Leabhar Fosgailte Leughadh Co-roinnte ann an Gàidhlig (luchd-tòiseachaidh)

Leabhar Fosgailte Leughadh Co-roinnte ann an Gàidhlig (luchd-tòiseachaidh)

Actions and Detail Panel

Free

Location

Online event

Thig còmhla rinn airson uair de Leughadh Co-roinnte ann an Gàidhlig/Join us for an hour of shared reading in Gaelic

About this event

Anns an t-seisein chàirdeil agus shaoirsneil seo bidh sinn a' leughadh bàrdachd & sgeulachdan còmhla ann an Gàidhlig agus a' bruidhinn mun dèidhinn.

In this friendly and relaxed session, we'll be reading poems & stories in Gaelic together and chatting about them.

Tha na seiseanan seo air an dealbhadh airson luchd-tòiseachaidh luchd-ionnsachaidh/luchd-labhairt na Gàidhlig.

These sessions are designed for beginner Gaelic learners/speakers.

Bidh seiseanan ann aon uair gach mìos. Dimàirt, 7-8pm.

Sessions run once a month. Tuesdays, 7-8pm.

Chan eil eòlas sam bith ro làimh deatamch. Aoisean 16+.

No experience necessary. Ages 16+.

Le taic bho Bhòrd na Gàidhlig

With support from Bòrd na Gàidhlig

Faigh barrachd fiosrachaidh mu Open Book openbookreading.com agus clàraich airson litir-naidheachd Unbound.

Learn more about Open Book at openbookreading.com and sign up for the Unbound newsletter.

Leabhar Fosgailte Leughadh Co-roinnte ann an Gàidhlig (luchd-tòiseachaidh) image

Open Book aims to be a safe space for all our participants and Lead Readers. This means our groups should be a place in which everyone feels welcome, respected and comfortable. We ask that you follow CARE (confidentiality, attention, respect, enjoy) and the Safe Spaces Framework each time you join a session. You can read the Space Spaces Framework here.

Please note: participants who arrive 15+ minutes late may not be admitted.

Share with friends