Latha Fosgailte / Open Day 2019

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sabhal Mor Ostaig

Teangue

Sleat

Isle of Skye

IV44 8RQ

United Kingdom

View Map

Event description
Latha Fosgailte do dhuine sam bith le ùidh anns na cùrsaichean againn do luchd-ionnsachaidh agus fileantaich na Gàidhlig.

About this Event

Tha sinn a' cur fàilte bhlàth ron a h-uile duine aig a bheil ùidh anns na cùrsaichean ceuma Gàidhlig againn aig ar Latha Fosgailte san Eilean Sgitheanach.

Gheibh sibh blasad de chlasaichean, taisbeanaidhean le stiùirichean cùrsa, cuairt mun làraich, stiùireadh mu iarrtasan agus cothrom coinneachadh ri luchd obrach, oileanaich agus Alumni an t-Sabhail.

- - -

Sabhal Mòr Ostaig welcomes you all to this year's Open Day. Discover the opportunities available to prospective students through the medium of Gaelic. We have leading academics and specialists in the fields of music, culture, media and education.

On the day there will be taster classes, course information from lecturers, a tour of the campus and guidance on submitting applications as well as a chance to meet staff, students and Alumni of the College.

Clàr-ama - Timetable

10:00 Fàilte / Welcome

10:50 Taisbeanadh bho gach stiùiriche cùrsa / Course summary from each programme leader

11:30 “Meet and greet” le tì & cofaidh / tea & coffee

12:30 Lòn / Lunch

13:30 Cuairt timcheall an àite le oileanaich / Tour of campus with students

14:30 Clasaichean / Taster classes

15:30 Seirbhisean & Fios bho Alumni / Talk from Alumni and Information on Applications

16:00 Soraidh slàn / Thanks and farewell

Date and Time

Location

Sabhal Mor Ostaig

Teangue

Sleat

Isle of Skye

IV44 8RQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved