Free

Learning workshops for Education and Early year providers

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Event description
Learning workshops for Education and Early year providers on the New All Wales Safeguarding Children Procedures

About this Event

Gweithdai dysgu ar gyfer Addysg a Darparwyr Blynyddoedd Cynnar ar y Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru gyfan newydd

Mae Bwrdd Diogelu Plant Gogledd Cymru yn gwahodd ymarferwyr Addysg Awdurdodau lleol/Arweinwyr Diogelu Dynodedig/ysgolion annibynnol/Llywodraethwyr Ysgol/Arweinwyr Diogelu mewn Colegau ac Arweinwyr Diogelu yn narpariaeth Blynyddoedd Cynnar i'r gweithdai dysgu hyn i ystyried y gofynion a nodir ynghylch rôl gweithwyr proffesiynol addysg o fewn gweithdrefnau diogelu plant Cymru gyfan newydd:

 Deall y fframwaith cyfreithiol mewn perthynas â'r gweithdrefnau

 Sut y mae'r cysyniadau allweddol o'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a llesiant yn tanategu'r gweithdrefnau diogelu plant newydd

 Trosolwg cryno o bob adran o fewn y gweithdrefnau diogelu plant (esbonio taith plentyn drwy'r broses amddiffyn plant)

 Amlygu'r newidiadau arfer allweddol

 canolbwyntio ar yr adran ar ddiogelu honiadau/pryderon am ymarferwyr a'r rhai sydd mewn swyddi o ymddiriedaeth

Lleoliadau:

17.3.20 Galeri, Doc Victoria, Caernarfon

18.3.20 Prifysgol Glyndwr, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam

19.3.20 Clwb Rygbi Rhyl, Ffordd Tynewydd, Rhyl

Amser:

9.30am – 1.30pm

*

Learning workshops for Education and Early year providers on the New All Wales Safeguarding Children Procedures

The North Wales Safeguarding Children’s Board are inviting Local Authority Education Practitioners / Designated Safeguarding Leads/ Independent Schools / School Governors/ Safeguarding Leads in Colleges and Safeguarding Leads in Early Year’s provision to these learning workshops to consider the requirements set out around the role of Education Professionals within the new All Wales Safeguarding Children procedures:

 Understand the legal framework in relation to the Procedures

 How the key concepts from the Social Services and Well-being Act are underpinning the New Safeguarding Children Procedures

 Brief Overview of each section within the Safeguarding Children Procedures (explaining the journey of child through the child protection process)

 Highlighting the key practice changes

 A focus on the section on Safeguarding allegations/ concerns about practitioners and those in positions of trust

Venues:

17.3.20 Galeri, Doc Victoria, Caernarfon

18.3.20 Glyndwr University, Mold Road, Wrecsam

19.3.20 Rhyl Rugby Club, Tynewydd Road, Rhyl

Time

9.30am – 1.30pm

Share with friends

Date and Time

Location

Wrexham Glyndwr University

Mold Road

Wrexham

LL11 2AW

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved