn dechrau’n brydlon am 5.30pm.

Share with friends

Date and Time

Location

Michael Griffith Lecture Theatre

Heath Campus

Cardiff University

Cardiff

CF14 4YS

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved