Free

Learning Workshops for Adult Care

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Galeri

Doc Victoria

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Event description
Gweithdai Dysgu Gweithdrefnau Diogelu Oedolion newydd Cymru gyfan

About this Event

Gweithdai Dysgu Gweithdrefnau Diogelu Oedolion newydd Cymru gyfan ar gyfer Gofal Oedolion/Rheolwyr Cartrefi Nyrsio/Unigolion Cyfrifol a Rheolwyr Gofal Cartref

Diben y gweithdai dysgu ac ymwybyddiaeth hyn yw:

  deall y fframwaith cyfreithiol mewn perthynas â'r gweithdrefnau

  sut y mae'r cysyniadau allweddol o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a llesiant yn ategu'r gweithdrefnau diogelu oedolion newydd

  Trosolwg o bob adran o fewn y gweithdrefnau diogelu oedolion (esbonio taith oedolyn drwy'r broses amddiffyn oedolion)

  amlygu'r newidiadau arfer allweddol

  canolbwyntio ar yr adran ar ddiogelu honiadau/pryderon am ymarferwyr a'r rhai sydd mewn swyddi o ymddiriedaeth

Lleoliadau:

19.2.20 Ystafell 1887, Prifysgol Glyndwr, Wrecsam

25.2.20 Galeri, Caernarfon

11.3.20 Neuadd y Dref, Rhyl

Amser :

10am – 4pm

Learning Workshops for Adult Care/ Nursing Home Managers / Responsible Individuals and Domiciliary Care Managers on the New All Wales Adult Safeguarding Procedures

The purpose of these Learning and Awareness Workshops is to:

 Understand the legal framework in relation to the Procedures

 How the key concepts from the Social Services and Well-being Act are underpinning the New Adult Safeguarding Procedures

 Overview of each section within the Adult Safeguarding Procedures (explaining the journey of Adult through the adult protection process)

 Highlighting the key practice changes

 A focus on the section on Safeguarding allegations/ concerns about practitioners and those in positions of trust

Venues:

19.2.20 Room 1887, Glyndwr University, Wrexham

25.2.20 Galeri, Caernarfon

11.3.20 Rhyl Town Hall

Time:

10am – 4pm

Share with friends

Date and Time

Location

Galeri

Doc Victoria

Caernarfon

LL55 1SQ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved