£2.50

Little Hands: Craft of Nature Pack |Dwylo Bach: Crefft Natur Pecyn

Actions and Detail Panel

£2.50

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Our latest Session is made for you to enjoy and do Outdoors! Gwneir ein Sesiwn ddiweddaraf i chi ei mwynhau a'i wneud yn yr Awyr Agored!

About this event


		Little Hands: Craft of Nature Pack |Dwylo Bach: Crefft Natur Pecyn image

Our Little Hands sessions are jam-packed with joyful learning, especially designed for little artists to explore their inner creativity, be curious and MAKE! Creating environments and activities inspired by our exhibition programme which are sensory and playful for you and your little one to discover and enjoy.

Little Hands Craft ‘Take Away’ – CRAFT OF NATURE

The 5th and last ‘Take Away pack’ offers “An invitation to play” for babies, toddlers and for the grown-ups.

The Take Away pack costs £2.50 and you ‘ll be able to collect the pack, from Ruthin Craft Centre on, Wednesday 19th May between 9.45am – 10.45am only.

COVID -19 Welsh Government regulations and further safety instructions during your visit will be given once you’ve made your booking with us.

Or we can post the Take Away pack to your household address for an extra cost of £3.50

Bookings will be taken on a first come first serve basis.

We have a limited number of packs, so please book in advance to avoid disappointment.

One package per household only.

Inspired by the CRAFT of NATURE our recipes of activities are designed for you to enjoy and do outdoors whether it is in your own garden, park, woodlands or perhaps by the sea. Explore the theme of ’nature’ through a maker’s eyes and yours.

As Dail Behennah said

“Nothing is a copy of the thing I picked up – it is what happened through play and manipulation of materials “

This time our ‘recipes’ of crafty ideas will include a package of ‘ingredients’ (materials), that you’ll be able to do at home safely with your little one. The package also includes a craft recipe for adults too!!

Inspired by Ruthin Craft Centres previous exhibition “FieldWork” by Dail Behennah, the work explores collections of beautiful found natural objects and hand crafted objects. The exhibition documents three journeys: firstly, the process of leaving a special place; secondly documenting walks there; and thirdly a creative journey to find new materials and processes.

‘When I go for a walk I cannot resist picking up small objects and taking them home. They are markers of the walk, and jog my memory of a time and place. However, they are not merely souvenirs. Most are natural objects, occurring in that place as a result of geological and geographical processes, soil and climate. Identification is an important part of the process of collecting, and after brushing and washing off sand and mud the first thing I do is go to the bookshelf and find out more about them.’ Dail Behennah

You will also be able to download the NEW CRAFT of NATURE themed Take Away recipes for FREE from our website, you’ll just need to source your own ingredients/materials. These activities require minimal resources and are easy to follow.

These ‘recipes’ are designed by artists Ticky Lowe & Dona Jones and Illustrated by Rhi Moxon

We hope you will enjoy and please feel free to share your creations with us! We would love to see how you get on!

------------------------------------------

Mae ein sesiynau Dwylo Bach yn orlawn â dysgu llawen, wedi’u dylunio’n arbennig i artistiaid bach archwilio eu creadigrwydd mewnol, i fod yn chwilfrydig a GWNEUD! Creu amgylcheddau a gweithgareddau sydd wedi’u hysbrydoli gan raglen ein harddangosfa sy’n synhwyraidd ac yn chwareus er mwyn i chi a’ch plentyn bach ddarganfod a mwynhau.

‘Tecawe’ Crefft Dwylo Bach – CREFFT NATUR

Mae ein 5ed a’r olaf ‘pecyn Tecawe’ yn a’r olaf, cynnig “Gwahoddiad i chwarae” ar gyfer babanod, plant bach a’r oedolion.

Cost y pecyn Tecawe yw £2.50 a byddwch yn gallu casglu’r pecyn o Ganolfan Grefft Rhuthun ar Ddydd Mercher, Mai 19eg rhwng 9.45am – 10.45am yn unig.

