Free

Japan Heddiw 2019: Fumio Obata ac Yuya Sato / Japan Now 2019: Fumio Obata a...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Prif Ystafell Gynadledda (main Conference Room), Yr Hen Lyfrgell (The Old Library)

Working Street

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Dau awdur o Japan yw Fumio Obata ac Yuya Sato sy’n ceisio adfywio straeon Japaneeg drwy eu gwaith ffuglennol. Mae nofel graffig Fumio Obata, Just So Happens, yn stori am alltudiaeth a pherthyn. Mae Yumiko, sy’n byw yn Llundain, yn dychwelyd adref ar gyfer angladd ei thad, lle dilynir traddodiadau Japaneeg yn ofalus. Mae nofel Yuya Sato, Dendera, yn edrych ar chwedl Japaneeg ubasute – yr arfer o adael perthnasau oedrannus i farw mewn llefydd anial – lle mae’r arwres, Kayu Sato, yn deffro mewn cymuned iwtopaidd sydd o dan fygythiad. Bydd yr awduron yn siarad am y berthynas rhwng testun a delwedd, gan sôn am eu dylanwadau o ddiwylliant poblogaidd Japaneeg, a bydd croeso i’r gynulleidfa ofyn cwestiynau.

Bydd Simon Prentis yn gadeirydd a bydd Kozue Etsuzen yn dehongli.

Rhan o Japan Heddiw 2019. Rhaglen Diwylliant Gyfoes mewn partneriaeth â Sefydliad Japan a Phrifysgol Sheffield.

Wedi’i noddi gan Sefydliad Sasakawa Prydain Fawr, Cymdeithas Japan a’r Ganolfan Ysgrifennu Genedlaethol.

Rhan o Dymor Diwylliant Japan-DU 2019-20

Cyfieithu ar y pryd
Bydd y digwyddiad hwn yn cael ei gynnal drwy gyfrwng y Saesneg. Mae croeso i chi ofyn cwestiynau yn Gymraeg yn ystod y sesiwn holi ac ateb. Os ydych yn bwriadu gwneud hyn, cysylltwch â mlang-events@caerdydd.ac.uk erbyn dydd 07/02/19 i wneud ymofyniad cyfieithu ar y pryd. Nodwch fod 10% neu mwy o’r rhai sy’n bwriadu dod yn angen i ofyn am y ddarpariaeth hon er mwyn iddo gael ei ffynonellau i fod yn bresennol a bydd yn amodol ar argaeledd adnoddau.

-----------------------------------------------------------------------

Fumio Obata and Yuya Sato are two Japanese writers revitalizing Japanese storytelling through their fictional work. Fumio Obata’s graphic novel Just So Happens is a story of exile and belonging, where Yumiko, living in London, returns home for her father’s funeral, where Japanese traditions are delicately evoked. Yuya Sato’s novel Dendera explores the Japanese legend of ubasute – the custom of abandoning elderly relatives to die in a desolate place – where the heroine, Kayu Sato wakes up in a utopian community under threat. The authors will talk about the relationship between text and image, explore their influences from Japanese popular culture and take questions from the audience.

Simon Prentis will chair the event and Kozue Etsuzen will interpret.

Part of Japan Now 2019. Programmed by Modern Culture in partnership with the Japan Foundation and Sheffield University.

Supported by Great Britain Sasakawa Foundation, the Japan Society and the National Centre for Writing.

Part of Japan-UK Season of Culture 2019-20

Simultaneous Translation
The event will be delivered in the medium of English. You are welcome to ask questions in the medium of Welsh during the Q&A session. If you intend to do this, please contact mlang-events@cardiff.ac.uk by 07/02/19 to request simultaneous translation. Please note that 10% or more of those planning to attend will need to request this provision in order for it to be sourced and will be subject to resource availability.

Share with friends

Date and Time

Location

Prif Ystafell Gynadledda (main Conference Room), Yr Hen Lyfrgell (The Old Library)

Working Street

The Hayes

Cardiff

CF10 1BH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved