Free

Latha na Tagraichean - Applicants' Day

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Sabhal Mor Ostaig

Teangue

Sleat

Isle of Skye

IV44 8RQ

United Kingdom

View Map

Event description
Latha fiosrachaidh do thagraichean 2020/21. Information day for prospective applicants for Sabhal Mòr Ostaig 2020/21 intake.

About this Event

Fàilte

Tha Sabhal Mòr Ostaig a’ cur fàilte mhòr ort gu Latha nan Tagraichean am-bliadhna. Chaidh an latha a chur air dòigh do thagraichean a tha air tairgse fhaighinn bhuainn no a tha a’ beachdachadh air àite fhaighinn air aon de na cùrsaichean làn-ùine againn. Gheibh thu cothrom air an latha seo coinneachadh ri òraidichean agus tagraichean eile, oileanaich a th’ air na cùrsaichean an-dràsta agus eòlas a chur air àrainn àlainn na colaiste againn.

Bidh blasad de chlasaichean ann air an latha, cho math ri fiosrachadh air cùrsaichean, turas air àrainn na Colaiste agus stiùireadh air iarrtasan, maoineachadh, àiteachan-fuirich agus cosgaisean. Ma tha ionnsramaidean ciùil agaibh, nach toir sibh leibh iad air an latha airson seisean mì-fhoirmeil.

Bidh Fèill na Gàidhlig, tachartas bliadhnail Shabhal Mòr Ostaig, a’ gabhail àite tron latha air Disathairne 21 Màrt le cèilidh air an oidhche. Tha sinn a’ tabhann dìnnear, leabaidh is bracaist airson £15 do dhuine sam bith a tha airson fuireach airson na Fèille. Tha a’ phrìs shònraichte seo cuideachd ga tabhann do dhuine sam bith a tha airson fuireach oidhche Shathairne.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Welcome

Sabhal Mòr Ostaig welcomes you to this year's Applicants’ Day. Intended for applicants who have received an offer to study with us, or for those contemplating applying to one of our full-time courses, this event will allow you to meet with academic staff and potential coursemates, speak to current students on your programme and explore our exceptional campus.

On the day there will be taster classes, course information from lecturers, a tour of the campus and guidance on submitting applications, funding processes and accommodation and costs. If you play any instruments, please feel free to bring these along with you on the day for an informal session.

On Saturday 21st March, Sabhal Mòr Ostaig’s annual Gala day takes place followed by a cèilidh in the evening. As a special offer to anyone who wishes to stay for the Gala day, we are offering Dinner, Bed & Breakfast at a cost of £15 per person for Friday night. This offer is extended to those who wish to stay Saturday night also.

Clàr-ama - Timetable

12:00 Clàradh & Lòn / Registration & Lunch

13:00 Fàilte & Taisbeanadh bho gach stiùiriche cùrsa /Welcome & Course summary from programme leaders

13:15 Seisean Fosgailte / Open session with Course leaders

14:15 Clasaichean / Taster Classes

15:15 Tì & Cofaidh / Tea & Coffee

15:45 Cuairt timcheall an àite le oileanaich / Tour of campus & facilities with students

16:30 Ceistean & Soraidh slàn / Q&A Session, Thanks and farewell

Tha clàr ama leantainneach ri fhaighinn gu h-ìosal airson duine a tha a’ fuireach as dèidh Latha na Tagraichean.

An extended timetable is available below for those wishing to stay on after the Applicants’ day.

OIDHCHE HAOINE / FRIDAY EVENING 20.02.2020

17.30 - 18.30 Dìnnear / Dinner

18.30 - 19.30 Còmhradh le Oileanaich & Alumni SMO / Chat with SMO Students & Alumni

19.30 - 12.30 Oidhche nan Ceist agus Bàr / Quiz Night and Bar

DISATHAIRNE / SATURDAY 21.02.2020

09.00 - 10.00 Bracaist / Breakfast

12.00 - 16.00 Fèill na Gàidhlig / SMO Gala Day

19.30 - 21.30 Theatre gu Leòr agus Whyte le Maim

21.30 - ANMOCH / LATE Cèilidh & Bàr, Talla Mhòr

Share with friends

Date and Time

Location

Sabhal Mor Ostaig

Teangue

Sleat

Isle of Skye

IV44 8RQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved