Innovative Lawyers Wales - Decoding LegalTech

Innovative Lawyers Wales - Decoding LegalTech

Actions and Detail Panel

Sales Ended

A workshop series for trainee solicitors in Wales.

About this event

LegalTech is fast becoming a priority for many law firms across the UK, with legal technologies offering higher productivity, lower costs, and more time-efficient results, it is becoming a crucial component in allowing firms to remain competitive in the legal market.

Legal Innovation Lab Wales is providing support to the Welsh legal sector through the exploration of collaborative partnerships, researching legal processes, and developing innovative, LegalTech, solutions.

Building on this, the Lab is now offering LegalTech workshops through its new project, Innovative Lawyers Wales; a series of workshops that will expand your knowledge of LegalTech, help identify opportunities for innovative collaboration, and connect legal professionals in order to share experiences and gain insights into sector advancements.

This workshop series will provide a hands-on, interactive experience for attendees with the opportunity to explore technologies that will help further improve the legal sector.

Innovative Lawyers Wales: Decoding LegalTech, has been curated specifically for trainee solicitors in Wales and will follow an 8 week online workshop format.

Sign up today to start your LegalTech journey!

Watch our promotional video for more information: https://bit.ly/3wCDMdT

For more information please visit www.legaltech.wales or email the Lab at legalinnovation@swansea.ac.uk.

The sessions will be recorded and hosted on the Legal Innovation Lab Wales YouTube account. Please feel free to keep your video off if you do not wish your face to appear in the video and your questions can be answered either through the chat function or via email after the session.

GDPR statement:

Personal information which you supply to us will be held by Legal Innovation Lab Wales, an operation part-funded by the European Regional Development Fund through the Welsh Government and Swansea University, in compliance with GDPR rules.

Any requests or objections should be made in writing to: Swansea University Compliance Officer (FOI/DP), Vice-Chancellor’s Office, Swansea University, Singleton Park, Swansea, SA2 8PP.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mae TechGyfreithiol (LegalTech) yn cyflym droi’n flaenoriaeth i lu o fusnesau cyfreithiol ledled gwledydd Prydain, wrth i dechnolegau cyfreithiol gynnig cynhyrchiant uwch, costau is, a chanlyniadau sy’n arbed amser. Mae’n dod yn elfen hanfodol sy’n gadael i fusnesau aros yn gystadleuol yn y farchnad gyfreithiol.

Mae Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru’n darparu cefnogaeth i’r sector cyfreithiol yng Nghymru trwy archwilio partneriaethau cydweithredol, ymchwilio i brosesau cyfreithiol, a datblygu atebion TechGyfreithiol arloesol.

Ar sail hyn mae’r Lab bellach yn cynnig gweithdai TechGyfreithiol trwy ei brosiect newydd Cyfreithwyr Arloesol Cymru, cyfres o sesiynau gweithdy fydd yn ehangu eich gwybodaeth am Dechnoleg Gyfreithiol, yn eich helpu i fanteisio ar gyfleoedd i gydweithredu mewn ffyrdd arloesol, ac yn rhoi gweithwyr cyfreithiol proffesiynol mewn cysylltiad â’i gilydd fel y gallant gydrannu profiadau a chael mewnwelediad i ddatblygiadau yn y sector.

Bydd y gyfres o weithdai’n darparu profiad rhyngweithiol ymarferol ar gyfer y rhai sy’n cymryd rhan, trwy gyfleoedd i roi cynnig ar dechnolegau fydd yn cyfrannu at barhau i wella’r sector cyfreithiol.

Mae Cyfreithwyr Arloesol Cymru: Dadgodio TechGyfreithiol wedi cael ei guradu’n unswydd ar gyfer cyfreithwyr dan hyfforddiant yng Nghymru; bydd yn dilyn fformat gweithdai ar-lein dros gyfnod o wyth wythnos.

Cofrestrwch heddiw i ddechrau eich taith trwy Dechnoleg Gyfreithiol.

I weld manylion pellach ewch i www.legaltech.wales neu ebostiwch neges i’r Lab ar legalinnovation@swansea.ac.uk.

Bydd y sesiynau’n cael eu recordio a’u cynnal ar gyfrif YouTube Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru. Mae croeso ichi ddiffodd eich frwd fideo os nad ydych chi am i’ch wyneb ymddangos ar y fideo; gellir ateb eich cwestiynau naill ai trwy’r ffrwd sgwrsio neu drwy ebost ar ôl i’r sesiwn ddod i ben.

Datganiad GDPR:

Caiff yr wybodaeth bersonol a rowch chi inni ei chadw gan Labordy Arloesi Cyfreithiol Cymru, gweithrediad a gyllidir yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop trwy Lywodraeth Cymru a Phrifysgol Abertawe, yn unol â rheolau GDPR.

Dylid anfon unrhyw geisiadau, ymholiadau neu wrthwynebiadau mewn ysgrifen i: Swyddog Cydymffurfiad Prifysgol Abertawe (FOI/DP), Swyddfa’r Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe, Parc Singleton, Abertawe SA2 8PP.

Share with friends

Save This Event

Event Saved