Make it Digital: Simple Apps to Inspire Learners / Gwnewch e’n ddigidol: Ap...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Big Pit National Coal Museum

Blaenavon

NP4 9RL

United Kingdom

View Map

Event description

Description

Scroll down for English ...
Gwnewch e’n Ddigidol: Apiau Syml i Ysbrydoli Dysgwyr

Dydd Iau, 17 Hydref 2019, 09:30 –16:00, Amgueddfa Lo Genedlaethol Pwll Mawr

Anelir y gweithdy hwn at athrawon ac addysgwyr/artistiaid sy’n gweithio mewn ysgolion sydd â diddordeb mewn dysgu sgiliau digidol ymarferol gan ddefnyddio apiau i wella dysgu cwricwlwm. Mae’r cynnwys yn cefnogi’n weithredol y cwricwlwm Celfyddydau Mynegiannol newydd ac yn archwilio’r potensial ar gyfer defnyddio amgueddfeydd, sefydliadau treftadaeth, diwylliannol a chelfyddydol o fewn y fframwaith AoLE.

Dyma gwrs ymarferol lle bydd cyfrangowyr yn gweithio â’r artistiaid Lisa Heledd Jones, Storyworks; Naseem Syed, Darren Latham, Blue Monkey Animation; a Danielle Cowell, Amgueddfa Genedlaethol Cymru, i ddatblygu sgiliau a hyder wrth ddefnyddio apiau syml ar Ipads ac adnoddau digidol gyda disgyblion. Bydd cyfrangowyr yn cymryd rhan mewn pedair sesiwn ymarferol lle byddant yn dysgu sut y gall apiau creadigol gefnogi ystod o ddysgu cwricwlwm gan gynnwys llefaredd, llythrennedd, ymchwil, adrodd stori, ysgrifennu, rhifedd, hanes, celfyddydau mynegiannol a chymhwysedd digidol. Mae’r cwrs hwn yn cynnig fframwaith sy’n cefnogi’r cwricwlwm celfyddydau mynegiannol newydd, wrth gyflwyno hefyd syniadau ac adnoddau ar gyfer gweithio gydag amgueddfeydd a chasgliadau lleol a chenedlaethol i ysbrydoli gwaith prosiect.

Noder, gofynnir i gyfranogwyr ddod ag iPad a pharatoi drwy lawrlwytho rhestr ap.

Cyflwynir y cwrs hwn mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru.

Cyflwynir yn ddwyieithog


I archebu lle AM DDIM


Pwy All Fynychu?

Mae’r gweithdai hyn yn agored i athrawon, artistiaid ac addysgwyr diwylliannol sy’n gweithio yng Nghymru.


Byddwn yn Talu am Athro Llanw

Gall Rhwydwaith Celfyddydau ac Addysg: De Ddwyrain Cymru gyfrannu hyd at £100 yr athro i dalu am gostau athro llanw yn ein rhanbarth, neu gyrsiau a ddarperir gan Rwydweithiau Celfyddydau ac Addysg Rhanbarthol ledled Cymru. I weld eu rhaglen ewch i: A2Connect.org (Canolbarth De Cymru), Edau.cymru (Gogledd Cymru), Nawr.cymru (Canolbarth a Gorllewin Cymru).


Dewch i wybod mwy ynghylch popeth a gynigir gan y Rhwydwaith – gan gynnwys mentora Pencampwyr Celfyddydol, ariannu, cyrsiau a chyfeiriadur arlunwyr: www.celfadd.cymru/cy/

Ffoniwch ni ar: 07717 743292 / 07717 743639

Anfonwch e-bost atom: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Dewch o hyd i ni yn y Parth Dysgu Creadigol


Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales


Make it Digital: simple apps to inspire learners

Thursday, 17 October 2019, 09:30–16:00, Big Pit National Coal Museum

This workshop is aimed at teachers and artist educators working in schools who are interested in learning practical digital skills using apps, to enhance curriculum learning. The content actively supports the new Expressive Arts curriculum and explores the potential for using museums, arts, culture and heritage organisations within the AoLE framework.

This is a practical course during which participants will work with artists Lisa Heledd Jones,Storyworks; Naseem Syed, Darren Latham, Blue Monkey Animation; and Danielle Cowell, National Museum of Wales, to develop skills and confidence in using simple apps on Ipads and digital resources with pupils.

Course participants will take part in four hands-on sessions during which they will learn how creative apps can support a range of curriculum learning including oracy, literacy, research, story-telling, writing, numeracy, history, expressive arts and digital competency. This course offers a framework that supports the new expressive arts curriculum, while also presenting ideas and resources for working with local and regional museums and collections to inspire project work.

Please note, participants are required to bring an iPad and prepare by downloading an app-list.

This course is delivered in partnership with National Museum of Wales.

Billingual Delivery


Book your FREE place


Who Can Attend?

These workshops are open to teachers, artists and cultural educators who work in Wales.


We Pay For Cover

The Arts and Education Network: South East Wales can contribute up to £100 per teacher to the cost of supply cover in our region, or courses delivered by Regional Art and Education Networks across Wales. To see their programmes visit: A2Connect.org (Central South Wales), Edau.cymru (North Wales), Nawr.cymru (Mid and West Wales).


Find out more about everything the Network has to offer – including Arts Champion mentoring, funding, courses, and an artist directory: www.artsed.wales

Call us: 07717 743292 / 07717 743639

Email us: artsandeducationnetwork@caerphilly.gov.uk

HWB: Find us in the Creative Learning Zone


Follow us on social media:

Facebook: @artsed.wales

Twitter: @artsed_wales

Instagram: @artsed_wales

Date and Time

Location

Big Pit National Coal Museum

Blaenavon

NP4 9RL

United Kingdom

View Map

Save This Event

Event Saved