Incredible Innovation Schools Takeover! / Arloesi Anhygoel!

Incredible Innovation Schools Takeover! / Arloesi Anhygoel!

Actions and Detail Panel

Sales Ended

Date and time

Swansea University in partnership with Technocamps presents the ‘Incredible Innovation Takeover’ as part of the Swansea Science Festival!

About this event

This year, for the first time, the Swansea Science Festival is inviting you and your class to be a part of its very first Schools Programme designed to invigorate and inspire pupils nationwide by exploring the breath-taking world of innovation. You will receive an exciting resource pack and get the chance to take part in an exclusive virtual session with Grace Webb, who you may recognise from BBC Bitesize and ‘Grace’s Amazing Machines’, to chat about your findings and discoveries.

Grace will also take you on a journey through the ages, exploring innovative and ground-breaking moments throughout the history of machines with the help of her very own motorbike!

Join us as we nurture pupils’ curiosity and engagement with science!

*We have a limited number of spaces for this event, so please book now to avoid disappointment. Bookings will close on October 15th*

__________________________

About this event

When is it? Friday October 22nd 9.30 – 12.00

Who is it for? The event is aimed at pupils from years 5 & 6 (each class should be registered separately)

Next Steps: Each class that registers will receive a resource pack which will contain a plethora of different activities to undertake during the event that will spark pupils' their interest in innovation. These activities will need to be undertaken in the classroom under the supervision of the teacher.

The pupils will then have the chance towards the end of the morning to join a nationwide virtual workshop (via a link they will receive from us) hosted by Technocamps and Grace Webb where they will discuss their findings and experiences of the morning. Grace will also talk about some of the incredible innovations in one of her favourite industries; motorcycling. Motorcycling has been a passion of Grace’s since a young age and she is now a journalist in the automotive world.

In this virtual workshop, Grace will take pupils on a journey through the ages, exploring innovative and ground-breaking moments throughout the history of the motorcycle, with the help of visuals, video interaction and Grace’s very own motorbike!

An Added Bonus! In addition to receiving a resource pack and taking part in the virtual workshop, there are also a limited number of spaces available for in person workshops. If you’d be interested in receiving a physical workshop please tick the box whilst registering (please note that this will be on a first come first served basis). A member of the team will then be in touch to make all necessary arrangements.

Please note: when registering, please book one ticket per school. If you would like to register multiple classes you will have a chance to do so further on in the registration process.

If you have any queries, would like further information or would like to see a copy of the Risk Assessment before registering please e-mail swanseasciencefestival@swansea.ac.uk

_________________________________

Eleni, am y tro cyntaf, mae Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe yn eich gwahodd chi a'ch dosbarth i fod yn rhan o'i Rhaglen Ysgolion gyntaf erioed a ddyluniwyd i fywiogi ac ysbrydoli disgyblion ledled y wlad trwy archwilio byd syfrdanol arloesedd. Byddwch yn derbyn pecyn adnoddau cyffrous i'w gwblhau yng nghysur eich ystafell ddosbarth eich hun a chael cyfle i gymryd rhan mewn sesiwn rithwir unigryw gyda Grace Webb, y byddwch efallai'n ei hadnabod o BBC Bitesize a 'Grace's Amazing Machines', i sgwrsio am eich canfyddiadau a darganfyddiadau.

Bydd Grace hefyd yn mynd â chi ar daith trwy'r oesoedd, gan edrych yn ôl dros gyfnodau arloesol ac anhygoel trwy gydol hanes peiriannau gyda chymorth ei beic modur ei hun!

Ymunwch â ni wrth i ni feithrin chwilfrydedd ac ymgysylltiad disgyblion â gwyddoniaeth!

* Nifer cyfyngedig o leoedd sydd gennym ar gyfer y digwyddiad hwn, felly cadwch eich lle nawr i osgoi cael eich siomi. Rhaid cadw lle cyn Hydref 15fed *

Manylion y digwyddiad

Pryd? Dydd Gwener Hydref 22ain 9.30 - 12.00

Ar gyfer pwy? Mae'r digwyddiad wedi'i anelu at ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 (dylid cofrestru pob dosbarth ar wahân)

Y Camau Nesaf: Bydd pob dosbarth sy’n cofrestru'n derbyn eu pecyn adnoddau eu hunain a fydd yn cynnwys llu o wahanol weithgareddau i’w cynnal yn ystod y digwyddiad a fydd yn tanio diddordeb y disgyblion mewn arloesedd. Bydd angen ymgymryd â'r gweithgareddau hyn yn yr ystafell ddosbarth dan oruchwyliaeth yr athro.

Yna yn hwyrach yn y bore bydd disgyblion yn cael cyfle i ymuno â gweithdy rhithwir gydag ysgolion ledled y wlad (trwy ddolen y byddwn ni wedi ei hanfon) a gynhelir gan Technocamps a Grace Webb lle byddant yn trafod eich canfyddiadau a'ch profiadau o'r bore. Bydd Grace hefyd yn siarad am rai o'r datblygiadau arloesol anhygoel yn un o'i hoff ddiwydiannau; beicio modur. Mae Grace wedi dwlu ar feicio modur ers iddi fod yn ifanc ac mae hi bellach yn newyddiadurwraig yn y byd modurol.

Yn y gweithdy rhithwir hwn, bydd Grace yn mynd â disgyblion ar daith drwy’r oesoedd, gan edrych yn ôl dros gyfnodau arloesol ac anhygoel trwy hanes y beic modur, gyda chymorth delweddau, rhyngweithio fideo a beic modur Grace ei hun!

Nodwch: Bydd y gweithdy rhithwir hwn ar gael trwy gyfrwng y Saesneg yn unig.

Gwybodaeth Ychwanegol: Yn ogystal â derbyn pecyn adnoddau a chymryd rhan yn y gweithdy rhithwir, mae yna hefyd nifer cyfyngedig o leoedd ar gael ar gyfer gweithdai mewn person. Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn gweithdy gydag aelod o dîm Technocamps, ticiwch y blwch wrth gofrestru (nodwch y bydd hwn ar sail y cyntaf i'r felin). Yna bydd aelod o'r tîm mewn cysylltiad i wneud yr holl drefniadau angenrheidiol.

Sylwch: wrth gofrestru, archebwch un tocyn i bob ysgol. Os hoffech chi gofrestru sawl dosbarth bydd gennych gyfle i wneud hynny ymhellach yn y broses gofrestru.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, neu os hoffech ragor o wybodaeth neu am gopi o'r Asesiad Risg cyn cofrestru, e-bostiwch swanseasciencefestival@swansea.ac.uk