Make it Digital: Simple Apps to Inspire Learners / Gwnewch e’n ddigidol: Ap...

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch am gofrestru ar gyfer ein digwyddiad. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan. Rhowch wybod i ni cyn gynted ag y bo modd os na allwch wneud y gweithdy, fel y gellir cynnig eich lle i rywun arall. Thank you for registering for our event. We look forward to seeing you soon. Please let us know as soon as possible if you are unable to make the workshop, so that your place can be offered to someone else.

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Big Pit National Coal Museum /Amgueddfa Lo Genedlaethol Pwll Mawr

Blaenavon

NP4 9XP

United Kingdom

View Map

Sales Have Ended

Registrations are closed
Diolch am gofrestru ar gyfer ein digwyddiad. Edrychwn ymlaen at eich gweld yn fuan. Rhowch wybod i ni cyn gynted ag y bo modd os na allwch wneud y gweithdy, fel y gellir cynnig eich lle i rywun arall. Thank you for registering for our event. We look forward to seeing you soon. Please let us know as soon as possible if you are unable to make the workshop, so that your place can be offered to someone else.
Event description

Description

Scroll down for English


Trosolwg:

Bwriedir y gweithdy hwn ar gyfer athrawon ac artistiaid sy’n addysgwyr sy’n gweithio mewn ysgolion a chanddynt ddiddordeb mewn dysgu sgiliau digidol ymarferol drwy ddefnyddio apiau er mwyn cyfoethogi dysgu sy’n seiliedig ar y cwricwlwm.

Yn ystod y cwrs ymarferol hwn, bydd cyfranogwyr yn gweithio gyda’r artistiaid Lisa Heledd Jones (Storyworks), Naseem Syed a Darren Latham (Blue Monkey Animation) i ddatblygu sgiliau a magu hyder wrth ddefnyddio apiau syml ar Ipads.

Bydd cyfranogwyr y cwrs yn cymryd rhan mewn tair sesiwn ymarferol, ac yn ystod y rhain byddant yn dysgu sut gall apiau creadigol gynorthwyo amrywiol fathau o ddysgu sy’n seiliedig ar y cwricwlwm, gan gynnwys llefaredd, adrodd storïau, y celfyddydau mynegiannol a sgiliau digidol.

Sylwer: Bydd angen i gyfranogwyr ddod ag iPad gyda nhw.

Pwy sy’n cael mynychu?

Mae'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru 'yn cynnig hyfforddiant am ddim i athrawon neu addysgwyr diwylliannol sy'n gweithio ynddynt, neu artistiaid sy'n byw ynddynt, Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Dor-faen.

Rydym yn talu am athrawon cyflenwi

Er mwyn helpu athrawon i fanteisio ar ein cyfleoedd datblygu proffesiynol, mae'r Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De-ddwyrain Cymru yn talu £ 100 tuag at gost y cyflenwad cyflenwi (a delir i'r awdurdod lleol i'w ailddosbarthu i ysgolion sy'n mynychu).

Darperir cinio.

Cyflwyno dwyieithog. Mynediad i'r anabl.Overview:

This workshop is aimed at teachers and artist educators working in schools who are interested in learning practical digital skills using apps, for enhancing curriculum learning.

This is a practical course during which participants will work with artists Lisa Heledd Jones (Storyworks), Naseem Syed and Darren Latham (Blue Monkey Animation) to develop skills and confidence is using simple apps on Ipads.

Course participants will take part in three hands-on sessions during which they will learn how creative apps can support a range of curriculum learning including oracy, story telling, writing, expressive arts and digital skills.

Please note, participants are required to bring an iPad.

Who Can Attend?

The Arts and Education Network: South East Wales’ offers free training to teachers or cultural educators who work in, or artists that live in, Blaenau Gwent, Caerphilly, Monmouthshire, Newport or Torfaen.

We Pay For Cover

To help teachers take advantage of our professional development opportunities, the Arts and Education Network: South East Wales pay £100 towards the cost of supply cover (paid to local authority to be redistributed to schools attending).

Lunch is provided.

Bilingual delivery. Disabled access.

Share with friends

Date and Time

Location

Big Pit National Coal Museum /Amgueddfa Lo Genedlaethol Pwll Mawr

Blaenavon

NP4 9XP

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved