Llandudno: Carers - Expert Class / Gofalwyr - Dosbarth Arbenigol
Sold Out
Llandudno: Carers - Expert Class / Gofalwyr - Dosbarth Arbenigol

Llandudno: Carers - Expert Class / Gofalwyr - Dosbarth Arbenigol

Sales Have Ended

Registrations are closed
This expert class is now at capacity. Please add your name to the reserve list by clicking 'Register' and we will let you know if additional spaces or dates are added.

Event Information

Share this event
Date and Time
Location
Location

Conwy Business Centre

Llandudno Junction, United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
This expert class is now at capacity. Please add your name to the reserve list by clicking 'Register' and we will let you know if additional spaces or dates are added.
Event description

Description

[SCROLL DOWN FOR ENGLISH]

Nawr eich bod yn Deall y Ddeddf, beth am ei MEISTROLI?

Gofalwyr a’r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 - Dosbarth Arbenigol

Mae'r dosbarth arbenigol un-dydd hwn ar gyfer gweithwyr proffesiynol mewn awdurdodau lleol, gwasanaethau iechyd a'r trydydd sector er mwyn gweithredu'r Ddeddf newydd yn llwyddiannus ar gyfer gofalwyr di-dâl. Mae'r dosbarth arbenigol yn berthnasol i ystod eang o broffesiynwyr sy'n ymwneud â gofalwyr di-dâl. Mae'n cynnwys:

-          darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth,

-          gwaith ar achosion ac asesiadau,

-          cynllunio a chomisiynu gwasanaethau,

-          asesiadau o'r boblogaeth ac ymgynghori â chymunedau

Bydd y diwrnod yn cynnig cyfle i adlewyrchu ar yr hyn sydd eisoes wedi cael ei ddarparu ar gyfer gofalwyr di-dâl, gan nodi rhwystrau a llwyddiannau, a chynllunio'r ffordd orau o fynd i'r afael â'r heriau a ddaw i'n rhan. Bydd y dosbarth arbenigol hefyd yn cynnig enghreifftiau ymarferol a syniadau newydd i gynorthwyo proffesiynwyr ar draws Cymru i ddarparu ar gyfer gofalwyr dan y Ddeddf.

Bydd y diwrnod dan arweiniad Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru, Hafal a Gofalwyr Cymru, gan adeiladu ar ddeunyddiau hyfforddiant Gofalwyr a'r Ddeddf ar yr Hyb Gwybodaeth a Dysgu.
Now you've got the Act, Master it!

Carers and the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014  Expert Class

This one-day expert class is for local authority, health and third sector professionals on positively implementing the new Act for unpaid carers. The expert class is relevant to a wide range of professionals whose role involves unpaid carers. It includes:

-          providing information, advice and assistance,

-          case work and assessments,

-          planning and commissioning services,

-          population assessments and consultation with communities

The day will offer the chance to reflect on what has already been delivered for unpaid carers, identify barriers and successes, and plan on how best to tackle the coming challenges. The expert class will also offer practical examples and new ideas to support professionals across Wales to deliver for carers under the Act.

The day will be led by Carers Trust Wales, Hafal and Carers Wales, building on the Carers and the Act training materials on the “Getting in on the Act” website.


Share with friends
Date and Time
Location

Conwy Business Centre

Llandudno Junction, United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved