Free

Leading Business Growth through Change/Arwain Twf Busnes drwy gyfnod o newi...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Royal Mint Experience

Heol-Y-Sarn

Llantrisant

CF72 8YT

United Kingdom

View Map

Event description

Description

ION Leadership create learning opportunities and “lightbulb moments” by asking successful business leaders to share their success stories.

Join us at the Royal Mint Experience in Llantrisant for our first ‘Leadership Conversation’ event of 2019 where guests will:

  • Hear from successful business leaders on how businesses grow through periods of change
  • Take part in an interactive activity
  • Find out more about ION Leadership
  • Network with local business leaders

Speakers:

Sarah Bradley, HR Director, Royal Mint

Sarah joined the Royal Mint in 2009 as Head of HR and became HR Director in 2015.

She has extensive international experience in HR, leaning development and organisational change, having previously worked for Mercury Communications, UCI Cinemas and Siemens IT Service where she was Head of HR. Sarah then moved to New Zealand where she worked for a number of Government departments and NZ Deloitte as a HR Consultant.

Sarah will be discussing leading change at the Royal Mint.

Tony Dowling, Managing Director, Novo Consultancy

With nearly 30 years’ experience in sales, marketing and digital transformation, Tony has worked as the Managing Director of Real Radio and the South Wales Evening Post and has led digital transformation projects in organisations across the UK. Tony is also a Board Member of Careers Wales.

Tony will be discussing the role of people within the digital transformation process.

Event Details:

Registration and networking will start at 9am with the main event starting at 9.30. We would hope for the event to finish at 11.15.

Refreshments will be available and free parking is available at the venue.
Mae ION Leadership yn creu cyfleoedd dysgu a fflachiadau o ysbrydiolaeth drwy ofyn i arweinwyr busnes llwyddiannus rannu’u storïau.

Ymunwch â ni yn y Royal Mint Experience yn Llantrisant ar gyfer ein digwyddiad ‘Sgwrs Arweinyddiaeth’ cyntaf yn 2019, lle bydd y gwesteion yn:

  • Clywed gan arweinwyr busnes llwyddiannus sut mae tyfu busnesau drwy gyfnodau o newid
  • Cymryd rhan mewn gweithgaredd rhyngweithiol
  • Dysgu mwy am ION Leadership
  • Rhwydweithio ag arweinwyr busnes lleol

Siaradwyr:

Sarah Bradley, Cyfarwyddwr Adnoddau Dynol, y Bathdy Brenhinol

Ymunodd Sarah â’r Bathdy Brenhinol yn 2009 fel Pennaeth Adnoddau Dynol a daeth yn Gyfarwyddwr Adnoddau Dynol yn 2015.

Mae ganddi brofiad rhyngwladol helaeth ym maes adnoddau dynol, datblygu dysgu a newid sefydliadol, a hithau wedi gweithio yn y gorffennol i Mercury Communications, UCI Cinemas a Gwasanaeth TG Siemens lle’r oedd hi’n Bennaeth Adnoddau Dynol. Wedyn symudodd Sarah i Seland Newydd lle bu’n gweithio i nifer o adrannau Llywodraeth ac NZ Deloitte fel Ymgynghorydd Adnoddau Dynol.

Bydd Sarah yn trafod arwain newid yn y Bathdy Brenhinol.

Tony Dowling, Rheolwr Gyfarwyddwr, Novo Consultancy

Gyda bron i 30 mlynedd o brofiad ym maes gwerthu, marchnata a thrawsnewid digidol, mae Tony wedi gweithio fel Rheolwr Gyfarwyddwr Real Radio a’r South Wales Evening Post ac wedi arwain prosiectau trawsnewid digidol mewn sefydliadau ar draws y Deyrnas Unedig. Mae Tony hefyd yn Aelod o Fwrdd Gyrfa Cymru.

Bydd Tony yn trafod rôl pobl o fewn y broses trawsnewid digidol.

Manylion y Digwyddiad:

Bydd y cofrestru a’r rhwydweithio yn cychwyn am 9am a’r prif ddigwyddiad yn cychwyn am 9.30. Rydym yn gobeithio y bydd y digwyddiad yn dod i ben am 11.15.

Bydd lluniaeth ar gael ac mae lle parcio am ddim ar gael ar y safle.

Share with friends

Date and Time

Location

The Royal Mint Experience

Heol-Y-Sarn

Llantrisant

CF72 8YT

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved