International Fair Trade Towns Conference 2019 - Cynhadledd Rhyngwladol M.D

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Thank you. Diolch You are now registered on the International Fair Trade Towns Conference 2019 We will contact you shortly with joining instructions.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

City Hall

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3ND

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Thank you. Diolch You are now registered on the International Fair Trade Towns Conference 2019 We will contact you shortly with joining instructions.
Event description

Description

The 13th International Fair Trade Towns Conference (IFTTC)

Fri 18th- Sunday 20th October, 2019, City Hall, Cardiff. UK

What is the IFTTC: The International Fair Trade Town conference is the annual event that brings together all those from around the world, that are part of the Fair Trade Towns movement, from enthusiasts of Fair Trade and trade justice, activists, volunteers, grass root campaigners, local authority representatives and national organisations. Since the declaration of the 1st Fair Trade Town in Garstang, UK in 2001, the campaign has grown from strength to strength and there are now more than 2085 Fair Trade Towns in 34 countries across the world.

What can I expect from the IFTTC 2019: The 13th International Fair Trade Towns Conference will be held in the world’s first Fair Trade Nation, from 18 – 20 October 2019 and will include high level panel discussions, innovative workshops, fair trade stalls and fantastic networking opportunities. Come and learn about all things fair trade, trade justice and sustainable trade and get involved in one of the world’s largest movements. 300 people will come together from towns, villages and cities, NGOs, national fair trade organisations and fair trade producers, workers and growers from all over the world. There will also be the opportunity to sample and seek out wonderful products and meet the people behind them.

If you have any queries, please contact info@fairtradewales.org.uk

AGENDA

(National Co-ordinators meeting Fri 18th 11am-4pm Temple of Peace, CF10 3AP)

Fri 18th October - Welcome Dinner 6-8pm, Senedd, Cardiff. CF99 1NA - TICKETS ARE NOW SOLD OUT. PLEASE EMAIL info@fairtradewales.org.uk TO BE ADDED TO THE WAITLIST

Sat 19th October - Conference 9am-6pm, City Hall, CF10 3ND

Sat 19th October - Dinner and Dance 7.30pm - Temple of Peace, CF10 3AP

Sun 20th October - Conference 9am -1pm, City Hall, CF10 3ND

Mon 21st October - Optional Culture Tour

For a more detailed agenda, please visit the Fair Trade Wales website


Ticket Explanation

  • Tickets include all refreshments, food, materials, day and evening activities.
  • It does not include accommodation

Fees:

Full Fee £100 - This is the fee if you are working for an organisation that has a budget to cover conference fees and includes a percentage to go towards someone attending who does not have the means to pay a fee, including Fair Trade volunteers and Fair Trade producers.

Fee £50 - This is the regular cost.

Reduced Fee £30 - This is a reduced fee for those that do not have the means to pay the normal fee, due to other costs including travel costs from another country or if you can't simply cover the normal or full fee.

Free Ticket Request* - This ticket is open to those that do not have the means to pay a fee at all. If you have been invited as a guest, you will not be expected to pay the fee (but you are more than welcome to)

Optional Cultural Tour Ticket - This includes a tour of local historical and cultural interest linking to Wales' history of trade, and its status as a fair trade nation. This includes all travel, food and activities. Accommodation may be extra. More details to follow

Accommodation - group rates are being negotiated. Please contact info@fairtraedwales.org.uk if you are interested. More information to follow

Information on our privacy policy available from our website.

Strategic partner - Welsh Government, supported by Cardiff Council, Welsh Centre for International Affairs, Scottish Fair Trade Forum and The International Fair Trade Towns Steering Committee.

Cynhadledd Trefi Masnach Deg Ryngwladol 13eg (IFTTC)

Gwe 18fed - Sul 20fed Hydref, 2019, Neuadd y Ddinas, Caerdydd. UK

Beth yw'r IFTTC: Y Fasnach Ryngwladol Masnach Deg yw'r digwyddiad blynyddol sy'n dod â'r byd ynghyd, sy'n rhan o'r mudiad Trefi Masnach Deg, o selogion masnach deg a chyfiawnder masnach, gweithredwyr, gwirfoddolwyr, gwreiddiau ymgyrchwyr, cynrychiolwyr awdurdodau lleol a sefydliadau cenedlaethol. Ers datgan y Dref Fasnach Deg gyntaf yn Garstang, y DU yn 2001, mae'r ymgyrch wedi tyfu i 2085 Trefi Masnach Deg mewn 34 o wledydd ar draws y byd.

Beth y gallaf ei ddisgwyl gan y IFTTC 2019: Cynhelir y 13eg Gynhadledd Trefi Masnach Deg Ryngwladol yn y Genedl Masnach Deg gyntaf yn y byd, o 18 - 20 Hydref 2019 a bydd yn cynnwys trafodaethau panel lefel uchel, gweithdai arloesol, stondinau masnach deg a rhwydweithio gwych cyfleoedd. Dewch i ddysgu am bob peth masnach deg, cyfiawnder masnach a masnach gynaliadwy a chymryd rhan yn un o symudiadau mwyaf y byd. Bydd 300 o bobl yn dod ynghyd o drefi, pentrefi a dinasoedd, cyrff anllywodraethol, sefydliadau masnach deg cenedlaethol a chynhyrchwyr, gweithwyr a thyfwyr masnach deg o bob cwr o'r byd. Bydd llawer o gyfleoedd i flasu a chwilio a chwrdd â'r bobl y tu ôl iddynt.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch ag info@fairtradewales.org.uk
AGENDA


(Cyfarfod Cydlynwyr Cenedlaethol Gwener 18fed 11 am-4pm Y Deml Heddwch, CF10 3AP)

Gwe 18 Hydref - Cinio Croeso 6-8pm, Y Senedd,Caerdydd.CF99 1NA MAE'R TOCYNNAU WEDI EU GWERTHU. CYSYLLTWCH Â NI AR info@fairtradewales.org.uk I FOD AR Y RHESTR AROS

Sad 19 Hydref - Cynhadledd 9 am-6pm, Neuadd y Ddinas, CF10 3ND

Sad 19 Hydref - Cinio a Dawns 7.30pm - Y Deml Heddwch, CF10 3AP

Sul 20 Hydref - Cynhadledd 9am -1pm, Neuadd y Ddinas, CF10 3ND

(Llun 21 Hydref - Taith Diwylliant Opsiynol)

Sut mae'r tocynnau yn gweithio?

  • Mae'r tocynnau'n cynnwys yr holl luniaeth, bwyd, deunyddiau, gweithgareddau dydd a gyda'r nos.
  • Nid yw'n cynnwys llety


Ffioedd:

Ffi Lawn £100 ( Full Fee)- Dyma'r ffi os ydych chi'n gweithio i sefydliad sydd â chyllideb i dalu ffioedd ac sy'n cynnwys canran o'r arian i fynd tuag at gost i wirforddolwyr neu cynhrychwyr i mynegi'r cynhadledd.

Ffi £50 (Fee)- Dyma'r gost arferol.

Ffi gyda Gostyngiad £30 ( Reduced Fee)- Dyma'r ffi os nad ydych yn gallu talu'r gost arferol.

Am ddim * - Mae'r tocyn hwn am ddim. Os cawsoch eich gwahodd fel gwestai, ni fydd disgwyl i chi dalu'r ffi.

Tocyn Taith Ddiwylliannol Opsiynol- Mae hyn yn cynnwys taith o ddiddordeb hanesyddol a diwylliannol lleol i hanes masnach Cymru, a'i statws fel cenedl masnach deg. Mae hyn yn cynnwys yr holl deithio, bwyd a gweithgareddau. Gall llety fod yn ychwanegol. Mwy o fanylion i ddilyn

Llety - mae cyfraddau grŵp yn cael eu trafod. Cysylltwch ag info@fairtradewales.org.uk os oes gennych ddiddordeb. Mwy o wybodaeth i ddilyn

Gwybodaeth am ein hysbysiad preifatrwydd ar gael ar ein gwefan.

Partner strategol Llywodraeth Cymru, cefnogwyd gan Cyngor Caerdydd, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, Scottish Fair Trade Forum, International Fair Trade Towns Steering Committee.

Date and Time

Location

City Hall

King Edward VII Avenue

Cardiff

CF10 3ND

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refunds up to 30 days before event

Save This Event

Event Saved