Skip Main Navigation
Page Content

Save This Event

Event Saved

Level 1 Course in Philosophy for Children / Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant

CEWC

Thursday, 22 March 2018 at 09:00 - Friday, 23 March 2018 at 16:00 (GMT)

Level Course in Philosophy for Children / Cwrs Lefel 1...

Ticket Information

Type End Quantity
Please click on Register then complete all details 18 Mar 2018 Free  

Share Level 1 Course in Philosophy for Children / Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant

Event Details

Cymraeg yn isod

 

 

Level 1 Foundation course in Philosophy for Children (P4C)

 

22 & 23 March 2018
Temple of Peace, Cardiff
 • A practical 2-day course to develop key skills including critical thinking, communication and working with others
 • A highly flexible method, suitable for both primary and secondary classrooms

If you want to get learners thinking critically and creatively and increase their participation and engagement in lessons, then this 2-day course is for you. It provides a full introduction to the Philosophy for Children (P4C) method of education.
 
P4C has proven benefits and can enrich the delivery of Literacy, Thinking Skills, ESDGC, the Welsh Baccalaureate, PSE and many subject areas. Our trainer, Martin Pollard, is a Registered Trainer with SAPERE, which operates a pan-UK network of approved P4C providers.
 
Open discussion and collaboration are encouraged throughout the course, which includes the following elements:

 • Introduction to the theory and benefits of P4C
 • Practical sessions – learn through trying out the P4C method
 • Effective facilitation of philosophical enquiry
 • Guidance on curriculum links and the timetabling of P4C
 • Advice on useful resources

This non-residential course is charged at £275 per person, which covers:

 • 2 full days of training
 • SAPERE Level 1 Handbook
 • One year's free subscription to SAPERE website and monthly P4C bulletin (price thereafter: £20 per year)
 • Course handouts
 • Lunch and refreshments on both days

Special offers!

£600 for 3 teachers from the same school
£175 for trainee teachers


More information at www.wcia.org.uk/cewc/p4c and www.wcia.org.uk/cewc/p4clevel1

 

Course fee:

£275 per person

Special offers:

 • £600 for 3 teachers from the same school
 • £175 for trainee teachers 

 

Cwrs Sylfaen Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant (P4C)

 

22 & 23 Mawrth 2018
Y Deml Heddwch, Caerdydd
 • Cwrs deuddydd ymarferol i ddatblygu sgiliau allweddol yn cynnwys meddwl yn feirniadol, cyfathrebu a chydweithio gydag eraill
 • Dull hynod hyblyg, sy’n addas i ddosbarthiadau cynradd ac uwchradd

Os ydych yn awyddus i sbarduno eich disgyblion i feddwl mewn ffordd greadigol a beirniadol a chryfhau eu cyfranogiad ac ymrwymiad mewn gwersi, yna dyma’r cwrs i chi. Bydd y cwrs deuddydd hwn yn cynnig cyflwyniad llawn i’r dull addysgu Athroniaeth i Blant (P4C).

Mae gan P4C fuddion profedig a gall gyfoethogi’r ddarpariaeth o Lythrennedd, Sgiliau Meddwl, ESDGC, Bagloriaeth Cymru, ABCh ac amryw o feysydd pwnc. Mae ein hyfforddwr, Martin Pollard, yn Hyfforddwr Cofrestredig gyda SAPERE, sy’n rhedeg rhwydwaith ledled y DU o ddarparwyr P4C cymeradwy.

Anogir trafodaeth agored a chydweithio trwy gydol y cwrs, sy’n cynnwys yr elfennau canlynol: 

 • Cyflwyniad i theori a manteision P4C
 • Sesiynau ymarferol – dysgwch trwy roi cynnig ar y dull P4C
 • Hwyluso ymchwiliad athronyddol yn effeithiol
 • Arweiniad ar gysylltiadau â’r cwricwlwm ac amserlennu P4C
 • Cyngor ar adnoddau defnyddiol

Y gost ar gyfer y cwrs dibreswyl hwn fydd £275 y pen. Mae hyn yn cynnwys:

 • 2 ddiwrnod llawn o hyfforddiant
 • Llawlyfr Lefel 1 a thystysgrif SAPERE
 • Tanysgrifiad blwyddyn am ddim i wefan SAPERE a bwletin misol P4C (pris wedi hynny: £20 y flwyddyn)
 • Taflenni gwybodaeth y cwrs
 • Cinio a lluniaeth ysgafn ar y ddau ddiwrnod

Cynigion arbennig!

£600 i 3 athro o’r un ysgol
£175 ar gyfer athrawon sy’n hyfforddi


Mwy o wybodaeth ar www.wcia.org.uk/cewc/p4c_cy.html a www.wcia.org.uk/cewc/p4clevel1_cy.html 

Do you have questions about Level 1 Course in Philosophy for Children / Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant? Contact CEWC

Save This Event

Event Saved

When & Where


Temple of Peace
King Edward VII Avenue
Cathays Park
CF10 3AP Cardiff
United Kingdom

Thursday, 22 March 2018 at 09:00 - Friday, 23 March 2018 at 16:00 (GMT)


  Add to my calendar

Organiser

CEWC

CEWC is the schools arm of the Welsh Centre for International Affairs.

CEWC yw adain ysgolion Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru.

  Contact the Organiser
Level 1 Course in Philosophy for Children / Cwrs Lefel 1 mewn Athroniaeth i Blant
Things to do in Cardiff Course Family & Education

Interested in hosting your own event?

Join millions of people on Eventbrite.

Please log in or sign up

In order to purchase these tickets in installments, you'll need an Eventbrite account. Log in or sign up for a free account to continue.