Free

Link Up online workshop: Income generation and fundraising

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Online event

Event description
Find out how to increase your understanding of the potential for fundraising from the community.

About this event

Fersiwn Gymraeg isod

Thursday 1 July 2021 from 10am – 12 noon (online via Zoom)

Cost: free of charge

Please note: your booking is free but if you fail to attend the event and don’t cancel your place more than 48 hours before you will be charged £10 cancellation fee. If you find with short notice that you cannot attend, we suggest you send someone else from your organisation in your place.

Booking deadline: 5pm, 24 June 2021

Bookings only open to voluntary sector in Wales.

Funded by the National Lottery Community Fund, our Link Up Project aims to strengthen voluntary third sector governance and skills development, by helping trustees and board/committee members to become more confident in their roles.

Our workshop is for those new to income generation and fundraising and also those with some experience but wanting to increase their understanding of the potential for fundraising from the community.

This session will help committee members, board members and trustees to:

  • create a plan for fundraising;
  • implement community fundraising activity;
  • ensure they comply with relevant legislation and best practice;
  • know where to go for further information, help and advice.

This is an ONLINE session via Zoom (we can help you to access and install Zoom IN ADVANCE of the event if you need support to do that).

Your link to the Zoom session will be sent to you before 28 June 2021.

For further details, contact BAVO, T: 01656 810400 or E: bavo@bavo.org.uk

-----------------------------------------------------------------------

Dydd Iau 1 Gorffennaf 2021 rhwng 10am a hanner dydd (ar-lein trwy Zoom)

Cost: yn rhad ac am ddim

Sylwch: mae eich archeb yn rhad ac am ddim ond os methwch â mynychu'r digwyddiad a pheidiwch â chanslo'ch lle fwy na 48 awr cyn y codir ffi ganslo o £ 10 arnoch. Os byddwch yn darganfod ar fyr rybudd na allwch ddod, awgrymwn eich bod yn anfon rhywun arall o'ch sefydliad yn eich lle.

Dyddiad cau archebu: 5pm, 24 Mehefin 2021

Dim ond i'r sector gwirfoddol yng Nghymru y mae archebion ar agor.

Wedi’i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, nod ein Prosiect Lincio Lan yw cryfhau llywodraethu gwirfoddol a datblygu sgiliau gwirfoddol, trwy helpu ymddiriedolwyr ac aelodau bwrdd / pwyllgor i ddod yn fwy hyderus yn eu rolau.

Mae ein gweithdy ar gyfer y rhai sy'n newydd i gynhyrchu incwm a chodi arian a hefyd i'r rheini sydd â rhywfaint o brofiad ond sydd am gynyddu eu dealltwriaeth o'r potensial i godi arian gan y gymuned.

Bydd y sesiwn hon yn helpu aelodau pwyllgor, aelodau bwrdd ac ymddiriedolwyr i:

  • creu cynllun ar gyfer codi arian;
  • gweithredu gweithgaredd codi arian cymunedol;
  • sicrhau eu bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth ac arfer gorau perthnasol;
  • gwybod ble i fynd am ragor o wybodaeth, help a chyngor.

Sesiwn AR-LEIN yw hon trwy Zoom (gallwn eich helpu i gyrchu a gosod Zoom IN ADVANCE o'r digwyddiad os oes angen cefnogaeth arnoch i wneud hynny).

Anfonir eich dolen i'r sesiwn Zoom atoch cyn 28 Mehefin 2021.

Am fanylion pellach, cysylltwch â BAVO, T: 01656 810400 neu E: bavo@bavo.org.uk


		Link Up online workshop: Income generation and fundraising image

		Link Up online workshop: Income generation and fundraising image
Share with friends

Date and time

Location

Online event

Organiser BAVO (01656 810400)

Organiser of Link Up online workshop: Income generation and fundraising

BAVO is the County Voluntary Council (CVC) for Bridgend.  CVC's  are umbrella bodies for local third sector organisations. Together with WCVA, they form part of the Third Sector Infrastructure in Wales.

Save This Event

Event Saved