Free

Innovate and Reshape your Business

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Event description
Arloesi ac Addasu eich Busnes | Innovate and Reshape Your Business

About this Event

Scroll down for English)

Arloesi ac Addasu eich Busnes

Yn y byd cyfnewidiol a chystadleuol rydym yn byw a gweithio ynddo mae'r gallu i arloesi ac i feddwl yn greadigol yn bwysicach nag erioed.

Dyma gyfle i edrych ar eich busnes ac i ddadansoddi pa mor dda mae'n gweithredu a beth allai newid, yn awr ac yn y dyfodol. Bydd y cwrs hwn yn eich cefnogi i:

  • Ddeall sut mae meddwl mewn ffordd arloesol er mwyn addasu eich busnes ar gyfer y 'normal newydd'
  • Defnyddio adnoddau ymarferol i'ch helpu i feddwl yn greadigol am atebion sy'n eich galluogi i addasu sut mae'ch busnes yn gweithredu yn y cyfnod cyfnewidiol hwn
  • Deall beth sydd angen i chi ei wneud trwy ddefnyddio 'Business Model Canvas'
  • Cael y cyfle i weithio gyda phobl fusnes o gyffelyb anian a rhannu syniadau a phrofiadau
  • Manteisio ar sesiynau Mentora strwythuredig gyda mentoriaid busnes profiadol sy'n rhoi cyfle i chi brofi a datblygu eich syniadau ymhellach

Erbyn diwedd y cwrs dylech allu adnabod beth mae 'llwyddiant' yn ei olygu i chi a'ch busnes, deall pa agweddau ar y busnes sy'n gweithio neu ddim yn gweithio, a gwybod pa welliannau neu newidiadau sydd eu hangen. Byddwch yn gadael y cwrs gyda chynllun gweithredu ac adnoddau ymarferol i roi newidiadau ar waith er mwyn symud y busnes yn ei flaen.

Sut mae'r Cwrs yn cael ei Gyflwyno

Cymysgedd o weithdai rhyngweithiol byr, dysgu annibynnol i adfyfyrio ar yr hyn rydych yn ei wneud yn eich busnes a dewisiadau hyblyg ar gyfer dau sesiwn mentora un-i-un.

Bydd y cwrs yn dechrau ar-lein fis Hydref ac yn para am bedair wythnos am 1 neu 2 ddiwrnod bob wythnos.

Dydd Mawrth 26fed Ionawr ....

Dyma gyfle gwych i feithrin ystod o sgiliau busnes a fydd yn rhoi mwy o hyder i chi allu arwain cwmni llewyrchus. Bydd hefyd yn rhoi i chi’r egni, yr awydd a'r weledigaeth i fynd i'r afael â'r heriau presennol ac i wynebu’r dyfodol, tra hefyd yn meithrin perthynas â pherchenogion busnesau eraill yng ngogledd-orllewin Cymru.

I bwy mae'r cwrs yn addas?

Perchenogion a rheolwyr busnesau newydd neu sefydledig yng ngogledd-orllewin Cymru.

"Mae'r rhain yn amseroedd anodd, ac mae'n rhaid i ni fod yn barod i newid ac addasu Bydd y sesiwn rhyngweithiol hwn yn edrych ar sut y gallwn ni fel pobl fusnes fod yn well am ddatrys y problemau sy'n cael eu hachosi gan newid. Mae byd busnes wedi mynd yn fwy cymhleth ac mae'r cyfnod clo wedi dangos i ni'n gliriach nag erioed bod angen datblygu atebion ac adnoddau arloesol er mwyn llwyddo a symud ymlaen"

Lesley J Rider, PMP, FPMSA, Darlithydd a Mentor i Academi Busnes Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor.

Mae'r sesiynau AM DDIM hyn ar gael i unrhyw un sy'n gyflogedig, hunangyflogedig neu ar ffyrlo yng ngogledd-orllewin Cymru – yn ddibynnol ar fodloni'r meini prawf cymhwyso*.

Beth Nesaf?

Defnyddiwch Eventbrite i mynegi eich diddordeb ar y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi wedyn i gwblhau'r broses gofrestru.

*Ceir cymhorthdal o hyd at 100% ar gyfer y cwrs, cyn belled na eir heibio'r terfyn ariannol de-minimis o €200,000 dros 3 blynedd.

*I allu manteisio ar y cyfle hwn, rhaid i chi fod yn byw neu'n gweithio yng ngogledd-orllewin Cymru a gallu dangos copi o'ch pasbort/trwydded yrru, slip cyflog a chopi o'ch cymhwyster uchaf ar lefel 2 neu uwch, am y ffurflenni cofrestru llawn.

*Caiff y cwrs ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd modd i chi ofyn am nodiadau Cymraeg.

*Gall y dyddiadau newid.

Hoffech chi gael rhagflas o'r cwrs?

Ymunwch â ni am sesiwn 40 munud ac archebwch eich lle trwy'n sianel Eventbrite.

..............................................................................................

Innovate and Reshape your Business

In the ever-changing and highly competitive world in which we now live and work, the ability to think innovatively and creatively has never been more important.

A space to explore and analyse how well your business is operating and what could change, whilst obtaining a reality check for your business, both now and in the future. This course will support you to:

  • Understand and apply innovative thinking to reshaping your business for the new normal
  • Use practical, proven tools to help you to think outside the box and to create solutions that adapt your business operations in these changing times
  • Obtain clarity on what needs to be done by creating a Business Model Canvas
  • Have the opportunity to work with other like minded business people, sharing experiences and ideas
  • Benefit from structured Mentoring sessions with experienced business mentors that provide an opportunity to test and further develop your ideas

By the end of the course participants should be able to determine what ‘success’ means for themselves and their business, understand what aspects of the business are not working as they did, identify improvements and / or changes for their business. Participants will leave the course with an action plan and practical tools to implement change immediately to move their business forward.

Course delivery

A mix of short interactive workshops, self learning to reflect on what you are doing in your business and flexible options for two one to one mentoring sessions.

The course will start online at the beginning of October and run over 4 weeks.

Tues 26th January other dates tbc

This is a great opportunity to develop a range of business skills that will provide more confidence to operate a thriving company. To be energised, refreshed and motivated to tackle the current challenges and potential future, whilst building lasting relationships with other business owners from around North West Wales.

Who is the course for?

Aimed at start ups or existing and established business owners/managers located within North West Wales.

" These are challenging times, with the demands for change never far from view. These interactive session will explore how, as business people, we can become more adept and comfortable at solving the problems that change presents. Business has become more complex and lockdown has shown us more than ever, that in order to succeed and to work with this complexity, we must create innovative solutions and develop the tools we need to move forward"
Lesley J Rider, PMP, FPMSA, Lecturer and Mentor for NWBA at Bangor University.

These FREE online sessions are open to anyone employed, self employed or on Furlough in North West Wales, subject to eligibility criteria*.

What Next?

To register your interest for this course, book by Eventbrite. We will be contact with you to confirm eligibility criteria has been met and complete enrolment.

* Up to 100% FULL funding for course, subject to not exceeding a de-minimus ceiling of 200,000 euros over 3 years.

*To be able to take advantage of this opportunity, you must live or work in North West Wales and be able to provide a copy of your passport/driving license, a payslip and a copy of your highest qualification at level 2 or above , for full registration and enrolment forms.

*The course will be delivered in English, any notes can be provided in Welsh upon reques

*Dates may be subject to change.

Fancy a taster?

Join us for our 40 minute bite size session and book via our Eventbrite channel.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Save This Event

Event Saved