Free

Introduction to Photographing Projects in the Classroom

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Newbridge Memo

High Street

Newbridge

NP11 4FH

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Overview

This practical workshop introduces teachers to tips and techniques for taking photographs of artworks and objects in the classroom.

Participants will learn the basics of digital photography as well as simple ways of lighting and photographing
artworks for social media and blogs. There will be hands-on tasks in a relaxed environment and
participants will be able to enjoy some networking time.

Topics covered during the session include:

· The basics (camera settings)

· Lighting (working with natural and artificial light)

· Composition and framing

· Introduction to image editing (enhancing photographs)

This workshop will be useful to teaching staff and arts practitioners who have little knowledge of photography techniques and would like to improve their skills in order to better photograph pupils’ work.

Delegates need to bring their own digital camera (this can be a DSLR or compact) or tablet. Please also bring a small piece or work to photograph, a notepad and pen.


Facilitator

Diana Oliveira is a Cardiff-based product photographer who works with design-makers and creative businesses. She combines her love of image making with the desire to help people showcase their creations.

www.dianaoliveiraphotography.co.uk


Who Can Attend?

The Arts and Education Network: South East Wales' masterclasses and workshops are open to teachers or cultural educators who work, or artists that live, in Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.


We Pay For Cover

To help teachers take advantage of our professional development opportunites, the Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 towards the cost of supply cover.

Lunch is provided.
Trosolwg

Mae’r gweithdy ymarferol hwn yn cyflwyno cyfranogwyr i gynghorion a thechnegau ar gyfer tynnu ffotograffau gweithiau celf. Bydd cyfranogwyr yn dysgu sgiliau sylfaenol ffotograffiaeth ddigidol yn ogystal â ffyrdd syml o oleuo a thynnu ffotograffau gweithiau celf ar gyfer cyfryngau cymdeithasol, blogiau a siopau ar-lein. Cynhelir tasgau ymarferol mewn amgylchedd hamddenol a bydd cyfle i’r holl gyfranogwyr dreulio ychydig o amser yn rhwydweithio

Y pynciau yr ymdrinnir â hwy yn y sesiwn fydd:

· Yr hanfodion (gosodiadau camera)

· Goleuo (gweithio gyda golau naturiol ac artiffisial)

· Cyfansoddi a fframio

· Cyflwyniad i olygu delweddau (gwella ffotograffau)

Deunyddiau Sydd Eu Hangen

Gofynnir i gyfranogwyr ddod â’u camera digidol eu hunain – gall hwn fod yn DSLR neu’n gamera compact. Anogir hwy hefyd i ddod â darn bychan o waith er mwyn tynnu ffotograff ohono, pad papur a phin ysgrifennu.

Pwy sy’n cael mynychu?

Mae gweithdai a dosbarthiadau meistr Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru yn agored i athrawon neu addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio, neu artistiaid sy’n byw, ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen.

Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

Er mwyn cynorthwyo athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd i ddatblygu’n broffesiynol, gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 tuag at gostau cyflenwi.

Darperir cinio.


Share with friends

Date and Time

Location

Newbridge Memo

High Street

Newbridge

NP11 4FH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved