Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Lansiad swyddogol y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol / Official Launch of the Regional Employment and Skills Plan

Regional Learning and Skills Partnership South West & Mid Wales

Monday, 12 December 2016 from 08:30 to 10:30 (GMT)

Lansiad swyddogol y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau...

Ticket Information

Type End Quantity
Official Launch 12 Dec 2016 Free  

Who's Going

Loading your connections...

Share Lansiad swyddogol y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol / Official Launch of the Regional Employment and Skills Plan

Event Details

Ymunwch â Julie James AC, y Gweinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth, a phartneriaid RLSP o bob cwr o'r rhanbarth i gael gwybod sut mae'r cynllun sgiliau a gynhyrchwyd yn ddiweddar yn anelu at hysbysu a chefnogi cyflenwad cyflogaeth a sgiliau yn Ne Orllewin a Chanolbarth Cymru.

 
Bydd y bore yn tynnu sylw at y gwaith cydweithredol sy'n cael ei wneud i bontio'r bwlch rhwng addysg ac adfywio i greu economi cryf a bywiog.
 
Clywch o gynrychiolwyr allweddol o prosiectau arloesol y rhanbarth, gan ganiatáu i fusnesau a phartneriaid lleol i ennill dealltwriaeth o fanteision posibl i'r economi leol.


Join Julie James AM, Minister for Skills and Science, and RLSP partners from across the region to find out how the recently produced skills plan aims to inform and support the delivery of employment and skills in South West and Mid Wales.

 
The morning will highlight the collaborative work that is being undertaken to bridge the gap between education and regeneration to create a strong and vibrant economy.
 
Hear from key representatives from innovative projects in the region, allowing local businesses and partners to gain an understanding of the potential benefits to the local economy.

Do you have questions about Lansiad swyddogol y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol / Official Launch of the Regional Employment and Skills Plan? Contact Regional Learning and Skills Partnership South West & Mid Wales

Save This Event

Event Saved

When & Where


Ocean Room, National Waterfront Museum
Oystermouth Road
SA1 3RD Swansea
United Kingdom

Monday, 12 December 2016 from 08:30 to 10:30 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

Regional Learning and Skills Partnership South West & Mid Wales

 

Mae’r Partneriaeth Dysgu a Sgiliau Ranbarthol ar gyfer De Orllewin a Chanolbarth Cymru yn un o dair partneriaeth ranbarthol yng Nghymru sy’n gweithio i hybu buddsoddiad mewn sgiliau drwy ddatblygu ymatebion seiliedig ar anghenion lleol a rhanbarthol. Rydym yn gweithio ar draws siroedd Caerfyrddin, Ceredigion, Castell-nedd Port Talbot, Sir Benfro, Powys ac Abertawe yn cymryd ystyriaeth fanwl o flaenoriaethau Rhanbarth Dinas Bae Abertawe, Partneriaeth Tyfu Canolbarth Cymru, Parth Menter Dyfrffordd y Ddau Gleddau a Ardal Fenter Port Talbot.

Rydym yn partneriaeth sy’n ymdrechu i weithio ar draws y rhanbarth yn pontio’r bwlch rhwng addysg ac adfywio yn y gobaith o greu economi cryf a bywiog.

Rydym yn cynhyrchu cynllun Chyflogaeth Ranbarthol a Sgiliau blynyddol yn seiliedig ar dadansoddiad o’r heriau economaidd a meysydd twf tebygol ar gyfer ein rhanbarth gan roi awgrym o ofynion sgiliau posibl ar gyfer y dyfodol.


 

The Regional Learning and Skills Partnership for South West and Mid Wales is one of three regional partnerships in Wales working to drive investment in skills by developing responses based upon local and regional need.  We work across the counties of Carmarthenshire, Ceredigion, Neath Port Talbot, Pembrokeshire, Powys and Swansea taking close consideration of the priorities of the Swansea Bay City Region, Growing Mid Wales Partnership, the Haven Waterway Enterprise Zone and Port Talbot Enterprise Zone.

A primarily employer led partnership we strive to work across the region bridging the gap between education and regeneration in the hope of creating a strong and vibrant economy underpinned by innovation, growth and a capable workforce.

We produce an annual Regional Employment and Skills plan based on the analysis of the economic challenges and likely growth areas for our region giving indication of the possible skills requirements for the future.

  Contact the Organiser
Lansiad swyddogol y Cynllun Cyflogaeth a Sgiliau Rhanbarthol / Official Launch of the Regional Employment and Skills Plan
Things to do in Swansea Conference Business

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.