Innovate and Reshape your Business

Actions and Detail Panel

Postponed

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Arloesi ac Addasu eich Busnes | Innovate and Reshape Your Business. *Course is delivered online 1/2 a day a week for 6 weeks *

About this event


		Innovate and Reshape your Business image

Course Outline

*** Online: Wednesday 16, 23, 30 June 7 , 14 and 21 July

In the ever-changing and highly competitive world in which we now live and work, the ability to think innovatively and creatively has never been more important.

Feeling frustrated, uncertain how to proceed and adapt?

Then join us for Innovate & Reshape your Business, the course we have created specifically to address the current situation. A supportive space for you to explore and analyse how your business is operating and what could change, to meet the challenges and opportunities of the moment.

(Scroll down for further detail)

Arloesi ac Addasu eich Busnes

Y peth gwaethaf allwn ni ei wneud ar hyn o bryd yw 'mynd ymlaen fel arfer'. Dyma'r amser i archwilio, newid ac addasu sut mae eich busnes yn gweithio. Mae hyn yn cynnwys hunaniaeth a gwerthoedd eich sefydliad - sut mae'n gweithio, sut all eich sefydliad a'ch gweithwyr dyfu a sut mae’n gweithio gyda rhanddeiliaid.

Nod y cwrs hwn yw eich arwain drwy broses i archwilio'r ffordd mae eich busnes yn gweithio a phenderfynu ar gamau gweithredu a fydd yn eich galluogi i gario ymlaen a ffynnu.

Mae effaith pandemig Covid-19 yn 2020 wedi creu cyfleoedd yn ogystal â chyflwyno argyfwng a gofid. Mae yna nifer o enghreifftiau yn dangos bod busnesau yn ffynnu ac yn creu cynnych a gwasanaethau newydd ac yn rhoi dulliau newydd ar waith. Er enghraifft, stondinau bwyd dros dro mewn ardaloedd arfordirol. A yw hyn yn wir amdanoch chi? Os felly, sut ydych chi'n mynd ymlaen i wneud y 'normal newydd' hwn yn bosib?

Yn ogystal â delio ag effaith y cyfnodau clo a chyfyngiadau o ran masnachu rydym yn gweld effaith aruthrol arnom ni fel unigolion ac fel cymdeithas. Hefyd, mae Brexit wedi cyflwyno mwy o reoliadau i fusnesau gydymffurfio â hwy.

Felly, os ydych chi'n teimlo'n rhwystredig ac yn ansicr sut i fwrw ymlaen ac addasu yna ymunwch â ni ar y cwrs hwn - cwrs a gafodd ei greu yn arbennig i fynd i'r afael â'r sefyllfa bresennol.

Byddwch fel y Cameleon yn addasu i'r hyn sydd o’i amgylch.

Mae 6 sesiwn ar-lein ar gael lle byddwch yn:

1. adolygu'r ffordd mae eich busnes wedi bod yn gweithio

2. cael eich annog i fod yn arloesol a dod o hyd i ffyrdd gwell o weithio

3. datblygu model busnes newydd neu wahanol

4. dadansoddi'r bygythiadau a'r cyfleoedd a ffyrdd i weithio gyda'r rhain

5. meddwl am yr effaith ar weithwyr a chwsmeriaid a sut i ymateb

6. datblygu cynlluniau i roi’r newidiadau a nodwyd ar waith

Yn ogystal â sesiynau ar-lein cewch gyfle i gael eich mentora gan dîm Mentor Busnes Academi Busnes Gogledd Cymru

Sut mae'r Cwrs yn cael ei Gyflwyno

Cymysgedd o weithdai rhyngweithiol byr, dysgu annibynnol i adfyfyrio ar yr hyn rydych yn ei wneud yn eich busnes a dewisiadau hyblyg ar gyfer dau sesiwn mentora un-i-un.

I bwy mae'r cwrs yn addas?

Perchenogion a rheolwyr busnesau newydd neu sefydledig yng ngogledd-orllewin Cymru.

"Mae'r rhain yn amseroedd anodd, ac mae'n rhaid i ni fod yn barod i newid ac addasu. Bydd y sesiynau rhyngweithiol hyn yn edrych ar sut y gallwn ni fel pobl fusnes fod yn well am ddatrys y problemau sy'n cael eu hachosi gan newid. Mae byd busnes wedi mynd yn fwy cymhleth ac mae'r cyfnod clo wedi dangos i ni'n gliriach nag erioed bod angen datblygu atebion ac adnoddau arloesol er mwyn llwyddo a symud ymlaen"

Lesley J Rider, PMP, FPMSA, Darlithydd a Mentor i Academi Busnes Gogledd Cymru ym Mhrifysgol Bangor.

Mae'r sesiynau AM DDIM hyn ar gael i unrhyw un sy'n gyflogedig, hunangyflogedig neu ar ffyrlo yng ngogledd-orllewin Cymru – yn ddibynnol ar fodloni'r meini prawf cymhwyso*.

Beth Nesaf?

Defnyddiwch Eventbrite i mynegi eich diddordeb ar y cwrs hwn. Byddwn yn cysylltu â chi wedyn i gwblhau'r broses gofrestru.

*Ceir cymhorthdal o hyd at 100% ar gyfer y cwrs, cyn belled na eir heibio'r terfyn ariannol de-minimis o €200,000 dros 3 blynedd.

*I allu manteisio ar y cyfle hwn, rhaid i chi fod yn byw neu'n gweithio yng ngogledd-orllewin Cymru a gallu dangos copi o'ch pasbort/trwydded yrru, slip cyflog a chopi o'ch cymhwyster uchaf ar lefel 2 neu uwch, am y ffurflenni cofrestru llawn.

*Caiff y cwrs ei gyflwyno trwy gyfrwng y Saesneg, ond bydd modd i chi ofyn am nodiadau Cymraeg.

*Gall y dyddiadau newid.

Hoffech chi gael rhagflas o'r cwrs?

Ymunwch â ni am sesiwn 40 munud ac archebwch eich lle trwy'n sianel Eventbrite.

...............................................................................................................................

Innovate and Reshape Your Business

The worst thing that we can do at this point in time is to ‘carry on as usual’. Now is the time to examine, change and reshape how your business operates. This includes your organisation’s identity and values, how it works, how it and your employees can grow and how it works with stakeholders.

This course aims to take you through a process that enables you to examine your business operations and decide actions to continue to survive and thrive.

The impact of the Covid-19 pandemic in 2020 generated opportunities as well as crisis and heartache. There are many examples of businesses thriving and generating new products, services and operating methods. For example, pop up food stalls in coastal areas. If that is you – how do you now progress to this being your viable ‘new normal’?

As well as dealing with the impact of lockdowns and trading restrictions we are experiencing an enormous impact on us as individuals and society. On top of that the completion of Brexit is bringing new regulations that our business needs to comply with.

So, feeling frustrated, uncertain how to proceed and adapt then join us on this course which had been created specifically to address the current situation.

Join the Chameleons and be adaptive to your surroundings.

There are 6 online sessions during which you will:

1. Review how your business has operated

2. Be encouraged to be innovative and discover better ways to operate

3. Develop a new or revised business model

4. Analyse the threats and opportunities and ways to work with them

5. Think about the impact on employees and customers and how to respond

6. Develop plans to implement identified changes

In addition to online sessions you are also offered mentoring from the NWBA Business Mentor team

Course delivery

A mix of short interactive workshops, self-learning to reflect on and apply to what you are doing in your business and flexible options for two one to one mentoring sessions.

Who is the course for?

Aimed at start-ups or existing and established business owners/managers located within North West Wales.

" These are challenging times, with the demands for change never far from view. These interactive sessions explore how, as business people, we can become more adept and comfortable at solving the problems that change presents. Business has become more complex and lockdown has shown us more than ever, that in order to succeed and to work with this complexity, we must create innovative solutions and develop the tools we need to move forward"

Lesley J Rider, PMP, FPMSA, Lecturer and Mentor for NWBA at Bangor University.

These FREE online sessions are open to anyone employed, self employed or on Furlough in North West Wales, subject to eligibility criteria*.

What Next?

To register your interest for this course, book by Eventbrite. We will be contact with you to confirm eligibility criteria has been met and complete enrolment.

* Up to 100% FULL funding for course, subject to not exceeding a de-minimus ceiling of 200,000 euros over 3 years.

*To be able to take advantage of this opportunity, you must live or work in North West Wales and be able to provide a copy of your passport/driving license, a pay-slip and a copy of your highest qualification at level 2 or above , for full registration and enrolment forms.

*The course will be delivered in English, any notes can be provided in Welsh upon request

*Dates may be subject to change.

Fancy a taster?

Join us for our 40 minute bite size session and book via our Eventbrite channel.

Share with friends

Date and time

Location

Online event

Save This Event

Event Saved