Free

Leadership Excellence: Breakfast Event | Rhagoriaeth Arweinyddiaeth

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

USW Conference & Events Services

USW Conference Centre

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Event description
Leadership Excellence Breakfast Event | Rhagoriaeth Arweinyddiaeth Sesiwn Brecwast

About this Event

We know that over the last decade the manufacturing and engineering industry in Wales has faced significant challenges.

The Welsh Government is formulating a plan to re-energise the industry and help it to meet the future challenges, however unless leaders are ready to take on the challenges through exhibiting strong and resilient leadership within their company, how will it succeed to put Wales back at the forefront of innovation in the industry.

We have designed a programme in partnership with Manufacturing Services Wales, specifically for the engineering and manufacturing industry, to enable leaders to develop skills ready to execute the plan and strengthen the companies position.

We would like to invite you to a breakfast taster session on the 30th January at our Treforest campus. At the session we will introduce you to our new experiential programme of development for senior leaders, as well as welcoming guest speaker James Davies who is Head of Industry Wales.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gwyddom fod y diwydiant cynhyrchu a pheirianneg yng Nghymru wedi wynebu heriau sylweddol dros y ddegawd ddiwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru yn llunio cynllun i ailysgogi’r diwydiant a’i gynorthwyo i fynd i’r afael â heriau’r dyfodol, serch hynny oni bai fod arweinwyr yn barod i fynd i’r afael â’r heriau drwy ddangos arweiniad cryf a di-ildio o fewn eu cwmnïau, ym mha fodd fydd y cynllun yn llwyddo i roi Cymru ar flaen y gad o ran arloesi yn y diwydiant.

Rydym wedi cynllunio rhaglen mewn partneriaeth â Manufacturing Services Wales, yn benodol ar gyfer y diwydiant peirianneg a chynhyrchu, er mwyn galluogi arweinwyr i ddatblygu sgiliau yn barod i weithredu’r cynllun a chryfhau safle’r cwmnïau.

Hoffem eich gwahodd i sesiwn flas amser brecwast ar 30 Ionawr ar ein campws yn Nhrefforest. Yn y sesiwn byddwn yn eich cyflwyno i’n rhaglen newydd datblygu drwy brofiad ar gyfer uwch arweinwyr, yn ogystal â chroesawu'r siaradwr gwadd James Davies sy'n bennaeth diwydiant Cymru.

Share with friends

Date and Time

Location

USW Conference & Events Services

USW Conference Centre

Pontypridd

CF37 1DL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved