Informing Policy with Cardiff University

Informing Policy with Cardiff University

Actions and Detail Panel

Free

Date and time

Location

Online event

Compound Semiconductors

About this event

Wrth i ddiwydiant y DU geisio datrysiadau Sero Net, mae'r gweminar lled-ddargludyddion cyfansawdd hwn yn dwyn ynghyd yr academydd Max Munday, arbenigwr diwydiant, Chris Meadows a'r lluniwr polisïau rhanbarthol, Peter Davies o Gyngor Sir Fynwy i drafod sut gall technolegau CS lywio'r diwydiant.

Yn ogystal â chael gwybod am yr ymchwil sy’n cael ei gwneud ac am brofiadau ymarferwyr ar y rheng flaen, gall y rhai sy’n bresennol hefyd gyfrannu at y drafodaeth mewn sesiwn holi ac ateb, lle bydd rheolau Chatham House ar waith er mwyn sicrhau trafodaeth onest ac agored.

Bydd y panel yn esbonio sut mae clwstwr lled-ddargludyddion cyfansawdd cyntaf y byd – CSconnected – yn helpu i osod Caerdydd fel arweinydd y DU ac Ewrop mewn ymchwil trosiadol ar dechnolegau lled-ddargludyddion cyfansawdd.

Bydd y sesiwn hon, dan gadeiryddiaeth y cyn-Brif Weinidog, Carwyn Jones, yn trafod sut mae ymchwilwyr a’r diwydiant yn gweithio gyda'i gilydd i ateb gofynion defnyddwyr drwy symud ymchwil academaidd yn ei blaen i’r graddau lle gellir ei chyflwyno mewn ffordd ddibynadwy a chyflym i’r amgylchedd cynhyrchu.

https://netzeroweek.com/

_______________________________________________________

As UK industry seeks Net Zero solutions, this compound semiconductor webinar brings together academic Max Munday, industry expert Chris Meadows and regional policymaker Peter Davies from Monmouthshire Council to discuss how CS technologies can shape society.

As well as hearing insights from research and reflections from practitioners at the front-line, attendees can also contribute to the discussion through a Q&A under Chatham House rules to allow for honest, open debate.

The panel will explain how the world’s first compound semiconductor cluster – CSconnected – is helping position Cardiff as the UK and European leader in translational research on compound semiconductor technologies.

This session, chaired by former First Minister Carwyn Jones, will set out how researchers and industry are working together to meet consumer demand by progressing academic research to a point where it can be introduced reliably and quickly into the production environment.

https://netzeroweek.com/

Save This Event

Event Saved