Free

Launching Improving Lives, Improving Practice guidance

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Park Inn Cardiff City Centre

Mary Ann Street

Cardiff

CF10 2JH

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Over the past eighteen months, the learning disability sector has been coming together to develop a framework and guidance document to help guide and improve commissioning.

The document will be launched on the 5 March, with interactive sessions to bring the document to life and to break it down into concrete steps we can take as a sector.

This is a free event, and gives a brilliant opportunity to be there at the start of something that can revolutionise our services and liberate those we support to be at the centre of their care and support.

Objectives:

  • Seek commitment to change commissioning practices
  • Ensure families and service users at centre of process
  • Influence commissioning practices to focus on ‘a good life’
  • Use of good practice examples to influence change
  • Identify opportunities to ensure cost effectiveness and value for money are achievable alongside person centred approaches

Poster activity

Attendees at this event will be invited to share a poster about their experiences of good supported living, or their ideas of delivering services better, or commissioning services better. These posters will be placed around the room during the event and a dedicated session will be run to give people an opportunity to share their best practice. Download the poster template and send your submission in to events@cymorthcymru.org.uk.

This event is supported by Cymorth Cymru and Learning Disability Wales, funded by Welsh Government and the WLGA's National Commissioning Board.


Lansio Canllaw ‘Gwella Bywydau, Gwella Arfer’

Dros y deunaw mis diwethaf, mae’r sector anableddau dysgu wedi dod ynghyd i ddatblygu dogfen sy’n cynnig fframwaith a chanllaw i helpu yn y gwaith o lywio a gwella comisiynu.

Bydd y ddogfen yn cael ei lansio ar 5 Mawrth, gyda sesiynau rhyngweithiol i ddod â’r ddogfen yn fyw a’i rhannu’n gamau pendant y gallwn ni fel sector eu cymryd.

Digwyddiad rhad ac am ddim yw hwn, ac mae’n gyfle gwych i fod yn bresennol ar ddechrau rhywbeth all chwyldroi ein gwasanaethau a rhoi cyfle i’r rhai rydym yn eu helpu i fod wrth galon y gofal a’r gefnogaeth a roddir iddynt.

Nodau:

  • Ceisio cael ymrwymiad i newid arferion comisiynu
  • Sicrhau bod teuluoedd a defnyddwyr gwasanaethau wrth galon y broses
  • Dylanwadu ar arferion comisiynu i ganolbwyntio ar ‘fywyd da’
  • Defnyddio enghreifftiau o arfer da i ddylanwadu ar newid
  • Nodi cyfleoedd i sicrhau bod gweithredu’n gost-effeithiol a rhoi gwerth am arian yn bosibl ochr yn ochr â dulliau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn

Cefnogir y digwyddiad hwn gan Cymorth Cymru ac Anabledd Dysgu Cymru, gyda chymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru a Bwrdd Comisiynu Cenedlaethol Cymru CLlLC.

Share with friends

Date and Time

Location

Park Inn Cardiff City Centre

Mary Ann Street

Cardiff

CF10 2JH

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved