Free

Introduction to Community Shares / Cyflwyniad i Gyfranddaliadau Cymunedol (...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Station Court

Mochdre

Colwyn Bay

LL29 8BP

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Community shares can save local shops and pubs, finance renewable energy schemes, transform community facilities, support local food growing, fund new football clubs, restore heritage buildings, and build stronger, more vibrant and independent communities.

The Community Shares Wales project, funded by the Big Lottery Fund and delivered by the Wales Co-operative Centre, can support communities through the process of share issue, enabling them to develop local services and facilities at the heart of their communities.

This free event will provide attendees with a fantastic overview of the topic including:

• Detailed information about the project and the support available to help you develop community share offers

• An opportunity to hear from people who have been through the process and used community shares to invest in local initiatives

• A chance to hear from social lenders offering match funding for community share schemes

• A chance to discuss the support and advice groups need to develop a community share offer

In addition, we also have a limited number of appointments available for people who’d like a one-to-one chat with a Community Shares Wales advisor, to scope out whether community shares would be right for them.Gall cyfranddaliadau cymunedol achub siopau a thafarndai lleol, ariannu cynlluniau ynni adnewyddol, trawsnewid cyfleusterau cymunedol, cefnogi tyfu bwyd yn lleol, ariannu clybiau pêl-droed newydd, adfer adeiladau treftadaeth, a chreu cymunedau cryfach, mwy bywiog ac annibynnol.

Mae modd i gynllun Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, a ariennir gan Gronfa Fawr y Loteri a’i darparu gan Ganolfan Gydweithredol Cymru, gefnogi cymunedau drwy’r broses o gyhoeddi cyfranddaliadau, gan eu galluogi i ddatblygu gwasanaethau a chyfleusterau lleol yng nghanol eu cymunedau.

Bydd y digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn rhoi trosolwg rhagorol i fynychwyr o’r pwnc, gan gynnwys:

• Gwybodaeth fanwl am y prosiect a’r gefnogaeth sydd ar gael i’ch helpu i ddatblygu cynigion cyfranddaliadau cymunedol

• Cyfle i glywed oddi wrth bobl sydd wedi bod drwy’r broses ac sydd wedi defnyddio cyfranddaliadau cymunedol i fuddsoddi mewn mentrau lleol.

• Cyfle i glywed oddi wrth fenthycwyr cymdeithasol sy’n cynnig arian cyfatebol ar gyfer cynlluniau cyfranddaliadau cymunedol

• Cyfle i drafod y gefnogaeth a’r cyngor sydd ei angen ar grwpiau er mwyn datblygu cynnig cyfranddaliadau cymunedol

Yn ogystal, mae gennym nifer cyfyngedig o apwyntiadau ar gael ar gyfer pobl a hoffai gael sgwrs un-i-un gydag ymgynghorydd Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, i drafod a fyddai cyfranddaliadau cymunedol yn addas iddyn nhw.

Share with friends

Date and Time

Location

Station Court

Mochdre

Colwyn Bay

LL29 8BP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved