Free

Make Music Day - Wales network event / Diwrnod Cerddora – digwyddiad rhwydw...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Ty Cerdd Studios, Wales Millennium Centre, Cardiff, CF10 5AL

View Map

Event description

Description

Make Music Day 2019 – Wales network event

You are invited to join Making Music and Ty Cerdd on Tuesday 5 February in Cardiff to hear about Make Music Day 2019. We’re looking to gather together a range of musicians, music groups, arts organisations, community organisations, venues, businesses – anyone interested in turning Make Music Day into something huge in Wales! On 5 February there will be an opportunity to hear about Make Music Day and plans for 2019, discuss ways to get involved, network and form partnerships.

Make Music Day takes place across the globe on 21 June annually. Started in France in 1982 as Fête de la Musique, this celebration of music now takes place in over 120 countries on the summer solstice. It is a DIY festival of music and anyone can perform or organise an event. Events take place in venues and public spaces – from town squares to libraries, bandstands to school halls, pubs to train stations – all are free to attend.

On 21 June 2018 over 500 free performances took place across the UK, reaching audiences of almost 50,000 people. Check out the MMD website for images and video from this summer. Download the 2018 evaluation report here.

Diwrnod Cerddora 2019 – digwyddiad rhwydwaith Cymru

Fe’ch gwahoddir i ymuno â Making Music a Thŷ Cerdd ddydd Mawrth 5 Chwefror yng Nghaerdydd i glywed am Ddiwrnod Cerddora 2019. Rydyn ni am hel at ei gilydd amrywiaeth o gerddorion, grwpiau cerdd, sefydliadau celfyddydol, sefydliadau cymunedol, canolfannau a busnesau – unrhyw un sydd â diddordeb mewn troi Diwrnod Cerddora yn rhywbeth enfawr yng Nghymru! Ar 5 Chwefror, bydd cyfle i glywed am y Diwrnod Cerddora a chynlluniau ar gyfer 2019, trafod ffyrdd o gymryd rhan, rhwydweithio a ffurfio partneriaethau.

Cynhelir y Diwrnod Cerddora ym mhedwar ban byd 21 Mehefin yn flynyddol. Wedi’i ddechrau yn Ffrainc ym 1982 fel Fête de la Musique, mae’r dathliad yma o gerddoriaeth bellach yn digwydd mewn dros 120 o wledydd ar hirddydd haf. Dyma ŵyl gerdd lle caiff unrhyw un berfformio neu drefnu digwyddiad. Cynhelir digwyddiadau mewn canolfannau a mannau cyhoeddus – o sgwâr y dre i lyfrgelloedd, bandstandiau i neuaddau ysgol, tafarnau i orsafoedd trenau – a phob un am ddim i’w mynychu.

Ar 21 Mehefin 2018 cynhaliwyd dros 500 o berfformiadau am ddim ar draws y DU gan gyrraedd cynulleidfaoedd o bron i 50,000 o bobl. Edrychwch ar wefan y Diwrnod Cerddora am ddelweddau a fideo o’r haf y llynedd. Lawrlwythwch adroddiad gwerthuso 2018 yma.

Make Music Day – Wales network event

Tuesday 5 February

4.00-6.00pm

Ty Cerdd Studios, Wales Millennium Centre, Cardiff, CF10 5AL

For more information, contact Alison Porter at alison@makemusicday.co.uk

If you cannot attend but are interested in getting involved, please join the Wales mailing list here.

Share with friends

Date and Time

Location

Ty Cerdd Studios, Wales Millennium Centre, Cardiff, CF10 5AL

View Map

Save This Event

Event Saved