COFID -19 Fe roddir rheoliadau Llywodraeth Cymru a chyfarwyddiadau diogelwch pellach yn ystod eich ymweliad, unwaith y byddwch wedi gwneud eich bwciad â ni.

Neu fe allwn bostio’r pecyn Tecawe i gyfeiriad eich cartref am gost ychwanegol o £3.50

Fe gymerir bwciadau ar sail y cyntaf i’r felin.

Mae nifer y pecynnau’n gyfyngedig, felly archebwch ymlaen llaw i osgoi siomedigaeth.

Un pecyn yn unig i bob cartref.

Wedi’i ysbrydoli gan GREFFT NATUR mae ein ryseitiau o weithgareddau wedi’u dylunio i chi eu mwynhau a’u gwneud yn yr awyr agored – boed hynny yn eich gardd eich hun, parc, coetir neu efallai ger y môr. Archwilio’r thema ‘natur’ drwy lygaid gwneuthurwr a’ch llygaid chi.

Fel y dywedodd Dail Behennah

“Does dim yn gopi o’r peth a godais i – ond yr hyn a ddigwyddodd drwy chwarae a thrin defnyddiau “

Y tro hwn bydd ein ‘ryseitiau’ o syniadau crefftaidd yn cynnwys pecyn o ‘gynhwysion’ (defnyddiau), y byddwch yn gallu eu gwneud yn ddiogel gartref â’ch plentyn bach. Mae’r pecyn hefyd yn cynnwys rysáit crefft ar gyfer oedolion hefyd!!

Wedi’i ysbrydoli gan arddangosfa flaenorol Canolfan Grefft Rhuthun “Gwaith Maes” gan Dail Behennah, mae’r gwaith yn archwilio casgliadau o wrthrychau hapgael naturiol hardd a gwrthrychau wedi’u llunio â llaw. Mae’r arddangosfa’n dogfennu tair taith: yn gyntaf, y broses o adael lle arbennig; yn ail dogfennu troeon yno; ac yn drydedd siwrnai greadigol i ddod o hyd i ddefnyddiau a phrosesau newydd.

‘Pan fyddaf i’n mynd am dro allaf i ddim peidio â phigo pethau bach i fyny a mynd a nhw adref. Maen nhw’n farcwyr fy nhro i, ac yn procio fy nghof i o amser a lle. Nid dim ond swfenîrs ydyn nhw, fodd bynnag. Mae’r rhan fwyaf yn wrthrychau naturiol, yn digwydd yn y lle hwnnw o ganlyniad i brosesau geolegol a daearyddol, pridd a hinsawdd. Mae adnabod yn rhan bwysig o’r broses o gasglu ac wedi i mi frwsio a golchi tywod a mwd i ffwrdd, y peth cyntaf y byddaf i’n ei wneud yw mynd at y silff lyfrau a darganfod mwy amdanyn nhw.’ Dail Behennah

Byddwch hefyd yn gallu lawrlwytho ein ryseitiau Tecawe NEWYDD ar y thema CREFFT NATUR AM DDIM oddi ar ein gwefan, bydd angen i chi ddim ond dod â’ch cynhwysion/defnyddiau eich hun. Adnoddau minimal sydd eu hangen ar y gweithgareddau hyn ac y maen nhw’n hawdd eu dilyn.

Mae’r ‘ryseitiau’ hyn wedi’u dylunio gan yr artistiaid Ticky Lowe a Donna Jones ac wedi’u darlunio gan Rhi Moxon

Gobeithio y gwnewch chi fwynhau ac mae croeso i chi rannu eich creadigaethau â ni! Fe fydden ni’n falch iawn o weld sut y byddwch chi’n dod ymlaen!


		Little Hands: Craft of Nature Pack |Dwylo Bach: Crefft Natur Pecyn image
Share with friends

Date and time

Location

Ruthin Craft Centre

Lon Parcwr

Ruthin

LL15 1BB

United Kingdom

View Map

Refund policy

Contact the organiser to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Save This Event

Event Saved