Sold Out

Llafaredd yn y dosbarth Cyfnod Sylfaen i Cymorthyddion Dysgu Bl 1/2 (Cymrae...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Menai House

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Friends Who Are Going
Event description

Description

Llafaredd yn y dosbarth Cyfnod Sylfaen, ar gyfer Cynorthwywyr Addysgu ym mlynyddoedd 1 a 2. (Sesiwn hanner diwrnod)

Darpariaeth:

Gweithdai cydweithredol gyda Chynorthwywyr Addysgu Cyfnod Sylfaen ar draws y rhanbarth, ar sut i gefnogi gweithgareddau Llafaredd cyfoethog ac estynedig yn yr ystafell ddosbarth Cyfnod Sylfaen. Bydd y rhain yn cynnwys defnyddio testunau, profiadau’r disgyblion eu hunain, drama, canu, chwarae rôl a chyd-destunau lleol / byd-eang.

Addysgeg:

  • Annog y defnydd o eirfa heriol a chystrawen brawddegau rhwng y gweithgareddau parhaus, ffocysedig ac estynedig, tu mewn a thu allan.
  • Meithrin amgylchedd o ddysgwyr annibynnol, creadigol ac uchelgeisiol.

Canlyniadau ar gyfer plant:

- Bydd dysgwyr yn hapusach, yn fwy annibynnol ac yn dod yn gyfathrebwyr mwy hyderus.

- Bydd dysgwyr yn llawn cymhelliant, yn uchelgeisiol a deallus yn eu dysgu.

- Codi deilliannau disgyblion ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a sicrhau cynnydd medrau ar gyfer deilliannau uwch yng Nghyfnod Allweddol 2.

- Bydd athrawon a chynorthwywyr yn meithrin mwynhad pellach o ddysgu ac addysgu.

- Bydd gan athrawon a chynorthwywyr gwell ddealltwriaeth o bwysigrwydd Llafaredd o fewn datblygiad llythrennedd.

- Bydd Cynorthwywyr Addysgu yn cefnogi a helpu i ddatblygu cyfleoedd creadigol a bydd ganddynt ddisgwyliadau uchel o’r hyn y gall bob dysgwyr anelu ato.

**************************************************************************************************************************

Oracy in the Foundation Phase classroom, for Teaching Assistants in years 1 and 2. (Half day session)

Provision:

Collaborative workshops with Foundation Phase Teaching Assistants across the region, on how to support enriched and enhanced Oracy activities in the Foundation Phase classroom. These will include using texts, pupil’s own experiences, drama, singing, role play and local /global contexts.

Pedagogy:

  • Encouraging the use of challenging vocabulary and sentence construction between the continuous, focused and enhanced activities, both indoors and outdoors.
  • Fostering an environment of independent, creative and ambitious learners.

Outcomes for children:

-Learners will be happier, more independent and will become more confident communicators

-Learners will be motivated, ambitious and intelligent in their learning.

-Raise pupil outcomes at the end of the Foundation phase and ensure progression of skills for higher outcomes in KS2.

-Teachers and assistants will foster a further enjoyment of teaching and learning.

-Teachers and assistants will have a greater understanding of the importance of Oracy within the development of literacy.

-Teaching Assistants will support and help to develop creative opportunities and will have high expectations of what all learners can aspire to.

Share with friends

Date and Time

Location

Menai House

Bangor

LL57 4HJ

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved