£60 – £125

Legal Wales Conference 2017

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

The Great Hall, Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Friends Who Are Going
Event description

Description

The Legal Wales Conference 2017

Friday 15th September 2017; 09:15 - 17:30 (registration from 08:45); Post-Conference Reception 17:30 - 19:00

Swansea University, The Great Hall, Bay Campus, Fabian Way, Crymlyn Burrows, Swansea, SA1 8EN

The Great Hall is located at no 6 of the Swansea University Bay Campus Map:

http://www.swansea.ac.uk/media/Bay%20Campus%20Map.pdf

Description

This year’s Legal Wales Conference (Friday 15 September 2017) is being hosted by the College of Law and Criminology at The Great Hall, Bay Campus, Swansea University.

An annual event, the Conference is a showcase for developments in the law in Wales. It embraces not only the rapidly-developing field of Welsh law but also focuses on the practical everyday challenges of practising law in a Welsh environment. The conference looks forward to welcoming representatives of all parts of the legal community, including practitioners, academics, students, judges and others with an interest in the law in Wales. Over 6 hours of continuing professional training will be provided.

The Conference will also be a last opportunity to hear from Lord Thomas of Cwmgïedd before he retires as Lord Chief Justice of England and Wales and a first opportunity to hear from Sir David Lloyd Jones following his historic appointment as the first Welsh justice to sit in the UK Supreme Court.

See the answers to Frequently Asked Questions below.

If you have any further queries please contact legalwales@swansea.ac.uk .

Cost

£125 (concessionary price of £60 for law students and trainee lawyers - pupil barristers, trainee solicitors, CILEX trainees (ie. pre-fellowship), LPC/BPTC students and law degree/GDL students in full time education only.)

By paying the concessionary price you will be declaring that you qualify for the concession.

Frequently Asked Questions

How do I get to the Bay Campus? Full details of how to get to the Conference, including information on parking, will be sent to you before the Conference.

I would like to pay by invoice and/or BACS. Is this possible? Please apply to legalwales@swansea.ac.uk .

I have special dietary needs. Note these on your Eventbrite form.

Is it possible to receive a VAT Invoice? The Conference is not registered for VAT.

LOCAL HOTELS

Ibis Hotel - Fabian Way, A483, Swansea SA1 8LD - 01792 638800
www.ibis.com/gb/hotel-6653-ibis-swansea

The Towers Hotel - Jersey Marine, Swansea, SA10 6JL - Tel: (0)1792 814155
www.thetowersswanseabay.com

Swansea Marriott Hotel - Maritime Quarter, Swansea, SA1 3SS - 01792 642020
www.marriott.co.uk/hotels/hotel-photos/swsdt-swansea-marriott-hotel/

Dragon Hotel - The Kingsway, Swansea, SA1 5LS - 01792 657 100
http://www.dragon-hotel.co.uk/


Cynhadledd Cymru’r Gyfraith 2017

Dydd Gwener 15 Medi 2017; 09:15 – 17:30 (cofrestru o 08:45) Derbyniad Ôl-Gynhadledd 17:30-19:00

Prifysgol Abertawe, Y Neuadd Fawr, Campws y Bae, Ffordd Fabian, Crymlyn Burrows, Abertawe SA1 8EN

Lleolir y Neuadd Fawr yn rhif 6 ar Fap Campws y Bae Prifysgol Abertawe:

http://www.swansea.ac.uk/media/Bay%20Campus%20Map.pdf

Disgrifiad

Croesawir Cynhadledd Cymru’r Gyfraith eleni (Dydd Gwener 15 Medi) gan Goleg y Gyfraith a Throseddeg yn y Neuadd Fawr, Campws y Bae, Prifysgol Abertawe.

Yn ddigwyddiad blynyddol, mae’r Gynhadledd yn arddangos datblygiadau yn y Gyfraith yng Nghymru. Mae’n cwmpasu maes cyfraith Cymru, sy’n datblygu’n gyflym, ond hefyd yn canolbwyntio ar heriau beunyddiol ymarfer y gyfraith mewn amgylchfyd Cymreig. Mae’r Gynhadledd yn edrych ymlaen at gael croesawu cynrychiolwyr o bob rhan o’r gymuned gyfreithiol, gan gynnwys ymarferwyr, academyddion, myfyrwyr, barnwyr ac eraill sydd â diddordeb yn y gyfraith yng Nghymru. Darperir dros 6 awr o hyfforddiant proffesiynol parhaus.

Y Gynhadledd bydd ein cyfle olaf hefyd i glywed oddi wrth yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd cyn iddo ymddeol fel Arglwydd Prif Ustus Cymru a Lloegr ac yn gyfle cyntaf i glywed oddi wrth Syr David Lloyd Jones yn dilyn ei benodiad hanesyddol fel yr ustus Cymreig cyntaf i eistedd yng Ngoruchaf Lys y DU.

Gweler yr atebion i Gwestiynau Cyffredin isod.

Os oes gennych gwestiynau pellach, cysylltwch â legalwales@swansea.ac.uk .

Costiau

£125 (pris consesiynol o £60 ar gyfer myfyrwyr cyfraith a chyfreithwyr dan hyfforddiant - cyfreithwyr dan hyfforddiant – disgybl fargyfreithwyr, twrneiod dan hyfforddiant, hyfforddeion CILEX (hy. cyn-gymrodoriaeth), myfyrwyr LPC/BPTC a myfyrwyr gradd/GDL yn y gyfraith mewn addysg amser llawn yn unig.)

Byddwch, trwy dalu’r pris consesiynol, yn datgan eich bod yn gymwys i dderbyn y consesiwn.

Cwestiynau Cyffredin

Sut mae cyrraedd Campws y Bae?

Anfonir i chi fanylion llawn am sut i gyrraedd y Gynhadledd, gan gynnwys gwybodaeth am barcio, cyn y digwyddiad.

Hoffwn dalu trwy anfoneb a/neu daliad BACS. A yw hynny’n bosibl? Dylech wneud cais i legalwales@swansea.ac.uk .

Mae gennyf anghenion dietegol arbennig. Nodwch rhain ar eich ffurlen gais Eventbrite.

A oes modd derbyn anfoneb TAW? Nid yw’r Gynhadledd wedi’i chofrestru ar gyfer TAW.

GWESTAI LLEOL

Gwesty Ibis - Ffordd Fabian, A483, Abertawe SA1 8LD - 01792 638800
www.ibis.com/gb/hotel-6653-ibis-swansea

The Towers Hotel - Jersey Marine, Abertawe, SA10 6JL - Tel: 01792 814155
www.thetowersswanseabay.com

Gwesty Marriott Abertawe - Ardal Forol, Abertawe, SA1 3SS - 01792 642020
www.marriott.co.uk/hotels/hotel-photos/swsdt-swansea-marriott-hotel/

Dragon Hotel, Abertawe - Ffordd y Brenin, Abertawe, SA1 5LS - 01792 657 100
http://www.dragon-hotel.co.uk/

Share with friends

Date and Time

Location

The Great Hall, Swansea University Bay Campus

Fabian Way

Crymlyn Burrows

SA1 8EN

United Kingdom

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved