Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

International Sector Network meeting and DfID Partnership Review

WCIA / Hub Cymru Africa

Wednesday, 14 December 2016 from 13:00 to 17:00 (GMT)

International Sector Network meeting and DfID Partnersh...

Ticket Information

Type End Quantity
Free ticket to event 14 Dec 2016 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share International Sector Network meeting and DfID Partnership Review

Event Details

Cymraeg isod


Join us for the first Wales International Sector meeting – and a special Christmas party!


Temple of Peace, Cardiff – Wednesday 14 December


Do you see your organisation as part of the International Sector in Wales?

If so, please come to our very first International Sector Network meeting – with chances to meet DfID and join in our Third Sector Christmas party, all on the same day.

Part 1 – 1.00-3.00pm
For people interested in international development or Wales-Africa partnerships

George McLaughlin from the Department for International Development (DfID) will join us to discuss DfID’s latest Civil Society Partnership Review. This will be an opportunity for colleagues to find out more about DfID’s future objectives and approach to partnership with civil society organisations.

Karen Stephenson from Mannion Daniels - UK Aid Direct Fund Manager, will discuss the latest UK Aid Direct funding round and will be available to answer questions afterwards.

Free to attend

 

Part 2 – 3.20-5.30pm
For everyone working or volunteering in the International Sector in Wales

This meeting aims to bring together people from across the international sector – including those working in:

 • global learning
 • international development and humanitarian action
 • solidarity and country linking
 • diaspora communities
 • global trade and trade justice
 • refugee issues and human rights
 • internationally focused work on peace, justice, environment, climate change and other global issues

See background information below.

Free to attend – festive refreshments included!


Third Sector Christmas Party – 6.00pm-1.00am

The WCIA is shaking up Cardiff’s voluntary, charity and non-profit sector with a party in the magnificent Temple of Peace. Featuring live Latino funk, Afrobeat and a licensed bar, tickets include a complimentary drink and two-course Indian dinner lovingly prepared by Eastern Cuisine. With a massive light and sound system by SP Entertainment, this party will be loud, fun and full of dancing.

£22 per person – open to all

Book here

(Please note – you need to book separately for the International Sector meeting and Christmas party)Background information

The WCIA represents the sector on the Third Sector Partnership Council (TSPC), which is the main mechanism for charities and voluntary groups to get their voices heard by Welsh Government. We’re looking to play this role more effectively by getting a stronger insight into your priorities and concerns. We can then take these issues to the TSPC and to the working groups that meet with the government’s Cabinet Secretaries. In this way, TSPC gives us a stronger collective voice and allows us to collaborate more effectively with other sectors.

At this first International Sector Network meeting, we want to define the sector’s priorities collectively, but examples may include: promoting global learning; encouraging strong action on the global goal within the Wellbeing of Future Generations Act; welcoming refugees; and ensuring that the Welsh Government prioritises involvement in overseas work.

It’s a chance for us to define ourselves more clearly as a sector, agree on a good approach to TSPC representation, and of course to network with like-minded organisations.

If the event is successful, we plan to organise a further meeting in North Wales.

 Ymunwch â ni yng nghyfarfod cyntaf Sector Rhyngwladol Cymru - a pharti Nadolig arbennig!


Y Deml Heddwch, Caerdydd - dydd Mercher 14 Rhagfyr


Ydych chi’n gweld eich sefydliad chi fel rhan o’r Sector Rhyngwladol yng Nghymru?

Os ydych, dewch i gyfarfod rhwydwaith cyntaf y Sector Rhyngwladol - lle bydd cyfle i gwrdd â chynrychiolydd o’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol ac i fwynhau ein parti Nadolig i’r Trydydd Sector a fydd yn cael ei gynnal ar yr un diwrnod.

 

Rhan 1 – 1.00-3.00pm
Ar gyfer pobl sydd â diddordeb mewn datblygu rhyngwladol neu bartneriaethau Cymru-Affrica

Bydd George McLaughlin o’r Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol (DfID) yn ymuno â ni i drafod adolygiad partneriaeth ddiweddaraf y Gymdeithas Sifil.  Bydd hyn yn gyfle i gydweithwyr ddysgu mwy am amcanion DfID i’r dyfodol a’r agwedd tuag at bartneriaeth gyda sefydliadau’r gymdeithas sifil.

Bydd Karen Stephenson o Aid UK Direct yn cyflwyno'r lansiad rownd ariannu newydd, a fydd ar gael i ateb cwestiynau.

Digwyddiad am ddim

 

Rhan 2 – 3.30-5.30pm
I bawb sy’n gweithio neu’n gwirfoddoli yn y Sector Rhyngwladol yng Nghymru

Nod y cyfarfod hwn yw dod â phobl ar draws y sector rhyngwladol at ei gilydd- gan gynnwys rhai sy’n gweithio mewn:

 • dysgu byd-eang
 • datblygu rhyngwladol a gweithredu dyngarol
 • cefnogaeth a chysylltu â gwledydd
 • cymunedau ar wasgar
 • masnach fyd-eang a chyfiawnder masnachol
 • materion sy’n ymwneud â ffoaduriaid a hawliau dynol
 • gwaith gyda ffocws rhyngwladol ar heddwch, cyfiawnder, yr amgylchedd, y newid yn yr hinsawdd a materion byd-eang eraill

Gweler gwybodaeth cefndir isod.

Digwyddiad am ddim - gyda lluniaeth Nadoligaidd!


Parti Nadolig y Trydydd Sector – 6.00pm-1.00am

Mae WCIA eisiau cyffroi sector gwirfoddol, elusennol a dielw Caerdydd gyda pharti yn ysblander Y Deml Heddwch. Bydd y noson yn cynnwys cerddoriaeth Latino Ffync ac Afrobeat byw, bar trwyddedig a bydd pris tocyn yn cynnwys diod, swper Indiaidd dau gwrs wedi’i baratoi gan Eastern Cusine. Gyda system goleuadau a sain anferth yn cael ei darparu gan SP Entertainment bydd y parti hwn yn sicr o fod yn swnllyd, yn hwyl ac yn llawn dawnsio.

£22 y pen - croeso i bawb

Archebwch yma

(Noder - mae angen archebu lle ar gyfarfod y Sector Rhyngwladol a’r Parti Nadolig ar wahân.)Gwybodaeth gefndir

Mae Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru yn cynrychioli’r sector ar Gyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC), sef y prif fecanwaith i grwpiau elusennol a gwirfoddol i gael eu llais wedi’i glywed gan Lywodraeth Cymru. Rydym yn gobeithio gwneud y rôl hon yn fwy effeithiol trwy well dealltwriaeth o’ch blaenoriaethau a’ch pryderon. Gallwn fynd â’r materion hyn i’r TSPC ac i’r gweithgorau sy’n cwrdd ag Ysgrifenyddion Cabinet y llywodraeth. Yn y modd hwn, mae’r TSPC yn rhoi llais ar y cyd cryfach i ni ac yn caniatáu i ni gyd-weithio’n fwy effeithiol gyda sectorau eraill.

Yng nghyfarfod cyntaf y Rhwydwaith Sector Rhyngwladol, rydym eisiau diffinio cyd-flaenoriaethau’r sector, gallai enghreifftiau gynnwys: hybu dysgu byd-eang; annog gweithredu cadarn ar y nod byd-eang o fewn Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol; croesawu ffoaduriaid; sicrhau bod Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu ymglymiad â gwaith tramor.

Mae’n gyfle i ni i ddiffinio ein hunain yn fwy clir fel sector, i gytuno ar ymagwedd dda i gynrychiolaeth TSPC, ac wrth gwrs i rwydweithio â sefydliadau o’r un anian.

Os yw’r digwyddiad yn llwyddiannus, rydym yn bwriadu trefnu cyfarfod pellach yng Ngogledd Cymru.

 

Do you have questions about International Sector Network meeting and DfID Partnership Review? Contact WCIA / Hub Cymru Africa

Save This Event

Event Saved

When & Where


Temple Of Peace / Y Deml Heddwch
King Edward VII Ave
CF10 3AP Cardiff / Caerdydd
United Kingdom

Wednesday, 14 December 2016 from 13:00 to 17:00 (GMT)


  Add to my calendar
International Sector Network meeting and DfID Partnership Review
Things to do in Cardiff / Caerdydd Seminar Government

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.