Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Launch: BECTU Theatre Diversity Action Plan / Lansiad: Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr BECTU

BECTU

Tuesday, 18 June 2019 from 12:00 to 13:30 (BST)

Launch: BECTU Theatre Diversity Action Plan / Lansiad:...

Ticket Information

Type End Quantity
Tocyn / Ticket 1h 40m Free  

Share Launch: BECTU Theatre Diversity Action Plan / Lansiad: Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr BECTU

Event Details

Testun dwy-ieithog yn adrannau - sgroliwch i lawr ar gyfer yr iaith Gymraeg

Background

BECTU (a sector of Prospect) is the trade union that represents behind the scenes workers in Theatre, Live Events, TV, Film and Digital Media. 

Come and join us for the launch of BECTU's Theatre Diversity Action Plan (Wales) to be held at the Senedd, Cardiff Bay on Tuesday June 18th from 12.00 - 13.30.  

It has long been a matter of concern that insufficient progress has been made across the UK to make theatre more diverse, not only on stage and in the work being performed but also backstage.  A theatre that claims to have its roots in the community cannot truly make that claim if whole sections of that community are invisible within that theatre.  A more diverse workforce is not only ethically the right thing to do it increases creativity and it has been demonstrated that is also results in significant financial benefits to an organisation.

BECTU's Action Plan was successfully launched by the Mayor of London in November 2018 with almost 100 organisations signing up.  Sadly only one from Wales (compared to 17 in Scotland). We are now urging theatres and arts organisations based in Wales to sign up to BECTU's Action Plan.  Please email janice.turner@bectu.org.uk if you want to sign up  https://bit.ly/2Lt1rbg

Note:  BECTU's Theatre Diversity Action Plan (Wales) will be available shortly.  The initial Action Plan focusses on Black and Asian Minority Ethnic (BAME) people, however it is relevant to all under-represented groups.

 

Cefndir

BECTU (sector o Prospect) yw'r undeb llafur sy'n cynrychioli gweithwyr tu ôl i'r llenni mewn Theatr, Digwyddiadau Byw, Teledu, Ffilm a Chyfryngau Digidol.

Ymunwch â ni i lansiad Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr BECTU (Cymru) yng nghwni Dafydd Elis-Thomas, Driprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth  i'w gynnal yn y Senedd, Bae Caerdydd ddydd Mawrth 18 Mehefin o 12.00 - 13.30.

Mae wedi bod yn destun pryder ers amser maith na wnaed digon o gynnydd ar draws y DU i wneud theatr yn fwy amrywiol, nid yn unig ar y llwyfan ac yn y gwaith sy'n cael ei berfformio ond hefyd yng nghefn y llwyfan. Ni all theatr sy'n honni bod ei gwreiddiau yn y gymuned wneud yr hawliad hwnnw os yw adrannau cyfan o'r gymuned honno yn anweledig yn y theatr honno. Mae gweithlu mwy amrywiol nid yn unig yn foesegol y peth iawn i'w wneud ond mae’n cynyddu creadigrwydd ac mae tystiolaeth yn dangos ei fod yn arwain at fanteision ariannol sylweddol i sefydliad.

Lansiwyd Cynllun Gweithredu Amrywiaeth BECTU yn llwyddiannus gan Faer Llundain ym mis Tachwedd 2018 gyda bron i 100 o sefydliadau'n cofrestru. Yn anffodus, dim ond un o Gymru (o'i gymharu â 17 yn yr Alban). Rydym bellach yn annog theatrau a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i ymuno â Chynllun Gweithredu BECTU. Anfonwch e-bost at janice.turner@bectu.org.uk os ydych chi eisiau cofrestru. 

Gweler ddogfen y DU yma:  https://bit.ly/2Lt1rbg

Nodyn: Bydd Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr BECTU (Cymru) ar gael yn fuan. Mae'r Cynllun Gweithredu cychwynnol yn canolbwyntio ar bobl Dduon ac Asiaidd Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), ond mae'n berthnasol i bob grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol. 

12.00-12.40       Register / Networking

12.40-13.10       Speakers  

13.10-13.30       Networking

Speakers 

Dafydd Elis Thomas - Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Welsh Government

Suzanne Packer - Actor

Kully Thiarai - Artistic Director, National Theatre Wales

Uzo Iwobi, International Chair of Diversity, Royal Welsh College of Music and Drama

Ann Jones, Joint President, BECTU sector of Prospect

MC:  Janice Turner - Diversity Officer BECTU

Who should attend:

Our aim is for the launch to be an accessible and interactive event that welcomes employers, organisations and individuals (from the creative sector, BAME communities, other diversity/equality foucssed organisations, influencers and interested parties) to join together in celebrating Wales' diversity and in committing to a more inlusive and diverse workforce across our theatres and wider creative sector in the future.  Please bring business cards and contact information so that you can keep in touch with people following the event.  

If you would like to bring along information/resources that will support the Diversity Action Plan or require further information please email Siân Gale - sian@bectu.org.uk

Equality and Diversity Training and Development opportunities will be shortly available via CULT Cymru - BECTU’s learning programme in Wales with Equity, the Musicians’ Union and the Writers’ Guild of Great Britain (supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund (WULF).

Thank you to everyone who has supported this event especially our guest speakers, BECTU’s Black Members Committee, CULT Cymru, the Wales Union Learning Fund and Richie Turner.

12.00-12.40       Cofrestri / Rhwydweithio

12.40-13.10       Siaradwyr   

13.10-13.30       Rhwydweithio

Dafydd Elis-Thomas - Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru

Suzanne Packer - Actor

Kully Thiarai - Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales

Uzo Iwobi - Cadeirydd Rhyngwladol Amrywiaeth, Coleg Cerdd a Drama Brenhinol Cymru

Ann Jones - Llywydd BECTU, Dirprwy Is-lywydd Prospect

MC: Janice Turner - Swyddog Amrywiaeth BECTU

Pwy ddylai fynychu:

Ein nod yw i'r lansiad fod yn ddigwyddiad hygyrch a rhyngweithiol sy'n croesawu cyflogwyr, sefydliadau ac unigolion (o'r sector creadigol, cymunedau BAME, sefydliadau eraill sy'n ymwneud ag amrywiaeth / cydraddoldeb, dylanwadwyr a phartïon â diddordeb) i ymuno i ddathlu amrywiaeth Cymru ac ymrwymo i weithlu mwy angerddol ac amrywiol ar draws ein theatrau a'r sector creadigol ehangach yn y dyfodol. Dewch â chardiau busnes a gwybodaeth gyswllt fel y gallwch gadw mewn cysylltiad â phobl yn dilyn y digwyddiad.

Os hoffech ddod ag adnoddau/gwybodaeth a fydd yn cefnogi'r Cynllun Gweithredu Amrywiaeth neu am gwybodaeth pellach yna ebostiwch Siân Gale -  sian@bectu.org.uk.

Bydd cyfleoedd Hyfforddi a Datblygu Cydraddoldeb ac Amrywiaeth ar gael yn fuan trwy CULT Cymru - rhaglen dysgu BECTU yng Nghymru gyda Equity, Undeb y Cerddorion ac Undeb yr Ysgrifenwyr (cefnogwyd gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru.)

Diolch i bawb sydd wedi cefnogi'r digwyddiad hwn yn enwedig ein siaradwyr gwadd, Pwyllgor Aelodau Du BECTU, CULT Cymru, Cronfa Ddysgu Undebau Cymru a Richie Turner.

 

 

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint 

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Diogelu Data

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk
 

 

Do you have questions about Launch: BECTU Theatre Diversity Action Plan / Lansiad: Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr BECTU ? Contact BECTU

Save This Event

Event Saved

When & Where


Senedd -Cynulliad Cenedlaethol Cymru : National Assembly for Wales
Pierhead Street
Bae Caerdydd
CF10 5AL Cardiff Bay
United Kingdom

Tuesday, 18 June 2019 from 12:00 to 13:30 (BST)


  Add to my calendar

Organiser

BECTU

BECTU sector o Prospect yw undeb y cyfryngau ac adloniant.

Mae'r sectorau a gwmpesir yn cynnwys darlledu, ffilm, cynhyrchu annibynnol, theatr a'r celfyddydau, hamdden a chyfryngau digidol.

Am fwy o wybodaeth am BECTU a'r gwasanaethau ewch i www.bectu.org.uk

-----------------------------------------------

BECTU a sector of Prospect is the UK's media and entertainment trade union.

Sectors covered include broadcasting, film, independent production, theatre and the arts, leisure and digital media.

For further information on BECTU and its services visit www.bectu.org.uk

 

  Contact the Organiser

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.