£67.50 – £75

Kitchen Table Printmaking | Course for Adults

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Mission Gallery

Gloucester Place

Swansea

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

11am – 4pm | £75 (Discount available for Friends of Mission Gallery and previous workshop attendees) | Suitable for ages 16+

Course Dates: 15th & 16th June

Whether you want to learn a new skill, print onto fabric, create pictures or cards to give to family and friends, come along and discover some great printmaking techniques. This course will experiment with different ideas for printmaking that can be achieved at home without the need for specialist equipment. Mono print, press print, collagraph, Gum Arabic, Gelli Plate and screen printing are some of the printing methods available to explore. Materials are provided – however it is recommended that participants bring along various types of papers or a sketchbook to print onto.

Karen Teal has been an Art and Textiles teacher for 32 years. Originally from North Wales, she has gained extensive experience teaching in China and Switzerland, recently returning home to Wales. Karen is passionate about all forms of art and textiles and encourages students to develop skills, concepts, understanding and creativity with confidence. Within her teaching, Karen stimulates participation, exploration of feelings and knowledge, all expressed with skill and a sense of commitment. Her teaching provokes a heightened personal confidence and independence, all underpinned by a passion for creativity.

LOCATION: Mission Gallery

For further information please contact Kat Ridgway, Education and Participation Assistant, on 01792 652016 or email education@missiongallery.co.uk

Spaces are limited so booking is essential. Please inform us of any access requirements, allergies or medical conditions.


11yb-4yp | £75 (Gostyngiad ar gael i Gyfeillion Oriel Mission a mynychwyr gweithdai blaenorol) | Yn addas i 16+ oed

P’un a ydych am ddysgu sgil newydd, printio ar ddefnydd, creu lluniau neu gardiau i’w rhoi i’ch teulu a’ch ffrindiau, dewch draw i ddarganfod rhai technegau gwych ar gyfer gwneud printiau. Bydd y cwrs hwn yn arbrofi gyda gwahanol syniadau ar gyfer printio y gellir eu gwneud gartref heb yr angen am offer arbenigol. Mono-print, gwasgbrintio, colograff, gwm Arabaidd, Platyn Gelli a sgrin-brintio yw rhai o’r dulliau printio sydd ar gael i edrych arnynt. Darperir deunyddiau – fodd bynnag, argymhellir bod mynychwyr yn dod â gwahanol fathau o bapurau neu lyfr braslunio i argraffu arno.

Mae Karen Teal yn athrawes gelf a thecstilau ers 32 o flynyddoedd. Yn dod o ogledd Cymru’n wreiddiol, mae wedi ennill profiad helaeth wrth addysgu yn Tsieina a’r Swistir gan ddychwelyd adre i Gymru yn ddiweddar. Mae Karen ar dân dros bob ffurf ar gelfyddyd a thecstil gan annog myfyrwyr i ddatblygu sgiliau, cysyniadau, dealltwriaeth a chreadigrwydd gyda hyder. Yn ei gwaith fel athrawes, mae Karen yn ysgogi cyfranogiad, edrych ar deimladau a gwybodaeth, i gyd yn cael eu mynegi gyda medr ac ymrwymiad. Mae ei haddysgu’n hybu mwy o hyder ac annibyniaeth bersonol, oll yn cael ei danategu gan ddiddordeb ysol mewn creadigrwydd.

LLEOLIAD: Oriel Mission

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Kat Ridgway, Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi ar 01792 652016 neu e-bostio education@missiongallery.co.uk

Mae nifer y lleoedd yn gyfyngedig felly rhaid archebu ymlaen llaw. Dewch â phecyn cinio a rhoi gwybod i ni am unrhyw anghenion o ran mynediad, alergeddau neu anhwylderau meddygol.


Share with friends

Date and Time

Location

Mission Gallery

Gloucester Place

Swansea

SA1 1TY

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved