Looking after me and you (Multiple sessions to sign up to)

Looking after me and you (Multiple sessions to sign up to)

Actions and Detail Panel

Free

Join Carers Wales and GAVO's EPP Coordinator for a fantastic six week programme 'Caring for you and Me'.

About this event

In this 6 week programme you will get practical tips, support and information. It will run once a week on a Friday for the whole six weeks and each session will last approximately 2 hours. What is covered in each week is listed below. You will need make a commitment to attend at least 4 sessions. When you sign up please ensure that you also sign up to the other dates. By signing up you are also giving us GDPR permission to send your contact details to the trainer.

Week 1

 • An overview of the programme
 • Thoughtful breathing
 • Improving fatigue
 • Challenging behaviours
 • Action plans
 • Feedback and Sharing

Week 2

 • Feedback/sharing
 • Problem solving
 • Staying healthy

Week 3

 • Difficult thoughts and emotions
 • Getting a good night's sleep

Week 4

 • Making decisions
 • Helpful/unhelpful thinking
 • Getting help

Week 5

 • Medication usage
 • Future planning/legal issues
 • Relaxation

Week 6

 • Working with healthcare systems and healthcare professionals
 • Communication
 • Looking back and planning for the future

Yn y rhaglen 6 wythnos hon fe gewch awgrymiadau ymarferol, cefnogaeth a gwybodaeth. Bydd yn rhedeg unwaith yr wythnos ar ddydd Gwener am y chwe wythnos gyfan a bydd pob sesiwn yn para tua 2 awr. Rhestrir yr hyn a gwmpesir ym mhob wythnos isod. Pan fyddwch chi'n cofrestru, gwnewch yn siŵr eich bod chi hefyd yn cofrestru ar gyfer y dyddiadau eraill. Drwy gofrestru rydych hefyd yn rhoi caniatâd GDPR i ni anfon eich manylion cyswllt at yr hyfforddwr.

Wythnos 1

 • Trosolwg o'r rhaglen
 • Anadlu meddylgar
 • Gwella blinder
 • Ymddygiadau heriol
 • Cynlluniau gweithredu
 • Adborth a Rhannu

Wythnos 2

 • Adborth/rhannu
 • Datrys Problemau
 • Aros yn iach

Wythnos 3

 • Meddyliau ac emosiynau anodd
 • Cael noson dda o gwsg

Wythnos 4

 • Gwneud penderfyniadau
 • Meddwl yn ddefnyddiol/digymorth
 • Cael help

Wythnos 5

 • Defnydd o feddyginiaeth
 • Materion cynllunio/cyfreithiol yn y dyfodol
 • Ymlacio

Wythnos 6

 • Gweithio gyda systemau gofal iechyd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
 • Cyfathrebu
 • Edrych yn ôl a chynllunio ar gyfer y dyfodol
 • Wythnos 6
 • Gweithio gyda systemau gofal iechyd a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol
 • Cyfathrebu
 • Edrych yn ôl a chynllunio ar gyfer y dyfodol

Share with friends