Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
AM DDIM sesiwn flasu 40 munud Arloesi ac Addasu eich Busnes i Fusnesau Bach a Chanoli | FREE 40 minute Innovate and Reshape taster for SME's

About this Event

(Scroll down for English)

Arloesi ac Addasu eich Busnes i Fusnesau Bach a Chanolig

Yn syml iawn, mae 'arloesi' yn golygu datblygu ffyrdd mwy effeithiol o wneud pethau. Nid yw hyn bob amser yn golygu dyfeisio cynnyrch neu wasanaethau newydd; gall hefyd olygu datblygu gwell fersiynau neu brosesau.

Yn yr argyfwng presennol, mae busnesau llwyddiannus yn manteisio ar alwadau newydd gan y farchnad ac yn ymateb yn gyflym trwy newid y ffordd maent yn gweithredu.

Mae'r sesiwn rhagflas hwn ar Arloesi ac Addasu eich Busnes yn canolbwyntio ar:

• Werth arloesi mewn amseroedd anodd

• Beth sy'n ysgogi busnesau i addasu ar hyn o bryd

Mae'r weminar hon yn agored i bob busnes ac yn gyfle i drafod heriau Covid-19 a'r cyfnod clo, Brexit a newidiadau eraill i'r hinsawdd economaidd.

Cynhelir y sesiwn ar-lein gan Lesley Rider sy'n rheoli rhaglen Academi Busnes Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor ac yn darparu'r cyrsiau ar Reoli Prosiectau a Dadansoddi Strategol ym maes Busnes.

Mae'r sesiynau AM DDIM hyn ar gael i unrhyw un sy'n gyflogedig, hunangyflogedig neu ar ffyrlo yng ngogledd-orllewin Cymru.

----------------------------------------------------------------------

Pryd? Dydd Mawrth, 8 Medi

Ble? Zoom – bydd dolen unigryw, ynghyd â chyfarwyddiadau ar sut i ymuno, yn cael ei hanfon atoch cyn y digwyddiad.

Beth fydd arnaf ei angen er mwyn cymryd rhan yn y digwyddiad? Cyfrifiadur, Gliniadur neu Ffôn Clyfar. Os byddwch yn defnyddio cyfrifiadur neu liniadur, bydd arnoch angen seinyddion, gwe-gam a microffon.

Sut mae archebu lle? Archebwch le yn y digwyddiad hwn drwy glicio ar y ddolen Eventbrite y byddwn yn ei hanfon atoch.

......................................................................................................

Innovate and Reshape your Business for SME's

Simply put, ‘innovation’ is developing more effective ways to do things. It's not always inventing new products or services, it also means developing better versions or processes.

In the current chaos successful businesses are taking advantage of new market demands and responding quickly by changing their business operations.

This 40 minute Innovate and Reshape your Business taster session focuses on:

  • The value of innovation in difficult times
  • What are the current drivers for reshaping your business

This webinar is open to all businesses and is an opportunity to discuss the challenges of Covid 19's lockdown, Brexit and other changes to the economic landscape. have been impacted by the challenges of Covid-19.

The session will be conducted online by Lesley Rider, NWBA Programme Manager at Bangor University and lecturer (LR's background) and also delivers the Project Management courses and the SBA for North Wales Business Academy.

These FREE sessions are open to anyone employed, self employed or on Furlough in North West Wales

----------------------------------------------------------------------

When? Tuesday, September 8

Where? Zoom - you will be sent a unique link and joining instructions before the event.

What do I need to attend the event? Computer, Laptop or Smartphone. If using a computer or laptop speakers, webcam and microphone.

How do I book onto this event? Please book onto this event via the Eventbrite link we will send you.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved