Free

Insight Lab - 27th April - Coastal Housing

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

3rd Floor, 220 High Street

Swansea

SA1 1NW

United Kingdom

View Map

Event description

Description

(ENGLISH BELOW)

*Mae’r hyfforddiant yn agored i holl staff cymdeithasau tai. Gall y lleoedd fod yn gyfyngedig i ddau neu dri o bob cymdeithas tai (yn dibynnu ar y galw) felly fe’ch cynghorir i archebu’n gynnar.*

Labordy Dirnadaeth – Cofrestrwch nawr i gael eich hyfforddi i gasglu dirnadaeth ddihafal.

Cyfnod nesaf y rhaglen Dyfodol Tai yw hyfforddi’r sector i gasglu dirnadaeth.

Rydym yn falch i gyhoeddi’r dyddiadau ar gyfer 10 Labordy Dirnadaeth a gynhelir ledled Cymru ym mis Ebrill a mis Mai 2020.

Beth yw Labordai Dirnadaeth?

Yr allwedd i arloesedd gwych yw syrthio mewn cariad gyda’r broblem. Byddwn yn cyhoeddi Her Cymru ar 25 Mawrth, a’n tasg nesaf yw tyrchu’n ddwfn a chanfod cymaint ag y medrwn am y broblem a herio ein canfyddiadau ein hunain.

I wneud hyn, rydym yn cynnal Labordai Dirnadaeth un-dydd rhad ac am ddim a hwylusir gan Arweinwyr Dirnadaeth o CHC a gafodd hyfforddiant Arweinydd Dirnadaeth gyda ?WhatIf! Innovation.

Yn ystod y Labordai Dirnadaeth, byddwch yn defnyddio’r dulliau, technegau ac ymddygiad arloesi allweddol sydd eu hangen i gasglu dirnadaeth ar faes problem Cymru. Byddwch hefyd yn cydweithio gyda staff a thenantiaid cymdeithasau tai yng Nghymru i ddod yn dditectifs i gasglu dirnadaeth drwy sgyrsiau ac ymchwil desg.

Gyda’ch gilydd, byddwch yn casglu dirnadaeth ddofn am ein problem. Unwaith y gallwn ddeall y broblem yn well, yna gallwn ddechrau ei datrys.


*This training is open to all housing association staff. Spaces may be limited to two or three per housing association (depending on demand) so you are advised to book early*

Insight Labs – Sign up now to be trained to gathering great insights

The next phase of the Housing Futures programme is to train the sector to gather great insights.

We are pleased to announce the dates for 10 Insight Labs which will be taking place across Wales in April and May 2020.

What are Insight Labs?

The key to great innovation is falling in love with the problem. We’ll announce the Welsh Challenge on the 25th of March, our next task is to dig deep and find out as much as we can about the problem and challenge our own perceptions.

To do this we are running free, one-day Insight Lab, facilitated by Insight Leaders from CHC who have previously undergone Insight Leader training with ?WhatIf! Innovation.

During the Insight Labs, you will learn the key innovation tools, techniques and behaviours required to gather great insight on the Welsh problem area. You will also collaborate with other housing association staff and tenants in Wales, to become detectives gathering great insight through conversations and desk research.

Together, you will gather a depth of insight about our problem. Once we can better understand the problem, then we can start to solve it.

Date and Time

Location

3rd Floor, 220 High Street

Swansea

SA1 1NW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved