Free

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas Yn Dre

Station Road

Llanrwst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

The International Trade Day will start off with Keith dispelling the myths, giving the facts and sharing his years of experience in an informative workshop. The workshop is aimed at those who have already started exporting as well as those being new to trading overseas and will help clarify what’s involved in preparing your business for your exporting journey. It explains why we should export, how to establish and manage an international trade strategy and how to build and market brands in a number of diverse overseas markets.

In the afternoon there will be opportunity for you to have a private one to one mini consultation with Keith so you can further understand how to get your business export ready and make the most of the current international trend. (There are limited private consultations available so early booking is advised)

You will also be able have an informal chat with Owain Williams from NatWest Cymru on the various routes to funding should your business need a capital injection. (Again early booking is advised)

Not only have we got rugged mountains, miles of sandy beaches, ancient woodland, longest ever zip wires and guaranteed surf. We’ve also got a huge range of independent crafters, artisans, creators and manufacturers in North Wales that could be out there selling their goods and services to the world – but they’re not. We know there are many reasons for this, especially fear of the unknown, thinking they’re not large enough or even good enough but for many reasons they’re not taking advantage of the fact that the world is simply loving North Wales and everything it has to offer.
There’s never been a better time to start your business on its exporting journey and share your Welsh business products with the rest of the world.

About Keith and Owain

  • Keith Stringer has more than 20 years of active international trade experience with a number of consumer goods and manufacturing companies. Including his own start up business, he has successfully established new brands in the USA, Japan and China. Travelling extensively, organising and participating in trade exhibitions in numerous countries, he has recruited and managed agents and distributors throughout North America, Europe, Scandinavia and Asia. Since moving to North Wales, Keith works with Welsh companies to help establish and operate their export strategies, greatly helped by using his numerous long standing overseas contacts.

  • Owain Williams started in Banking in 1989 having joined straight from school. He now looks after clients throughout North Wales providing guidance through face to face, telephone and social media methods and also through consultations/meetings and by using his extensive business network he arranges seminars and presentations for both clients and the wider business community. Owain has endeavoured to support the local community by activity supporting numerous events and charities. Since February 2014 he is on the board of Gwynedd Business Network which provides a forum for all businesses in the County to Network , inter-trade and open up communication with other sectors.

Book your tickets to attend the International Trade Day workshop, as well as a one 2 one session with Keith and Owain.Mi fydd y gweithdu y diwrnod yn cywchwyn hefo hefo Keith. Bydd Keith yn mynd ati i chwalu’r chwedlau, cynnig ffeithiau a rhannu ei flynyddoedd o brofiad mewn gweithdy addysgiadol. Mae’r gweithdy yn arbennig ar gyfer y rheiny sydd eisoes yn mynd ati i allforio ynghyd â’r rheiny sydd am ddechrau allforio tramor. Bydd y gweithdy yn help ichi ddysgu am y gwaith ynghlwm â pharatoi eich busnes ar gyfer mynd ati i allforio. Bydd Keith yn ymdrin â’r buddion dros allforio, sut i sefydlu a rheoli strategaeth fasnachol ryngwladol yn ogystal â sut i ddatblygu a marchnata brandiau mewn sawl marchnad tramor amrywiol.

Yn y prynhawn bydd cyfle ichi fanteisio ar ymgynghoriad byr un i un preifat efo Keith er mwyn ichi fedru dysgu a deall mwy am baratoi i allforio ar ran eich busnes a manteisio i’r eithaf ar y chwiw rhyngwladol presennol. (Dim ond llefydd i hyn a hyn sydd ar gyfer ymgynghoriadau preifat felly cofiwch gadw lle yn fuan)

Bydd hefyd cyfle ichi sgwrsio yn anffurfiol gydag Owain Williams o NatWest Cymru am yr amryw o ffynhonellau cyllid pe bai angen hwb ariannol ar eich busnes. (Eto, rydym yn argymell ichi gadw lle’n fuan).Mae gennym ni fynyddoedd garw, traethau tywod sy’n ymestyn am filltiroedd, coetir hynafol, gwifrau gwib hiraf y byd ac amgylchedd delfrydol ar gyfer syrffio. Fodd bynnag, nid dyna’r oll sydd gennym ni i’w gynnig yng Ngogledd Cymru. Mae gennym ni nifer fawr o grefftwyr, creawdwyr a gwneuthurwyr annibynnol yma fuasai’n medru cynnig eu nwyddau a’u gwasanaeth i weddill y byd – ond dydyn nhw ddim ar hyn o bryd. Mae llawer o resymau dros hyn yn amlwg, yn enwedig yr ofn o’r anhysbys a’u bod yn meddwl nad ydyn nhw’n wneuthurwr digon mawr neu hyd yn oed yn meddwl eu bod yn ddigon da. Beth bynnag dydyn nhw, am amryw resymau, ddim yn manteisio ar y ffaith fod gweddill y byd wrth eu bodd efo Gogledd Cymru a bob dim sydd ganddi i’w gynnig.

Rŵan ydy’r amser delfrydol i fynd ati i drefnu fod eich busnes yn allforio a rhannu eich cynnyrch Cymreig gyda gweddill y byd.

Wybodaeth amdan Keith a Owain

  • Mae Keith Stringer yn meddu ar dros 20 mlynedd o brofiad masnachu rhyngwladol gyda nifer o gwmnïau nwyddau a chwmnïau masnachol. Llwyddodd i sefydlu ei gwmni ei hun yn ogystal â sefydlu brandiau yn yr Unol Daleithiau, Japan a Tseina. Mae’n teithio llawer iawn gan drefnu a chymryd rhan mewn arddangosfeydd masnachu mewn nifer o wledydd. Bu iddo recriwtio a rheoli asiantau a dosbarthwyr ledled Gogledd America, Ewrop, Sgandinafia ac Asia. Ers symud i Ogledd Cymru, bu Keith yn cydweithio gyda chwmnïau Cymraeg i sefydlu a gweithredu strategaethau allforio. Bu’n gwneud hyn gyda llawer o help gan ei nifer o gysylltiadau tramor y bu’n cydweithio gyda nhw ers amser maith.


  • Bu i Owain ddechrau gweithio yn y byd Bancio ym 1989 ar ôl gadael yr ysgol.Mae erbyn hyn yn gofalu am gleientiaid ledled Gogledd Cymru gan gynnig arweiniad wyneb yn wyneb, dros y ffôn neu dros gyfryngau cymdeithasol. Mae hefyd yn cynnig arweiniad drwy ymgynghoriadau/cyfarfodydd ac mae’n trefnu seminarau a chyflwyniadau i gleientiaid a gweddill y byd busnes drwy ei rwydwaith busnes helaeth. Bu i Owain ymdrechu i gefnogi’r gymuned drwy gefnogi nifer o ddigwyddiadau ac elusennau. Ers Chwefror 2014 bu’n aelod o Fwrdd Rhwydwaith Busnes Gwynedd sy’n cynnig fforwm i holl fusnesau’r Sir i ddod ynghyd a rhwydweithio, rhyng-fasnachu a mynd ati i gyfathrebu gyda sectorau eraill.

Share with friends

Date and Time

Location

Glasdir Business & Conference Centre

Plas Yn Dre

Station Road

Llanrwst

LL26 0DF

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved