£15 – £45

Lawnsio Podlediad mewn Diwrnod/Launch your Podcast in a Day

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Online Event

Refund Policy

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Sales Have Ended

Ticket sales have ended
Mae'n ddrwg gennym - does dim tocynnau ar ôl. Rhowch eich enw ar y rhestr aros - os bydd unrhywun yn tynnu allan munud olaf bydd cyfle i ni gynnig lle i chi. We're sorry that all tickets been allocated. Please put your name on the Waitlist - if a space becomes available we'll be in touch.
Event description
Creu a Lawnsio Podlediad mewn Diwrnod/Creating and Launching a Podcast in a Day

About this Event

PWYSIG:  Cefnogir CULT Cymru gan Gronfa Ddysgu Undebau Cymru, Llywodraeth Cymru - felly mae ein gweithdai a digwyddiadau ar gyfer pobl sy'n byw yng Nghymru yn unig. 

IMPORTANT:  CULT Cymru is supported by the Welsh Government's Wales Union Learning Fund therefore our courses are only available to those living in Wales.

Os yw arian neu broblem mynediad oherwydd e.e. anabledd yn rhwystr i chi allu ymuno â cyrsiau CULT Cymru cysylltwch â siwan@bectu.org.uk er mwyn trafod eich gofynion yn gyfrinachol

If money or access issues due to e.g. a disability is a barrier to you being able to join CULT Cymru courses please  contact siwan@bectu.org.uk to discuss your requirements confidentially.

Bydd y cwrs yma'n cael ei redeg yn Saesneg/This course will be run in English

Ar gyfer Pwy? For Who?

Unrhyw un yn y diwydiannau creadigol. Nid yw profiad blaenorol o recordio neu golygu sain yn angenrheidiol ond mae'n rhaid bod yn berchen ar ffôn symudol/i-pad a gallu lawrlwytho aps.

Creative professionals. Prior experience of audio recording and editing is not required but you need to have an android or i-phone or i-pad and the ability to download apps.

Disgrifiad

Gyda phoblogrwydd podlediadau yn tyfu’n ddyddiol, a chymaint ohonom yn gaeth yn y ty yn ystod y pandemig, ni fu amser gwell i ddatblygu sgil newydd a chyrraedd cynulleidfa newydd. Yn fwy na hynny, mae’n haws nag erioed creu podlediad rhad ac am ddim.

Bydd y gweithdy undydd yma yn mynd â chi gam wrth gam trwy hanfodion creu podlediad, o gynllunio a recordio i olygu a rhannu, gan ddefnyddio ap yn unig.

Ni allwch ddianc rhag ychydig o dechnoleg yn ystod y broses, ond byddwn yn ei chadw i'r lleiafswm posib fel eich bod yn gallu canolbwyntio ar greu eich podlediad cyntaf.

Mae pecyn cymorth PDF yn cyd-fynd â'r gweithdy, gan gynnwys dolenni i adnoddau ac offer.

NB Bydd brêc bob hyn a hyn, a thros awr ginio.

Description

With the increasing popularity of podcasts and so many of us stuck at home during the pandemic, there has never been a better time to develop a new skill and reach a new audience. What’s more, it has never been easier to create a podcast and you can get started for free.

This one-day workshop will take you step by step through the the essentials of creating a podcast, from planning and recording to editing and sharing, using only a mobile app.

You can’t escape a little technology in the process, but we’ll keep it to a minimum so you can focus on creating your first podcast during an interactive, enjoyable day of learning.

A PDF toolkit accompanies the workshop, including links to resources and equipment.

NB There will be regular comfort breaks and a lunch break.

Cynnwys

Mae'r gweithdy wedi'i rannu'n dair rhan:

Cynllunio

 • Cyflwyniad: Sut mae podlediad yn gweithio mewn gwirionedd?
 • Cynllunio teitl podlediad a chynulleidfa
 • Penderfynu ar arddull a strwythur
 • Cyngor ar ddewis cynhaliwr podlediad

Cynhyrchu

 • Cofnodi'ch podlediad gan ddefnyddio Anchor (iOS neu Android)
 • Opsiynau ar gyfer cyfweliadau o bell
 • Awgrymiadau meicroffon ac offer recordio
 • Dod o hyd i gerddoriaeth i'w defnyddio yn eich podlediad
 • Awgrymiadau ar gyfer creu celf podlediad ac ysgrifennu teitlau
 • Llwytho'ch podlediad i gynhaliwr, yn barod i'w rannu

Hyrwyddo

 • Ychwanegu'ch podlediad i wefan
 • Defnyddio cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo'ch podlediad
 • Sut i greu promos fideo gan ddenfyddio darnau o bodlediad

Content

The workshop is divided into three main sections:

Planning

 • Introduction: How does a podcast really work?
 • Planning a podcast title and niche
 • Deciding the style and structure of your podcast
 • Advice on selecting a podcast host

Producing

 • Recording your podcast using the Anchor app (iOS or Android)
 • Options for remote interviews
 • Microphone and recording equipment tips
 • Finding and using music for use in your podcast
 • Tips on creating podcast art and writing titles
 • Uploading your podcast to a host, ready for sharing

Promoting

 • Adding your podcast to a website
 • Using social media to promote your podcast
 • Tools to create video promos from podcast excerpts

Beth sydd ei angen ar gyfer y gweithdy?

 • Cliniadur neu gyfrifiadur gyda chysylltiad wifi dibynadwy.
 • Cyfrif am ddim gyda Zoom (zoom.com)
 • Argymhellir ond ddim yn hanfodol: Clustffonau gyda meicroffon

I greu eich podlediad:

 • iPhone, Android neu iPad, sy'n gallu rhedeg apiau a meddalwedd gyfredol, gyda'r apiau canlynol wedi'u gosod:
 • PWYSIG: Lawrlwythwch ap podlediad Anchor am ddim (iOS ac Android. Mwy o wybodaeth ar anchor.fm) a llofnodwch i mewn. Dewisol: Gallwch greu cyfrif (am ddim) cyn y gweithdy ond byddwn yn mynd drwy’r camau hyn
 • Argymhellir: Lawrlwythwch ap Voice Record Pro am ddim (iOS ac Android).

What do I need to bring?

 • Laptop or desktop computer with reliable wifi connection
 • Free account with Zoom (zoom.com), with free Zoom application downloaded to your computer.
 • Recommended but not essential: Earbuds with microphone

To create your podcast:

 • Fully-charged mobile device (iPhone, Android or iPad), able to run current apps and software, with the following apps installed.
 • IMPORTANT: Download the free Anchor podcast app (iOS and Android. More information at anchor.fm) and sign in. Optional: Participants may create an account (free) prior to the workshop but setup will be fully covered.
 • Recommended: Download the free Voice Record Pro recorder app (iOS and Android).

Canlyniadau Dysgu ac Asesu

 • Creu a lawnsio eich podlediad cyntaf
 • Gweithredu sgiliau digidol newydd, trosglwyddadwy
 • Mwy o gyfleoedd creadigol ac ariannol i actorion, cerddorion, perfformwyr a gweithwyr proffesiynol eraill sy'n methu gweithio fel arfer yn ystod y pandemig
 • Sianeli ychwanegol ar gyfer hunan-hyrwyddo ac arallgyfeirio gyrfa, yn ystod ac ar ôl y pandemig
 • Mwy o hyder wrth ddefnyddio technolegau symudol
 • Hyrwyddo hunan-gymhelliant ac iechyd meddwl cadarnhaol trwy gysylltiad rhwng gweithwyr proffesiynol creadigol sydd wedi'u hynysu yn ystod y pandemig
 • Mwy o fynediad i gynnwys celfyddydau a diwylliannol gan gynulleidfaoedd amrywiol yng Nghymru, gan gynnwys y rheini â nam ar eu golwg neu eu symudedd
 • Cynyddu sgiliau digidol ymhlith cynulleidfaoedd yng Nghymru
 • Datblygu rhwydweithiau personol a phrosiectau cydweithredol sy'n deillio o gymryd rhan mewn hyfforddiant

Learning Aims & Objectives

 • Creating and launching your first podcast
 • Implementing new, transferable digital skills
 • Increased creative and financial opportunities for actors, musicians, performers and other professionals unable to work normally during the pandemic
 • Additional channels for self-promotion and career diversification, during and post-pandemic
 • Increased confidence in using emerging mobile technologies
 • Encouragement of self-motivation and positive mental health through active engagement between creative professionals isolated during the pandemic
 • Greater access to arts and cultural content by diverse audiences in Wales, including those with sight or mobility impairments
 • Increased digital literacy among audiences in Wales
 • Development of personal networks and collaborative projects resulting from training participation

Hyfforddwr

Mae Dan Mason yn hyfforddwr cyfryngau digidol sy’n arbenigo mewn cyfryngau ar-lein, symudol a chymdeithasol.

Yn newyddiadurwr am dros 40 mlynedd, roedd Dan yn olygydd cyn sefydlu ei gwmni hyfforddiant ac ymgynghoriaeth ym 2010. Ers hynny mae wedi gweithio mewn dros 30 o wledydd ledled y Dwyrain Canol, Affrica ac Asia, gan arwain prosiectau cyfryngol a chymdeithasol. Tan y pandemig, roedd wedi’i leoli yn Baku, lle sefydlodd ac arweiniodd raglen MA Newyddiaduraeth Chwaraeon gyntaf y rhanbarth.

Yn y DU, mae Dan yn hyfforddi gweithwyr proffesiynol creadigol yn rheolaidd trwy Ffederasiwn yr Undebau Adloniant, Cult Cymru, NUJ Training Wales, CIPR, yn ogystal ag elusennau, y llywodraeth a chleientiaid cyfathrebu corfforaethol.

Trainer

Dan Mason is a digital media trainer and project manager, specialising in online, mobile and social media.

A journalist for over 40 years, Dan was an award-winning editor before establishing his training and media consultancy in 2010. Since then he has worked in over 30 countries throughout the Middle East, Africa and Asia, leading media and civil society projects. Until the pandemic, he was based in Baku, where he established and led the region’s first MA Sport Journalism programme.

In the UK, Dan regularly trains creative professionals through the Federation of Entertainment Unions, Cult Cymru, NUJ Training Wales, CIPR, in addition to charities, government and corporate comms clients.

"Dan is an exceptional media trainer. Whenever he’s doing a course, I sign up. His training is always well thought out and carefully prepared, interactive and delivered with the learner in mind. Quality! "

"Dan delivered a well-designed, practical day’s training (with excellent handouts) via Zoom, at a good pace with clarity and patience. He effortlessly dealt with equipment queries remotely and by lunchtime I had my first test podcast! Dan is an excellent communicator and a skilled trainer.”

CULT Cymru

Darparir gweithdai CULT Cymru mewn amgylchedd cyfeillgar ac anfygythiol ble bydd cyfranogwyr yn cael cyfle i ofyn cwestiynau a chodi materion yn ystod y sesiwn ac yn rhoi cyfle i eraill wneud hynny hefyd.

CULT Cymru workshops are delivered in a friendly and non-threatening environment where participants will have the opportunity to ask questions and raise issues during the session and give others the opportunity to do so too.

Ariennir Hyfforddiant Sector BECTU yng Nghymru yn rhannol trwy Gronfa Ddysgu Undebau Cymru Llywodraeth Cymru trwy brosiect yr undebau creadigol ar y cyd CULT Cymru. Pan fyddwch chi’n cofrestru ar gyfer y cwrs neu ddigwyddiad hyfforddiant hwn, rydych chi'n cytuno i rannu eich data personol gyda'r arianwyr fel rhan o delerau BECTU ar gyfer derbyn y cyllid. Defnyddir y data er mwyn dangos canlyniadau ac allbynnau yn unig ac fe'i cedwir yn ddiogel am gyfnod o 10 mlynedd, fel y nodir yn y cytundebau ar gyfer y cyllid. 

Yn ogystal, mae Prospect/BECTU yn defnyddio’r data hwn i ddanfon gwybodaeth am ddigwyddiadau a hyfforddiant BECTU/CULT Cymru yn y dyfodol; eich diweddaru chi gyda newyddion, adnoddau a chyhoeddiadau ac i gysylltu gyda chi ar gyfer unrhyw ymchwil fyddwn ni am gynnal i’r diwydiant. Ni fyddwn yn rhannu neu ddefnyddio eich data heb eich caniatâd chi. Os gwelwch yn dda, arddangoswch eich bod chi’n hapus i BECTU/CULT Cymru gysylltu gyda chi yn y moddau yma trwy ticio ‘ie’ yn yr adran ‘Eich gwybodaeth chi' ar ddiwedd y ffurflen archebu.

Sut i gwyno neu wyrdynnu’ch caniatâd

Os nad ydych chi am dderbyn gohebiaeth bellach gan BECTU/CULT Cymru gallwch dynnu eich enw yn ôl trwy gysylltu gyda siwan@bectu.org.uk

Pe baech ag unrhyw gwestiynau neu bryderon am y data rydym ni yn cadw a sut yr ydym yn ei ddefnyddio, os gwelwch yn dda yn y man cyntaf cysylltwch gydag Adran Hyfforddiant BECTU/CULT Cymru. Fodd bynnag, os ydych yn dymuno cwyno am ddefnydd neu gasglu eich manylion gan yr Adran Hyfforddiant ei hun yna gallwch wneud hynny trwy ebostio’r Swyddog Cydymffurfiaeth Diogelu Data Tracey Hunt ar datacompliance@prospect.org.uk

Data Protection

Prospect's BECTU Sector Training in Wales is partly funded by the Welsh Government’s Wales Union Learning Fund via the joint-union CULT Cymru project. By registering for this training course or event, you are accepting that your personal data will be shared with the funder as part of BECTU’s requirements to receive the funding. The data is used only to show outcomes and outputs and is securely maintained for a period of 10 years, as stated in contracts for the funding. 

In addition, Prospect/BECTU uses this data to send you information about future BECTU/CULT Cymru events and training courses, update you on news, resources and publications and contact you for any future research we may conduct into the industry. We will never use or share your data without your permission. Please indicate that you are happy for BECTU/CULT Cymru to contact you in this way by ticking yes under 'Your information' at the end of the booking form.

How to withdraw your consent or make a complaint

If you no longer wish to receive communications from BECTU/CULT Cymru you can withdraw your consent by contacting the siwan@bectu.org.uk

If you have any questions or concerns about the data we hold and how we use it, please contact the BECTU/CULT Cymru Training Department in the first instance. However, if you wish to make a complaint about the Training Department's collection or use of your data, you are able to do so by contacting the GDPR Compliance Officer Tracey Hunt on datacompliance@prospect.org.uk

Polisi Canslo ac Ad-daliadau:

Bydd ad-daliad llawn yn cael ei rhoi i gynrychiolwyr sy’n canslo o leiaf bythefnos cyn y digwyddiad. O fewn y bythefnos cyn y digwyddiad, oni bai ein bod ni’n gallu dod o hyd i rywun arall i gymryd eich lle, ni fyddem yn gallu rhoi ad-daliad. Gadewch i ni wybod cyn gynted â phosib os na fyddwch yn gallu mynychu.

Cancellation and Refunds Policy

A full refund will be issued to delegates who cancel at least 2 weeks prior to the event. Delegates who cancel within the 2 week period will not be eligible for a refund unless we are able to find someone else to take their place. Please let us know as soon as possible if you find you're no longer able to attend the workshop.

Share with friends

Date and Time

Location

Online Event

Refund Policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved