£100 – £300

JET7909-(3) Systemau Trydanol Dros Dro 3 diwrnod 3 day Temporary Electri...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wales Millennium Centre

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description

Description

Ar gyfer pwy mae'r hyfforddi?

Ydych chi'n drydanwr profiadol sy'n gweithio gyda phŵer dros dro neu dechnegydd goleuo sy'n gweithio ym maes darlledu, ffilm, theatr neu ddigwyddiadau? Os felly, mae'r cwrs hwn yn hanfodol i chi.

Mae hon yn rhaglen hyfforddi sydd wedi'i diweddaru gyda chanllawiau diweddaraf y diwydiant. Mae'n disodli hen dystysgrif Skillset mewn systemau trydanol dros dro (SCiTES) a NAPIT NA7909 (3) BECTU. Mae'r cwrs wedi'i greu ar gyfer pawb sy'n gweithio gyda phŵer dros dro, yn arbennig (ond nid yn unig) yn y diwydiannau darlledu/ffilm, theatr, gwyliau, sioeau ac arddangosfeydd.

Who is the training targeted at?

Are you an experienced electrician working with temporary power or a lighting technician working in broadcasting, film, theatre or events? If so, this course is essential for you.

This is a training programme updated with the latest industry guidance. It replaces the old Skillset Certificate in Temporary Electrical Systems (SCiTES) and the Bectu NAPIT NA7909(3). The course has been created for all of those working with temporary power, particularly (but not exclusively) in the broadcast/film, theatre, festivals, shows and exhibition industries.

Cefndir

Mae'r cwrs newydd hwn yn dilyn y cwrs hen dystysgrif Skillset mewn systemau dros dro a ddatblygwyd yn dilyn cais gan grŵp diogelwch yn cynnwys y prif ddarlledwyr, BECTU, PACT, trydanwyr llawrydd a chyflenwyr goleuo. Mae'n dri diwrnod o amser ac mae ymgeiswyr yn dysgu'r hyn sydd ei angen i reoli systemau trydanol dros dro yn ddiogel.

Mae'r cwrs yn gwbl gyfredol gyda'r 18fed rhifyn o'r Rheoliadau gwifrau (BS 7671:2018) a newydd i 2019 yn arweiniad IET newydd sbon ar y defnydd o generaduron a ysgrifennwyd gan James Eade ar gyfer yr IET. Mae hefyd yn cynnwys canllawiau newydd gan y diwydiant o PLASA a safonau technegol ABTT ar gyfer mannau adloniant.

Background

This new course follows on from the old Creative Skillset Certificate in Temporary Systems course which was developed following a request from a safety group comprising of the major broadcasters, Bectu, PACT, freelance electricians and lighting suppliers. It is three day’s long and candidates learn what is required to manage temporary electrical systems safely.

The course is fully up to date with the 18th Edition of the Wiring Regulations (BS 7671:2018) and new to 2019 is brand new IET guidance on the use of generators written by James Eade for the IET. It also incorporates new industry guidance from PLASA and the ABTT’s Technical Standards for Places of Entertainment.

Pa profiad a gwybodaeth blaenorol sydd ei hangen?

Oherwydd cefndiroedd amrywiol technegwyr sy'n gweithio gyda phŵer dros dro, nid oes unrhyw ofynion cyn-gymhwyso ar gyfer ymgeiswyr sy'n dymuno gwneud y cwrs. Fodd bynnag, bydd disgwyl i unrhyw un sy'n ystyried cymryd rhan ddeall y cynnwys technegol yn y cwrs hwn, felly bydd angen i chi fod yn gyfforddus gyda theori drydanol sylfaenol megis defnyddio Ohms law a gweithio allan llwytho pŵer. Nid yw'n addysgu theori drydanol sylfaenol.

Mae wedi'i anelu at ymarferwyr sy'n bodoli eisoes, neu'r rhai sydd newydd gymhwyso'n drydanol gan lwybrau perthynol (megis 17eg neu 18fed Argraffiad cymwysterau neu NVQ trydanol), a bydd yn galluogi ymgeiswyr i ddangos dealltwriaeth o'r hyn sydd ei angen i ymarfer yn ddiogel gyda systemau trydanol dros dro.

Dylid ystyried y cwrs yn ddatblygiad proffesiynol parhaus i'r rhai sydd eisoes yn gweithio yn y diwydiant ac NID yw'n gymhwyster trydanol ynddo'i hun.

What previous experience and information is required?

Owing to the varied backgrounds of many technicians working with temporary power, there are no pre-qualification requirements for candidates wishing to do the course. However, anyone considering participating will be expected to understand the technical content in this course, therefore you will need to be comfortable with basic electrical theory such as using Ohms Law and working out power loading. It does NOT teach basic electrical theory.

It is aimed at existing practitioners, OR those newly electrically qualified by allied routes (such as 17th or 18th Edition qualifications or electrical NVQ’s), and will enable candidates to demonstrate an understanding of what is required to practice safely with temporary electrical systems.

The course should be considered as continuing professional development for those already working in the industry and is NOT an electrical qualification in its own right.

Fformat

Mae'r cwrs yn cynnwys asesiadau theori ysgrifenedig yn ogystal ag un ymarferol ac fe'i dysgir mewn fformat modiwlaidd gydag asesiad llyfr agored ar ddiwedd pob modiwl. Mae'r asesiadau'n cynnwys cymysgedd o gwestiynau/atebion ysgrifenedig byr a chwestiynau amlddewis. Mae hefyd yn ymarferol lle y bydd ymgeiswyr yn dangos i'r asesydd eu sgiliau wrth arsylwi archwiliadau trydanol a hefyd yn dangos bod systemau trydanol yn cael eu profi gan ddefnyddio offer a gyflenwir gan y tiwtor.

Cafodd y cwrs ei ysgrifennu a'i ddatblygu gan yr arbenigwr yn y DU ar bŵer dros dro, James Eade.

Format

The course consists of written theory assessments as well as a practical one and is taught in a modular format with an open-book assessment at the end of each module. The assessments consist of a mix of short written questions/answers and multiple-choice questions. There is also a practical where candidates will demonstrate to the assessor their skills of observation of electrical inspection and also demonstrate testing of electrical systems using equipment supplied by the tutor.

The course was written and developed by the UK expert on temporary power, James Eade.

Cyflwyno'r Cwrs

Mae cyrsiau'n cael eu darparu gan James neu ei gydweithwyr, pob un sydd â phrofiad helaeth o weithio yn y diwydiant mewn sectorau sy'n cynnwys teledu, ffilm, digwyddiadau byw a theatr. Mae hyn yn golygu y gall ymgeiswyr fod yn hyderus y bydd y tiwtoriaid yn gallu deall eu hamgylchedd gwaith ac ateb eu cwestiynau i helpu.

Course delivery

Courses are delivered by James or his colleagues, all who have extensive experience of working in the industry in sectors including TV, film, live events and theatre. This means that candidates can be confident that the tutors will be able to understand their working environment and answer their questions to help.

Achredu


Ar hyn o bryd mae'r cwrs wedi'i achredu gan James Eade a dyfernir tystysgrif i ymgeiswyr llwyddiannus yn unol â hynny. Mae'r cwrs yn y broses o gael ei achredu gan gorff dyfarnu cenedlaethol a pan fydd y cwrs wedi'i achredu gan y corff dyfarnu, bydd ymgeiswyr ar y cwrs peilot yn cael tystysgrif gydnabyddedig genedlaethol wedi'i hôl-ddyddio heb unrhyw gost ychwanegol i'r ymgeisydd.

Accreditation

Currently the course is accredited by James Eade and successful candidates will be awarded a certificate accordingly. The course is in the process of being accredited by a national awarding body and when the course is accredited by the awarding body, candidates on the pilot course will get a back-dated nationally recognised certificate at no additional cost to the candidate.


Tiwtor

Mae James Eade, Peiriannydd Siartredig, wedi gweithio ar ddigwyddiadau byw dros y byd ac mae'n parhau i weithio yn y maes.

Mae James yn cynrychioli nifer o gymdeithasau masnach ar bwyllgorau safonau Prydeinig gan gynnwys BS7909 a BS7671.

Tutor


James Eade, Chartered Engineer, has worked on live events around the world and continues to get his hands dirty on location.

He represents a number of trade associations on British standards committees including BS7909 and BS7671.Am ragor o wybodaeth am y cwrs, gweler gwefan BECTU. Cliciwch i lawrlwytho'r ddogfen cyfarwyddyd.

For more information about the course, please see the BECTU Website. Click to download the briefing document.Rhowch wybod i ni yn gyfrinachol os oes arnoch angen unrhyw gymorth ychwanegol (e.e. ar gyfer y profion ysgrifennu).

Please let us know in confidence if you require any additional support (e.g. for the writing tests).


Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid.

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk


Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk


Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding.

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk


Polisi Canslo ac Ad-daliadau:


Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf pythefnos cyn y digwyddiad. O fewn pythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad.

Cancellation and Refunds Policy:

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 weeks period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place.

Sian Gale - Rheolydd Cult Cymru

Siwan Jones - Cydlynydd Cult Cymru

Share with friends

Date and Time

Location

Wales Millennium Centre

Cardiff Bay

Cardiff

CF10 5AL

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved